100 не­по­мі­тних днів

По­ки що го­лов­на за­слу­га но­во­го уря­ду — факт йо­го по­яви

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сьо­го­дні ми­на­ють пер­ші 100 днів ро­бо­ти но­во­го Ка­бмі­ну. Пе­ре­ва­жна біль­шість ві­до­мих на увесь світ ре­фор­ма­то­рів, яким вда­лось увійти в істо­рію, пе­ре­ло­мив­ши хід роз­ви­тку дер­жа­ви, якою во­ни ке­ру­ва­ли, на­зи­ва­ють цей пе­рі­од клю­чо­вим для здій­сне­н­ня ре­аль­них справ.

■ Зокре­ма, як роз­по­вів «Дню» пре­зи­дент бла­го­дій­но­го фон­ду «Со­лі­дар­ність» Кши­штоф Ста­нов­ськи, ко­ли у 1989 ро­ці він та со­ра­тни­ки при­йшли до вла­ди у Поль­щі, Ле­шек Баль­це­ро­вич на пер­шій спіль­ній на­ра­ді ска­зав: у нас є 100 днів, щоб по­ка­за­ти лю­дям змі­ни. За сло­ва­ми Ста­нов­сько­го, з ко­жним днем рі­вень до­ві­ри на­ро­ду до уря­ду, який не по­ка­зу­ва­ти­ме ре­аль­них ре­зуль­та­тів, па­да­ти­ме на 1%.

■ Щось схо­же го­во­рив сво­їй ко­ман­ді і гру­зин­ський еко­но­міст Ка­ха Бен­ду­кі­дзе. Цей ре­фор­ма­тор при­рів­няв пер­ші 100 днів ро­бо­ти до кре­ди­ту до­ві­ри від су­спіль­ства, який уряд, не­мов гро­ші, ви­тра­чає на кон­кре­тні ре­зуль­та­ти. І от ко­ли при­хо­дить час пла­ти­ти за ра­хун­ка­ми, уряд має пред’яви­ти, на що він ви­тра­тив отри­ма­ну «по­зи­ку».

■ Що мо­же пред’яви­ти уряд Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на? За ве­ли­ким ра­хун­ком, успі­хів — не­гу­сто. По-прав­ді, за сто днів 20-й за ра­хун­ком Ка­бмін не­за­ле­жної Укра­ї­ни, не змі­гзро­би­ти для кра­ї­ни біль­ше, ніж те, що йо­му вда­ло­ся до­сяг­ти сво­єю по­явою. На­га­да­є­мо, 14 кві­тня Вер­хов­на Ра­да при­зна­чи­ла ко­ли­шньо­го ві­це-прем’єра і спі­ке­ра пар­ла­мен­ту, екс-ме­ра та со­ра­тни­ка чин­но­го Пре­зи­ден­та — Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на — у від­по­відь на го­стру по­лі­ти­чну кри­зу, яка бу­ла спро­во­ко­ва­на ко­ру­пцій­ни­ми скан­да­ла­ми дов­ко­ла КМУ Ар­се­нія Яце­ню­ка.

■ По­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні бу­ла вкрай на­пру­же­ною. Екс­пер­ти-по­лі­то­ло­ги на­віть про­гно­зу­ва­ли до­стро­ко­ві ви­бо­ри пар­ла­мен­ту. Про­те між­на­ро­дні пар­тне­ри — зокре­ма Брюс­сель та Ва­шинг­тон — бу­ли вкрай не­за­до­во­ле­ні та­ким ва­рі­ан­том роз­ви­тку по­дій, і за­сте­рі­га­ли Пре­зи­ден­та та де­пу­та­тів від роз­пу­ску пар­ла­мен­ту, ар­гу­мен­ту­ю­чи, що цьо­го не ви­три­має на­ша еко­но­мі­ка, а во­ни не зби­ра­ю­ться опла­чу­ва­ти на­ші по­лі­ти­чні чва­ри. «Захід хо­тів ба­чи­ти в Укра­ї­ні но­вий уряд, і за­сте­рі­гав від про­ве­де­н­ня пе­ре­ви­бо­рів, оскіль­ки ви­бо­ри за­галь­му­ва­ли би про­це­си ре­форм в кра­ї­ні», — по­ясню­вав екс-по­сол США в Укра­ї­ні (2003—2006 рр.), а ни­ні ди­ре­ктор Єв­ра­зій­сько­го цен­тру ім. Ді­ну Па­трі­сіу «Атлан­ти­чної ра­ди» Джон Гербс.

