Не­мир­ний ли­пень 2016-го...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Лі­то 2016-го не на­стіль­ки пе­кель­не, як 2014-го, але це теж лі­то кра­ї­ни у вій­ні. Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська що­дня­здій­сню­ють де­ся­тки об­стрі­лів сил АТО, не- хту­ю­чи умо­ва­ми пе­ре­мир’я. Ці об­стрі­ли ледь не що­дня­за­би­ра­ють на­ших най­кра­щих лю­дей, му­жніх і че­сних обо­рон­ців рі­дної зем­лі. Ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо роз­по­від­а­ти про цих ге­ро­їв, які гі­дно ви­ко­на­ли свій обов’язок і зав­дя­ки яким вій­на не по­ши­рю­є­ться­на біль­шість те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни. Сьо­го­дні пу­блі­ку­є­мо істо­рії Олександра Бо- ру­шев­сько­го з 58-ї окре­мої мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди ЗСУ, Ру­сла­на Че­бо­та­ряз 25-го ба­таль­йо­ну те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни «Ки­їв­ська Русь» та роз­ві­дни­ка Іго­ря­Во­ло­вен­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.