Про ві­ру в пра­во­охо­рон­ців

Ігор СМЕШКО: «Су­спіль­ство по­вин­не швид­ко отри­ма­ти від­по­відь на ре­зо­нан­сний зло­чин що­до жур­на­лі­ста Пав­ла Ше­ре­ме­та»

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Дми­тро БАЙДА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День»

Вбив­ство жур­на­лі­ста Пав­ла Ше­ре­ме­та, яке шо­ку­ва­ло кра­ї­ну, за­ли­ша­є­ться в топ-но­ви­нах ЗМІ. Тра­ге­дія свід­чить, що ста­рі тра­ди­ції без­кар­но­сті, зокре­ма, на при­кла­ді ві­до­мої спра­ви «Гон­га­дзе-По­доль­сько­го», ні­ку­ди не ді­ли­ся. Не див­ля­чись на без­ліч по­лі­ти­чних по­дій, які від­бу­ли­ся в Укра­ї­ні за ці ро­ки, тут про­дов­жу­ють вби­ва­ти жур­на­лі­стів. Чо­му? В то­му чи­слі то­му що до­сі не­має оста­то­чної від­по­віді на ре­зо­нан­сні спра­ви.

Про­ко­мен­ту­ва­ти цю про­бле­му ми по­про­си­ли на­шо­го сьо­го­дні­шньо­го го­стя Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» Іго­ря Сме­шка. У Іго­ря Пе­тро­ви­ча ве­ли­кий по­слу­жний спи­сок — ата­ше з пи­тань обо­ро­ни Укра­ї­ни в США, го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни, на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, вій­сько­вий ата­ше при По­соль­стві Укра­ї­ни у Швей­ца­рії, 1-й за­сту­пник Се­кре­та­ря РНБО Укра­ї­ни, го­ло­ва Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни...

«На­сам­пе­ред, ду­же жаль, адже ми втра­ти­ли чу­до­ву лю­ди­ну і про­фе­сіо­на­ла, — від­по­від­ає Ігор Смешко. — Жа­хли­ва по­дія. Ця тра­ге­дія по­ка­зує рі­вень за­без­пе­че­н­ня вну­трі­шньої на­ціо­наль­ної без­пе­ки дер­жа­ви. В цен­трі мі­ста ги­не зна­ко­ва по­стать, і це вже дру­га тра­ге­дія в «Укра­їн­ській прав­ді». Оче­ви­дно, що це руй­нує ві­ру у пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, які по­вин­ні за­по­бі­га­ти цьо­му. За­раз усе за­ле­жить від то­го, як швид­ко роз­кри­ють зло­чин. Су­спіль­ство по­вин­не отри­ма­ти від­по­відь на цей ре­зо­нан­сний зло­чин. Вин­ні ма­ють бу­ти обов’яз­ко­во по­ка­ра­ні».

Зви­чай­но, це не єди­не за­пи­та­н­ня, яке ми обго­во­ри­ли. «Про­йшли­ся» по ба­га­тьом акту­аль­ним про­бле­мам. Зокре­ма, обго­во­ри­ли за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на схо­ді кра­ї­ни, стан спец­служб, ар­мії, пи­та­н­ня всту­пу Укра­ї­ни до НАТО, укра­їн­сько­го пар­ла­мен­та­ри­зму і мо­ло­ді в по­лі­ти­ці...

Більш де­таль­но чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

Ві­та ШНАЙДЕР, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Ко­ли лю­ди­на справ­ді ро­зу­міє свою га­лузь, роз­мо­ва стає кон­стру­ктив­ною. Ігор Смешко чі­тко про­по­нує аль­тер­на­тив­ний план дій. Ро­зу­мі­єш, що основ­на про­бле­ма Укра­ї­ни в па­сив­но­сті. Від­су­тність кон­тро­лю за рі­ше­н­ня­ми ви­ко­нав­чої вла­ди та ді­я­ми за­ко­но­дав­чої при­зве­ла до від­су­тно­сті ді­є­вих ре­форм.

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.