«Ко­жний твір – окре­ма істо­рія»

У Льво­ві — ви­став­ка гра­фі­ки угор­ської ху­до­жни­ці Ка­та­лін Гол­ло

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів Фо­то Пав­ла ПАЛАМАРЧУКА

Ек­спо­зи­ці­я­під на­звою «Мо­мент» три­ває у На­ціо­наль­ній га­ле­реї ми­стецтв. На огляд пу­блі­ки ви­став­ле­но близь­ко ше­сти де­ся­тків гра­фі­чних ро­біт ху­до­жни­ці і з Угор­щи­ни. До сло­ва: Ка­та­лін Гол­ло — ро­дом із За­кар­па­т­тя, але вже по­над 40 ро­ків жи­ве на істо­ри­чній ба­тьків­щи­ні.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Га­ле­реї ми­стецтв Ла­ри­си Во­зни­цької, угор­ське то­ва­ри­ство у Льво­ві і На­ціо­наль­на га­ле­ре­я­ми­стецтв спів­пра­цю­ють дав­но і плі­дно. Що­до ви­став­ки Ка­та­лін Гол­ло, то тут мо­жна про­во­ди­ти ба­га­то ча­су, зу­пи­ня­ти­ся­бі­ля­ко­жно­го тво­ру, щоб огля­ну­ти...

Во­дно­час вче­ний се­кре­тар га­ле­реї На­та­лі­я­Ма­їк за­зна­чає: « Ко­жний твір Ка­та­лін Гол­ло — окре­ма істо­рія. Від­чу­ва­є­ться, що у цих тво­рах ду­же ба­га­то осо­би­стих істо­рій ху­до­жни­ці. І ці сві­то­гля­дні прин­ци­пи, ці істо­рії — ду­же змі­стов­ні. Во­ни пе­ре­да­ють ба­га­то­рів­не­ву мо­за­ї­ку бу­т­тя і спосо­би бу­т­тя. У цих ро­бо­тах — спо­лу­че­н­ня­ча­су: ми­ну­ло­го, те­пе­рі­шньо­го, май­бу­тньо­го, які тво­рять Ві­чність. Ду­же сим­во­лі­чно, що ви­став­ка на­зи­ва­є­ться «Мо­мент», бо пра­кти­чно у ко­жно­му тво­рі є мо­мен­ти про­ти­сто­я­н­ня, мо­мен­ти від­кри­т­тя...»

Скла­сти осо­би­сте вра­же­н­ня­про «Мо­мент» Ка­та­лін Гол­ло мо­жна до 8 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.