ТУРИЗМ з при­мі­ткою «IТ»

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ЮЗИЧ

Укра­їн­ці де­да­лі біль­ше ці­кав­ля­ться ло­каль­ни­ми по­до­ро­жа­ми й під час ту­ри­сти­чно­го се­зо­ну- 2016 на­да­ють пе­ре­ва­гу від­ві­ду­ван­ню мі­сце­вих ку­рор­тів чи місць. Про це го­во­рять ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня за­пи­тів укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів Google.

Так, із де­ся­ти ту­ри­сти­чних на­прям­ків, які най­ча­сті­ше шу­ка­ли укра­їн­ці впро­довж остан­ніх мі­ся­ців, шість — са­ме в Укра­ї­ні. Це: Кар­па­ти, Бер­дянськ, Оде­са, За­то­ка, Ки­ри­лів­ка, Азов­ське мо­ре. При цьо­му ві­тчи­зня­ні ку­рор­ти швид­ко ста­ли най­більш за­пи­та­ни­ми за остан­ні мі­ся­ці. Се­ред них — Ска­довськ, Ки­ри­лів­ка, Ко­бле­во, Ге­ні­чеськ, За­лі­зний Порт.

Тим часом ві­тчи­зня­ні роз­ро­бни­ки до­по­ма­га­ють ту­ри­стам кра­ще ви­вча­ти ці­ка­ві та чу­до­ві мі­сця не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за її ме­жа­ми.

УКРА­Ї­НА В РЕ­ЖИ­МІ ОНЛАЙН

На­при­клад, Google 2016 ро­ку про­дов­жив ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­ект «Ци­фро­ве пе­ре­тво­ре­н­ня ре­гіо­нів Укра­ї­ни». За остан­ній рік укра­їн­ська ко­ман­да все­сві­тньо ві­до­мої кор­по­ра­ції роз­кри­ла ту­ри­сти­чний по­тен­ці­ал Ми­ко­ла­їв­ської та Оде­ської обла­стей.

Зав­дя­ки ро­бо­ті Спіль­но­ти Кар­то­гра­фа Google і Па­но­рам на Google Кар­ти в ці­ло­му в обох обла­стях бу­ло на­не­се­но на кар­ту по­над п’ять ти­сяч об’єктів со­ці­аль­но­го, ту­ри­сти­чно­го та гро­мад­сько­го зна­че­н­ня.

Та­кож бу­ло ство­ре­но низ­ку сай­тів уні­каль­них при­ро­дних місць ре­гіо­нів, ін­те­р­актив­них карт, за до­по­мо­гою яких мо­жна здій­сни­ти вір­ту­аль­ну ман­дрів­ку ву­ли­ця­ми Оде­си чи Ми­ко­ла­є­ва, або ж по­ди­ви­ти­ся істо­ри­чні пам’ятки в цих ре­гіо­нах («Ман­друй Ми­ко­ла­їв­щи­ною » , « При­хо­ва­ні скар­би Ми­ко­ла­їв­щи­ни » , « Оль­вія. Му­зей про­сто не­ба » , «Ман­друй Оде­щи­ною», «Від­чуй Оде­су » та « День в Оде­сі » ) . Тож те­пер в один клік ко­ри­сту­вач мо­же по­ба­чи­ти Ко­бле­во, острів Бе­ре­зань, Кін­бурн­ську ко­су, Актов­ський кань­йон та одну з най­ва­жли­ві­ших гре­цьких ко­ло­ній в Ни­жньо­му По­буж­жі, за­сно­ва­ну ви­хід­ця­ми з Мі­ле­та.

ДОЇХАТИ ДЕШЕВО ТА З КОМФОРТОМ

Зро­би­ти по­до­ро­жі при­єм­ні­ши­ми та про­сті­ши­ми для ту­ри­ста, при­чо­му не ли­ше на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ви­рі­ши­ли роз­ро­бни­ки Tripmydream. Ту­ри­сти­чний сер­віс до­по­ма­гає пі­ді­бра­ти, про­ана­лі­зу­ва­ти й при­дба­ти кра­щі про­по­зи­ції пе­ре­льо­ту і про­жи­ва­н­ня в будь-якій то­чці сві­ту.

