Най­біль­ший у Єв­ро­пі ко­ксо­хі­мі­чний за­вод зне­струм­ле­ний уна­слі­док об­стрі­лу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ав­ді­їв­ський ко­ксо­хі­мі­чний за­вод (АКХЗ), най­біль­ше в Єв­ро­пі ко­ксо­хі­мі­чне під­при­єм­ство, що вхо­дить до гру­пи «Ме­тін­вест», різ­ко по­ни­зив ви­ро­бни­цтво про­ду­кції пі­сля ні­чно­го об­стрі­лу Ав­ді­їв­ки, що при­зве­ло до зне­струм­ле­н­ня під­при­єм­ства. Як по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор під­при­єм­ства Му­са Ма­го­ме­дов в Facebook у се­ре­ду, «сьо­го­дні вно­чі пе­ре­би­ті дві з чо­ти­рьох фун­кціо­ну­ю­чих лі­ній еле­ктро­пе­ре­дач, які за­без­пе­чу­ють Ав­ді­їв­ку, АКХЗ і ДФС». «Ав­ді­їв­ка за­ли­ши­ла­ся без сві­тла і во­ди, АКХЗ за ра­ху­нок вла­сної ге­не­ра­ції ве­де мі­ні­маль­ну по­да­чу пер­шим і дру­гим ко­ксо­вим це­хам, тре­тій і че­твер­тий пе­ре­ве­де­ний у ре­жим обі­грі­ву. Уто­чню­є­мо мі­сце і ха­ра­ктер по­шко­джень», — кон­ста­ту­вав ген­ди­ре­ктор. Як по­ві­до­ми­ли агент­ству «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» на під­при­єм­стві, до­бо­ва пла­но­ва по­ту­жність АКХЗ скла­дає 12 ти­сяч тонн ко­ксу, остан­нім ча­сом за­вод ви­пу­скав близь­ко 6,3 ти­ся­чі тонн ко­ксу. На­ра­зі, пі­сля зне­струм­ле­н­ня, про­ду­ктив­ність зни­зи­ла­ся до 4,1 ти­ся­чі тонн ко­ксу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.