■ Зре­штою, пі­сля три­ва­лих пе­ре­мо­вин і «пе­ре­хо­дів» (по­за­фра­кцій­них де­пу­та­тів в про­пре­зи­дент­ську фра­кцію БПП) Ра­да та­ки спро­мо­гла­ся сфор­му­ва­ти ко­а­лі­цію й при­зна­чи­ти но­вий Ка­бмін. Ва­жли­во за­ува­жи­ти, що Грой­сман по­го­див­ся очо­ли­ти уряд на сво­їх умо­вах. Зокре­ма, йшло­ся про без­за­пе­ре­чну під­трим­ку ко­а­лі­ції за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив йо­го Ка­бмі­ну та га­ран­тій йо­го са­мо­стій­но­сті в при­зна­чен­ні лю­дей до сво­єї ко­ман­ди. І якщо при­пу­сти­ти, що ці умо­ви бу­ли ви­ко­на­ні, Во­ло­ди­мир Грой­сман мав би отри­мав пов­ний карт-бланш для вті­ле­н­ня сво­го кур­су.

■ Про­те чо­мусь за­де­кла­ро­ва­ний уря­дом на чо­лі з Грой­сма­ном так зва­ний но­вий курс — ма­кро­еко­но­мі­чна ста­бі­лі­за­ція, про­ти­дія ко­ру­пції, під­ви­ще­н­ня яко­сті дер­жав­них по­слуг, від­нов­ле­н­ня без­пе­ки дер­жа­ви, ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для ве­де­н­ня бі­зне­су — про­су­ва­є­ться на­стіль­ки ти­хо і по­віль­но, що йо­го ре­зуль­та­ти за­ли­ша­ю­ться не­по­мі­тним для гро­ма­дян. За да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня со­ціо­ло­гі­чної гру­пи « Рей­тинг » , пов­ні­стю схва­лює ро­бо­ту уря­ду ли­ше 1% укра­їн­ців. Ра­зом із тим пов­ні­стю не­за­до­во­ле­ні йо­го ро­бо­тою май­же тре­ти­на гро­ма­дян — 30%.

■ Екс­пер­ти ж вкрай роз­ча­ро­ва­ні галь­му­ва­н­ням пе­ре­бі­гу ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції. Бу­ли на­дії, що як ко­ли­шній мі­ський го­ло­ва та лю­ди­на, яка в пер­шо­му Ка­бмі­ні Яце­ню­ка опі­ку­ва­ла­ся де­цен­тра­лі­за­ці­єю і зро­би­ла де­кіль­ка по­мі­тних кро­ків до її ре­а­лі­за­ції (зокре­ма про­ве­ла бю­дже­тну де­цен­тра­лі­за­цію), отри­мав­ши пов­но­ту вла­ди, він до­ве­де спра­ву до ло­гі­чно­го кін­ця. Про­те спо­ді­ва­н­ня не ви­пра­вда­лись. Та, мо­жли­во, ре­фор­му галь­мує все ж та­ки не Грой­сман, а по­лі­ти­чні ам­бі­ції, які ча­сто пе­ре­ма­га­ють у сті­нах укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту здо­ро­вий глузд і дер­жав­ні ін­те­ре­си. Очо­лює про­філь­ний для ці­єї ре­форм ко­мі­тет ВРУ з пи­тань дер­жав­но­го бу­дів­ни­цтва, ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня Сер­гій Вла­сен­ко — де­пу­тат від фра­кції, яка за­яви­ла про свою опо­зи­цій­ність до вла­ди, і не­що­дав­но в знак не­зго­ди до рі­ше­н­ня вла­ди під­ня­ти та­ри­фи на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги бло­ку­ва­ла ра­зом із ра­ди­каль­ною пар­ті­єю бло­ку­ва­ла три­бу­ну в остан­ні — пе­ред ка­ні­ку­ла­ми — дні ро­бо­ти ВРУ.

■ До сло­ва, ве­ли­че­зний ре­сурс до­ві­ри на­се­ле­н­ня уряд Грой­сма­на «про­са­див» і на ви­ко­на­н­ня обі­цян­ки пе­ред МВФ не за­про­по­ну­вав­ши ні­чо­го сут­тє­во­го вза­мін. Та­ри­фи під­ня­ли, а но­вий транш не зро­зумі­ло ко­ли отри­ма­ють. Очіль­ни­ця Фон­ду Крі­стін Ла­гард вже за­яви­ла, що Укра­ї­на виконала не всі ви­мо­ги.

