При­стра­сті вга­му­ва­ли­ся

У Чер­нів­цях за­вер­шу­є­ться об’єд­на­н­ня двох ви­шів

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну при­єд­на­ти Бу­ко­вин­ський дер­жав­ний фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет до Чер­ні­ве­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ю. Федь­ко­ви­ча на по­ча­тку ро­ку спри­чи­ни­ло в мі­сті низ­ку про­те­стних акцій. Щоб ска­за­ти «ні» лі­кві­да­ції сво­го ви­шу, сту­ден­ти БДФЕУ їзди­ли на­віть до сто­ли­ці, де пі­ке­ту­ва­ли Мі­ні­стер­ство осві­ти. Однак пі­сля при­їзду до Чер­нів­ців мі­ні­стер­ської ко­мі­сії, обі­цян­ки сту­ден­там-бю­дже­тни­кам за­ли­ши­ти їх на мі­сцях держ­за­мов­ле­н­ня при пе­ре­хо­ді на на­вча­н­ня до ЧНУ та га­ран­тій ви­кла­да­чам, які пра­цю­ють на по­стій­ній осно­ві, при­стра­сті по­сту­по­во вга­му­ва­ли­ся.

За сло­ва­ми ре­кто­ра ЧНУ ім. Ю. Федь­ко­ви­ча — Сте­па­на Мель­ни­чу­ка, сьо­го­дні об’єд­на­н­ня ви­шів на за­вер­шаль­ній ста­дії. «На за­сі­дан­ні вче­ної ра­ди уні­вер­си­те­ту роз­гля­ну­ли пи­та­н­ня стру­ктур­них змін в уні­вер­си­те­ті у зв’яз­ку із при­єд­на­н­ням БДФЕУ, — ка­же ре­ктор ЧНУ. — Зва­жа­ю­чи, що най­біль­ше сту­ден­тів у цьо­му ви­ші на­вча­ло­ся на еко­но­мі­чних спе­ці- аль­но­стях, бу­ло ви­рі­ше­но не при­єд­ну­ва­ти їх до еко­но­мі­чно­го фа­куль­те­ту ЧНУ, а утво­ри­ти но­вий фа­куль­тет облі­ку та фі­нан­сів. Що ж до ін­ших на­пря­мів, то на їхній ба­зі бу­де ство­ре­но но­ві ка­фе­дри у скла­ді фа­куль­те­ту комп’ютер­них на­ук, фа­куль­те­ту пе­да­го­гі­ки, пси­хо­ло­гії та со­ці­аль­ної ро­бо­ти і на юр­фа­ці».

Сто­сов­но подаль­шої до­лі при­мі­щень ко­ли­шньо­го БДФЕУ, то її ще чі­тко не ви­зна­че­но. «Все за­ле­жа­ти­ме від кіль­ко­сті цьо­го­рі­чно­го на­бо­ру сту­ден­тів, — по­яснює Мель­ни­чук. — Тим па­че, що у зв’яз­ку зі зда­чею в екс­плу­а­та­цію на­шо­го но­во­го кор­пу­су в ЧНУ від­бу­де­ться пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня роз­мі­ще­н­ня йо­го під­роз­ді­лів. Ко­ли бу­де­мо зна­ти за­галь­не чи­сло сту­ден­тів, по­мір­ку­є­мо над їхнім роз­мі­ще­н­ням, у то­му чи­слі — на ба­зі кор­пу­сів ко­ли­шньо­го БДФЕУ. Зокре­ма, у при­мі­щен­ні на вул. Штер­на (во­но у са­мо­му цен­трі Чер­нів­ців. — Авт.) по­пе­ре­дньо пла­ну­є­мо роз­мі­сти­ти ко­ледж ЧНУ, до яко­го при­єд­нав­ся та­кож ко­ледж ко­ли­шньо­го фі­нан­со­во­еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.