Для цьо­го ко­ри­сту­ва­че­ві до­сить вка­за­ти по­ба­жа­н­ня і бю­джет по­їзд­ки, а сер­віс сам під­бе­ре най­кра­щі на­прям­ки, про­ана­лі­зує й по­ка­же най­де­шев­ші рей­си та ва­рі­ан­ти про­жи­ва­н­ня.

Ко­ман­да роз­по­ча­ла роз­роб­ку про­е­кту ще 2013 ро­ку, і вже в кві­тні 2016-го про­ект за­пра­цю­вав. До ре­чі, за мі­сяць до за­пу­ску сер­віс Та­ра­са По­лі­щу­ка та Ан­дрія Бу­рен­ка бу­ло ви­зна­но най­кра­щим тре­вел-стар­та­пом сві­ту за ре­зуль­та­та­ми зма­га­н­ня Seedstars Summit 2016 у Швей­ца­рії.

А ко­ман­да про­е­кту ПО­ЇЗД­ка вже дав­но ви­рі­ши­ла по­тур­бу­ва­ти­ся комфортом по­до­ро­жей з « Укр­за­лі­зни­цею » . Так, з 2013 ро­ку Оле­ксандр Бон­да­рен­ко, Сер­гій Па­влов та Оле­ксандр Ла­тин­цев ство­ри­ли мо­біль­ний ін­стру­мент ви­рі­ше­н­ня не­зру­чних і кон­флі­ктних си­ту­а­цій під час пла­ну­ва­н­ня по­до­ро­жей і без­по­се­ре­дньо в по­тя­зі.

« Ми з мо­їм ко­ле­гою Сер­гі­єм Па­вло­вим ба­га­то по­до­ро­жу­ва­ли Укра­ї­но й по­стій­но зі­штов­ху­ва­ли­ся з від­су­тні­стю сер­ві­су з бо­ку « Укр­за­лі­зни­ці » . В пев­ний мо­мент нам це на­бри­дло, ми по­ча­ли роз­би­ра­ти­ся в за­ко­но­дав­чій ба­зі й з’ ясу­ва­ли, що па­са­жи­ри УЗ ні­ко­ли не отри­му­ють на­ле­жно­го сер­ві­су і ча­сто на­віть не зна­ють сво­їх прав » , — роз­по­від­ає Оле­ксандр Бон­да­рен­ко.

Від­сто­ю­ва­ти пра­ва па­са­жи­рів УЗ ав­то­ри про­е­кту по­ча­ли із пи­сьмо­вих звер­нень. «Ми до­ся­гли зна­чних успі­хів — в УЗ по­ча­ли ре­мон­ту­ва­ти по­їзди, си­сте­ми опа­ле­н­ня, слід­ку­ва­ти кра­ще за са­ні­тар­ним ста­ном. Пі­зні­ше ми зро­зумі­ли, що всю цю спра­ву мо­жна ал­го­ри­тмі­зу­ва­ти. То­му ми ви­га­да­ли свою по­шу­ко­ву си­сте­му по за­ко­но­дав­чій ба­зі, й так ста­ло­ся, що це зна­йшло від­гук у ПРООН, — ми пе­ре­мо­гли в їхньо­му кон­кур­сі про­е­ктів » , — по­яснює Оле­ксандр Бон­да­рен­ко.

Ско­ри­став­шись до­да­тком, ко­ри­сту­вач мо­же обра­ти про­блем­ну си­ту­а­цію й одра­зу ж отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про її пра­во­ве вре­гу­лю­ва­н­ня. Якщо цьо­го ви­яв­ля­є­ться за­ма­ло, мо­жна в ре­жи­мі онлайн на­пра­ви­ти ін­спе­кто­ро­ві скар­гу. «За­раз в се­ре­дньо­му скар­ги над­хо­дять раз на мі­сяць. Ра­ні­ше це бу­ло раз на день або ж раз на ти­ждень», — до­дає Оле­ксандр Бон­да­рен­ко. В ці­ло­му ж сайт за день мо­же від­ві­да­ти до ти­ся­чі осіб. Най­ча­сті­ше це ста­є­ться влі­тку або під час зи­мо­вих свят.