■ За­га­лом же екс­пер­ти оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли 100 днів но­во­го Ка­бмі­ну як пе­рі­од обна­дій­ли­вих обі­ця­нок і де­фі­ци­ту ре­аль­них ре­зуль­та­тів.

■ На­при­клад, пор­тал «Сло­во і ді­ло» під­ра­ху­вав, що за пе­рі­од з 16 кві­тня по 21 ли­пня 2016 ро­ку Ка­бмін дав 231 обі­цян­ку. Ви­ко­на­ти спро­міг­ся мен­ше 10% з них (21). До най­го­лов­ні­ших із них жур­на­лі­сти від­не­сли за­я­ви Ар­се­на Ава­ко­ва про за­пуск до лі­та но­вої па­труль­ної по­лі­ції в 6 при­фрон­то­вих мі­стах, Іван­ни Клим­пуш-Цин­ца­дзе — про ство­ре­н­ня між­ві­дом­чої ко­мі­сії що­до спів­ро­бі­тни­цтва з НАТО та Лі­лії Гри­не­вич — про пе­ре­ве­де­н­ня ВНЗ на си­сте­му еле­ктрон­но­го при­йо­му до­ку­мен­тів. Се­ред то­го, що одно­зна­чно не вда­ло­ся чле­нам но­во­го уря­ду, — обі­цян­ки Ку­бі­ва про отри­ма­н­ня Укра­ї­ною тран­шу кре­ди­ту від МВФ до кін­ця черв­ня 2016 ро­ку, Іго­ря На­са­ли­ка — про від­мо­ву від ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів із РФ що­до га­зу до за­вер­ше­н­ня су­до­во­го про­це­су в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі (тут нав­па­ки роз­во­рот на 180 гра­ду­сів) та Клим­пуш-Цин­ца­дзе — про пред­став­ле­н­ня стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної слу­жби.

■ Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля Оле­ксандр Пан­чен­ко в ко­мен­та­рі «Дню» за­ува­жив: «По­зи­тив­ний си­гнал в то­му, що Грой­сман ви­знає не­об­хі­дність стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня. Ві­до­ме та­кож йо­го ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру. Бу­ло озву­че­но, що це бу­дуть до­ро­ги, енер­го­ефе­ктив­ність, мі­сце­ва ін­фра­стру­кту­ра. Та­кі ре­чі ду­же пра­виль­ні, во­ни да­ють ефект тіль­ки у вза­є­мо­дії з ре­аль­ним се­кто­ром. В цьо­му сен­сі я очі­ку­вав за ре­зуль­та­та­ми 100 днів по­яви кон­кре­тних про­е­ктів та ка­на­лів отри­ма­н­ня ко­штів від між­на­ро­дних пар­тне­рів. Цьо­го не ви­ста­чає». За сло­ва­ми екс­пер­та, ре­зуль­та­та­ми 100 днів ро­бо­ти уря­ду Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на ста­ла низ­ка за­пу­ще­них еко­но­мі­чних про­це­сів. «Однак про їх ре­зуль­та­ти го­во­ри­ти скла­дно», — ка­же екс­перт. З «по­мі­тно­го» на дум­ку Пан­чен­ка зна­чно про­сті­ше на­ве­сти при­клад то­го, що уряд не ро­бив, аніж зро­бив. Так на­при­клад, за­ува­жує екс­перт, мі­ні­стри Грой­сма­на при­пи­ни­ли ри­то­ри­ку, що еко­но­мі­ку вря­ту­ють при­ва­ти­за­ція, де­ре­гу­ля­ція і за­тя­гу­ва­н­ня па­сків.

«На­ра­зі ж я ба­чу слаб­кі, але обна­дій­ли­ві си­гна­ли, що уряд по­вер­нув­ся облич­чям до ре­аль­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки. На­при­клад, по­вер­ну­ли де­пар­та­мент про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки. Час­тко­во вже за прем’єр­ства Грой­сма­на в Укра­ї­ні впер­ше за кіль­ка ро­ків про­ми­сло­вий се­ктор по­чав ру­ха­ти­ся в плю­со­вій ди­на­мі­ці», — під­су­мо­вує екс­перт.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.