Гра­ні­тний хрест, оми­тий зли­вою і сльо­за­ми

Учо­ра в Ки­є­ві від­бу­ли­ся за­хо­ди з на­го­ди 110-ї рі­чни­ці від дня на­ро­дже­н­ня Оле­ни Те­лі­ги

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

УБа­би­но­му Яру, на мі­сці роз­стрі­лу фа­ши­ста­ми ви­да­тної укра­їн­ської по­е­те­си, пу­блі­ци­ста, лі­те­ра­тур­но­го кри­ти­ка та гро­мад­сько­го ді­я­ча, від­бу­ли­ся уро­чи­сто­сті. Не­зва­жа­ю­чи на зли­ву, со­тні ки­ян і па­трі­о­тів від­да­ти да­ни­ну пам’яті Оле­ні Іва­нів­ні Те­лі­ги ( 1906—1942 рр.). За­мість де­рев’яно­го пам’ятно­го зна­ка, який не раз руй­ну­ва­ли ван­да­ли, від­ни­ні уста­нов­ле­но гра­ні­тний хрест, який на­га­дує нам про стра­шні сто­рін­ки ми­ну­ло­го. За да­ни­ми істо­ри­ків, 22 лю­то­го 1942 р. укра­їн­ську пи­сьмен­ни­цю­па­трі­о­тку роз­стрі­ля­ли в Ба­би­но­му Яру ра­зом із чо­ло­ві­ком та со­ра­тни­ка­ми. Тут зем­ля про­ся­кну­та кров’ю по­над ше­сти со­тень за­ка­то­ва­них укра­їн­ців, які від­да­ли жи­т­тя за сві­тле май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни. Сим­во­лі­чно, що вчо­ра, під час уро­чи­стих за­хо­дів, на­віть при­ро­да опла­ку­ва­ла ря­сним до­щем смі­ли­вих і не­ско­ре­них лю­дей, які бу­ли цві­том на­ції...

— Чи­ма­ло до­слі­дни­ків жи­т­тя і твор­чо­сті Оле­ни Те­лі­ги не мо­жуть зба­гну­ти, як «са­лон­на да­ма», що ви­хо­ву­ва­ла­ся в атмо­сфе­рі ро­сій­ської куль­ту­ри, ді­йшла до усві­дом­ле­н­ня се­бе укра­їн­кою. Біль­ше то­го, на­ціо­наль­на са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ція пе­ре­ро­сла у не­об­хі­дність актив­но­го за­хи­сту по­лі­ти­чних і куль­тур­них прав укра­їн­ської на­ції. Оле­на Те­лі­га за­ги­ну­ла, ко­ли їй бу­ло всьо­го 35 ро­ків, але ми зав­жди пам’ята­ти­ме­мо цю осо­би­стість, яка про­де­мон­стру­ва­ла си­лу во­лі та зра­зок су­спіль­ної по­ве­дін­ки лю­ди­ни, по­збав­ле­ної ком­пле­ксів мен­шо­вар­то­сті й стра­ху, — під­кре­слив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Держ­ком­те­ле­ра­діо, го­ло­ва ОУН Бо­г­дан ЧЕРВАК.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.