Volkswagen 2020 ро­ку по­чне ви­ро­бля­ти еле­ктро­мо­бі­лі в Пів­ні­чній Аме­ри­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ні­ме­цький ав­то­кон­церн Volkswagen AG має на­мір по­ча­ти ви­пуск еле­ктро­мо­бі­лів на те­ри­то­рії Пів­ні­чної Аме­ри­ки до 2020 ро­ку, за­явив но­вий го­ло­ва аме­ри­кан­сько­го під­роз­ді­лу ком­па­нії Гайн­ріх Воб­кен. Зокре­ма, ав­то­мо­бі­лі з еле­ктро­дви­гу­на­ми мо­жуть по­ча­ти ви­ро­бля­ти на за­во­дах ком­па­нії в мі­сті Чат­та­ну­га в шта­ті Тен­не­сі або на одно­му із за­во­дів в Ме­кси­ці, на­во­дить йо­го сло­ва MarketWatch. Volkswagen має на­мір ви­ро­бля­ти в Аме­ри­ці від­ра­зу де­кіль­ка мо­де­лей еле­ктро­мо­бі­лів. «Ми вва­жа­є­мо, що в цій кра­ї­ні, осо­бли­во се­ред мі­сько­го на­се­ле­н­ня, ста­не­ться мас­шта­бний пе­ре­хід від бен­зи­но­вих дви­гу­нів до гі­бри­дних та еле­ктро­мо­то­рів, — за­явив Воб­кен. — Ми актив­но ін­ве­сту­є­мо в да­ний на­пря­мок, по­чи­на­ю­чи ви­ро­бни­цтво та­ких ав­то­мо­бі­лів у пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­сько­му ре­гіо­ні». За­раз на ав­то­рин­ку США пред­став­ле­на мо­дель Volkswagen Golf з еле­ктро­дви­гу­ном, про­те во­на має стри­ма­ний по­пит на тлі ви­со­ких цін на неї та бен­зин, що по­де­шев­шав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.