23 за­су­дже­ні по­ки­ну­ли оку­по­ва­ні те­ри­то­рії

Це вже шо­ста та­ка пе­ре­да­ча, іні­ці­йо­ва­на Упов­но­ва­же­ним Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни Ва­ле­рі­єю Лу­тков­ською

Den (Ukrainian) - - День України -

Цьо­го ра­зу Ом­буд­сме­ну пе­ре­да­ли 23 за­су­дже­них, які від­бу­ва­ли по­ка­ра­н­ня в мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі на те­ри­то­рії так зва­ної «ДНР» і ви­яви­ли ба­жа­н­ня бу­ти пе­ре­мі­ще­ни­ми для подаль­шо­го від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня на під­кон­троль­ну Укра­ї­ні те­ри­то­рію. Про це по­ві­до­ми­ли на сай­ті Упов­но­ва­же­но­го ВР з прав лю­ди­ни.

Та­ким чи­ном, зав­дя­ки Ом­буд­сме­ну за рік з оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су пе­ре­мі­сти­ли 110 за­су­дже­них. Пер­ша пе­ре­да­ча від­бу­лась у ли­пні 2015 ро­ку, в се­ре­дньо­му во­ни від­бу­ва­ю­ться раз на кіль­ка мі­ся­ців. У рам­ках остан­ньої пе­ре­да­чі за­су­дже­них, яка від­бу­лась 21 ли­пня, Ва­ле­рія Лу­тков­ська та­кож обго­во­ри­ла з так зва­ною «упов­но­ва­же­ною з прав лю­ди­ни ДНР» Да­рі­єю Мо­ро­зо­вою пи­та­н­ня ста­ну до­три­ма­н­ня прав ді­тей, по­ло­не­них і за­три­ма­них.

На­га­да­є­мо, пе­ре­мо­ви­ни що­до пе­ре­да­чі за­су­дже­них з оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су укра­їн­ський Ом­буд­смен ве­де осо­би­сто, оскіль­ки є пев­ний за­хист і га­ран­тії не­за­ле­жно­сті й не­до­тор­кан­но­сті ці­єї осо­би. В ін­терв’ю «Дню», що ви­хо­ди­ло ми­ну­ло­го ти­жня (ма­те­рі­ал «...У нас не­має стра­те­гії що­до пе­ре­се­лен­ців», №122 за 14 ли­пня), Ва­ле­рія Лу­тков­ська за­зна­чи­ла що­до пе­ре­да­чі за­су­дже­них з не­під­кон­троль­них Укра­ї­ні те­ри­то­рій: «Ска­за­ти, що ми вже ді­йшли до пев­но­го ав­то­ма­ти­зму, не мо­жу. Я не ро­зу­мію, яким чи­ном так зва­на «ДНР» фор­мує спи­ски лю­дей, яких пе­ре­да­дуть нам».

Упов­но­ва­же­на са­ма те­ле­фо­нує ін­шій сто­ро­ні, всі ли­сти від­прав­ляє зі сво­єї пер­со­наль­ної еле­ктрон­ної по­шти. Та­кож Ва­ле­рія Лу­тков­ська са­ма ви­сту­пає га­ран­том то­го, що про­це­ду­ра від­бу­де­ться без про­блем, і зав­жди при­су­тня на та­ких пе­ре­да­чах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.