«Ди­вись на се­бе!»

У Ки­є­ві пред­ста­ви­ли «gonzo-мю­зикл» про пе­ре­мо­гу Джа­ма­ли на Єв­ро­ба­чен­ні

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

■ До­прем’єр­ний по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му жур­на­лі­ста «Гро­мад­сько­го те­ле­ба­че­н­ня» Богдана Ку­тє­по­ва від­був­сяу Ма­рі­їн­сько­му пар­ку на лі­тній сце­ні « Му­шля » . Стрі­чка «Ди­вись на се­бе!» — про шлях спів­а­чки Джа­ма­ли до пер­шо­го мі­сця­на Єв­ро­ба­чен­ні2016 у Сток­голь­мі.

■ За сло­ва­ми Богдана Ку­тє­по­ва, ко­ли ген­ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної те­ле­ком­па­нії Зу­раб Ала­са­ні­я­за­про­по­ну­вав йо­му не­спо­ді­ва­ну аван­тю­ру — по­їха­ти в скла­ді укра­їн­ської де­ле­га­ції до Сток­голь­ма, він ду­же ва­гав­ся. Але зре­штою са­ме так у ефі­рі «Гро­мад­сько­го ТБ» та «UA:Пер­шо­го» з’яви­ли­ся ві­део­що­ден­ни­ки Єв­ро­ба­че­н­ня. «Ме­ні по­ща­сти­ло сте­жи­ти за тим, як все це від­бу­ва­є­ться, — за­зна­чає Бо­г­дан Ку­тє­пов. — Я на­ма­гав­ся­по­ка­за­ти Джа­ма­лу справ­жньою. У філь­ма є три за­кін­че­н­ня, і ви ма­є­те змо­гу ви­бра­ти, яке для вас є най­ці­ка­ві­шим, а пі­сля­прем’єри ска­за­ти, про­го­ло­су­ва­ти, яке кра­ще».

■ «Ди­вись на се­бе!» — це «gonzo-мю­зикл» (тоб­то ав­тор при­су­тній у ка­дрі), який охо­плює де­сять днів у Сток­голь­мі і ви­ступ Джа­ма­ли у Льво­ві пі­сля­по­вер­не­н­няз кон­кур­су. За­га­лом фільм роз­кри­ває спів­а­чку як зви­чай­ну лю­ди­ну, яка про­сто хо­че бу­ти ща­сли­вою. Ще «Ди­вись на се­бе!» — це кіль­ка ку­ме­дних і чут­тє­вих істо­рій, які тра­пи­ли­ся з ге­ро­я­ми в Шве­ції й Укра­ї­ні.

■ На до­прем’єр­но­му по­ка­зі гля­да­чі зу­стрі­ли Джа­ма­лу сто­я­чи та з ова­ці­єю. «Ми смі­я­ли­ся, пла­ка­ли, бо від­чу­ва­ли ве­ли­ку від­по­від­аль­ність та емо­цій­не на­пру­же­н­ня. То­му ми ви­гля­да­є­мо та­ки­ми, яки­ми є. Ми всі пра­гну­ли пе­ре­мо­ги. А ко­ли ти чо­гось ду­же пра­гнеш, то по­си­ла­єш ме­седж Все­сві­ту, і так во­но ста­є­ться», — роз­по­ві­ла Джа­ма­ла.

■ «Цzьnibaq!» — фра­за, ви­не­се­на в на­зву стрі­чки — ста­лий ви­раз крим­сько­та­тар­ською, який озна­чає «Ди­вись на се­бе! » . Зде­біль­шо­го це озна­чає « нам своє ро­би­ти». Так за­кли­ка­ють не ко­си­тись на су­сі­да, не зва­жа­ти на рей­тин­ги, а про­сто не від­сту­па­ти­ся­від сво­єї спра­ви та сум­лін­но йти за по­кли­ка­н­ням.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.