«Щи­ра по­смі­шка і без­ме­жний опти­мізм...»

Оле­ксандр Бо­ру­шев­ський за­ги­нув 1 ли­пня від во­ро­жо­го об­стрі­лу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

1 ли­пня2016 ро­ку ві­до­мий во­лон­тер Юлі­я­Тол­ма­чо­ва на­пи­са­ла у «Фейс­бу­ці» про за­ги­бель у зо­ні АТО во­ї­на з Жи­то­мир­щи­ни, ме­шкан­ця­Чу­дно­ва Олександра Бо­ру­шев­сько­го. «Са­ня­Бо­ру­шев­ський (по­зив­ний «По­ляк»)... Я до остан­ньо­го ві­ри­ла, що ти ви­ка­раб­ка­є­шся, що ти ви­жи­веш. Те­бе до­ве­зли до опе­ра­цій­ної... лі­ка­рі ро­би­ли все мо­жли­ве і не­мо­жли­ве, щоб те­бе вря­ту­ва­ти. На жаль... важ­ке оскол­ко­ве по­ра­не­н­няв ді­лян­ці жи­во­та та гру­дної клі­ти­ни не за­ли­ши­ли жо­дно­го шан­су на жи­т­тя... Спи спо­кій­но, друг, ві­чна пам’ять то­бі, Сань­ко! Ми всі бу­де­мо пам’ята­ти твою по­смі­шку, твій опти­мізм, ти в на­ших сер­цях».

Важ­ким уда­ром в лю­бля­чі сер­ця­рі­дних і близь­ких Олександра ста­ла звіс­тка про йо­го за­ги­бель. Бо­лем і спів­чу­т­тям від­гу­кну­ла­ся во­на і се­ред йо­го зем­ля­ків: кіль­ка со­тень ме­шкан­ців Чу­дно­ва і Чу­днів­сько­го ра­йо­ну при­йшли 3 ли­пня­про­ве­сти в остан­ню до­ро­гу сво­го ге­роя. При­ї­ха­ли й по­бра­ти­ми та дру­зі Олександра з рі­зних міст, які на вій­ні сто­я­ли пліч-о-пліч, які на­зав­жди за­пам’ята­ють йо­го щи­ру по­смі­шку і без­ме­жний опти­мізм, що не да­вав шан­су роз­па­чу на­віть у най­скла­дні­ші хви­ли­ни. Се­ред йо­го дру­зів — і во­лон­те­ри, з яки­ми по­стій­но під­три­му­вав зв’язок. Во­ни роз­по­від­а­ють про Са­шу як про над­зви­чай­но сві­тлу і по­зи­тив­ну лю­ди­ну, актив­ну і від­по­від­аль­ну.

Оле­ксандр Бо­ру­шев­ський на­ро­див­ся6 кві­тня1984 ро­ку в мі­сті Жи­то­ми­рі. По­тім ро­ди­на пе­ре­їха­ла до Чу­дно­ва, тут він за­кін­чив за­галь­но­осві­тню шко­лу №2. У ко­ро­ткій біо­гра­фії 32-рі­чно­го во­ї­на є ро­ки на­вча­н­няу Жи­то­мир­сько­му ВПУ-17, стро­ко­ва слу­жба в ар­мії. За­хи­щав те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і не­за­ле­жність Укра­ї­ни на схо­ді Оле­ксандр у скла­ді 58-ї окре­мої мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди Зброй­них сил Укра­ї­ни, де про­хо­див вій­сько­ву слу­жбу за кон­тра­ктом. 1 ли­пня­по­бли­зу на­се­ле­но­го пун­кту Вер­хньо­то­ре­цьке До­не­цької обла­сті по­тра­пив у бою під во­ро­жий об­стріл і отри­мав важ­ке оскол­ко­ве по­ра­не­н­ня. Лі­ка­рі ро­би­ли все, аби йо­го вря­ту­ва­ти, однак не змо­гли. Не до­че­ка­ли­ся­до­до­му йо­го ба­тьки, два бра­ти, пів­то­ра­рі­чна донь­ка, дру­жи­на.

Як ска­зав го­ло­ва Чу­днів­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Пе­тро Яри­гін, це вже три­над­ця­тий во­їн з Чу­днів­щи­ни, який по­клав своє жи­т­тя, від­сто­ю­ю­чи Укра­ї­ну... Пам’ять про ге­ро­їв-за­хи­сни­ків, які ці­ною сво­го жи­т­тя за­пла­ти­ли за те, щоб вій­на не при­йшла в рі­дний край, на­зав­жди жи­ти­ме се­ред їх зем­ля­ків.

ФО­ТО ЗІ СТО­РІН­КИ ЮЛІЇ ТОЛМАЧОВОЇ У«ФЕЙСБУ ЦІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.