Як роз­по­від­ає Бон­да­рен­ко, ро­бо­та сер­ві­су що­до по­да­чі онлайн-скарг­тро­хи за­галь­му­ва­ла­ся, оскіль­ки з ухва­ле­н­ням но­вих за­ко­нів ГПУ втра­ти­ла на­гляд над УЗ, і ре­зуль­та­тив­ність ви­рі­ше­н­ня пи­тань, за­зна­че­них у скар­гах, зна­чно змен­ши­лась. Утім, ви­рі­ши­ти про­блем­ні си­ту­а­ції па­са­жи­рів із УЗ до­по­ма­гає ко­ман­да ПО­ЇЗД­ки, оскіль­ки ко­пія ко­жної скар­ги по­тра­пляє й на по­шту сер­ві­су.

«Від по­ча­тку в нас бу­ла ідея, що лю­ди­на зі­штов­хну­ла­ся з по­ру­ше­н­ням, во­на ви­би­рає з пе­ре­лі­ку си­ту­а­цію, вво­дить се­рію, но­мер сво­го кви­тка і кон­та­ктний те­ле­фон. Якщо з’єднати кіль­ка баз да­них УЗ, зокре­ма, ба­зу кви­тків, по­їздів, пер­со­на­лу, то ін­спе­ктор з кон­тро­лю до­три­ма­н­ня сер­ві­су УЗ в іде­а­лі, при над­хо­джен­ні звер­не­н­ня, за се­рі­єю та но­ме­ром кви­тка одра­зу зна­ти­ме, який са­ме це по­тя­гі ва­гон, хто про­від­ник, хто на­чаль­ник по­їзда, ба­чи­ти­ме мо­біль­ний те­ле­фон чи но­мер вну­трі­шньо­го зв’яз­ку. І то­ді він мо­же одра­зу зв’яза­ти­ся з про­від­ни­ком чи на­чаль­ни­ком по­їзда. В УЗ спо­ча­тку за­ці­ка­ви­ли­ся про­по­зи­ці­єю спів­пра­ці. З на­ми зв’язу­ва­ли­ся, хо­ті­ли до­мов­ля­ти­ся, але по­тім при­зна­чи­ли но­во­го ген­ди­ре­кто­ра, який не був за­ці­кав­ле­ний у спів­пра­ці», — по­яснює Бон­да­рен­ко.

По­при це, ко­ман­да го­то­ва пра­цю­ва­ти не ли­ше з об­слу­го­ву­ва­н­ням УЗ без­по­се­ре­дньо в по­тя­зі. Окрім цьо­го, пла­ну­є­ться за­без­пе­чи­ти обі­зна­ність па­са­жи­рів укра­їн­ської за­лі­зни­ці на вок­за­лах і в ка­сах про­да­жу кви­тків.

ПРА­ВИЛЬ­НЕ МІ­СЦЕ У ПРАВИЛЬНИЙ ЧАС

Щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му най­кра­що­го ча­су для по­до­ро­жі, львів­ські роз­ро­бни­ки ство­ри­ли ком­пле­ксний онлайн-пу­тів­ник Rove.me. Йо­го осо­бли­вість — в то­му, що всю ін­фор­ма­цію про рі­зні ту­ри­сти­чні на­прям­ки тут роз­мі­ще­но за­ле­жно від то­го, який час для по­до­ро­жі оби­рає ко­ри­сту­вач.

«Ми на­ма­га­є­мо­ся зби­ра­ти ці­ка­ві по­дії, се­зон­ні актив­но­сті та при­ро­дні яви­ща — та­кі, як, на­при­клад, пів­ні­чне сяй­во. На осно­ві ці­єї ін­фор­ма­ції ми бу­ду­є­мо гра­фік, на яко­му ко­ри­сту­вач ба­чить, в який час в то­му чи ін­шо­му мі­сці від­бу­ва­є­ться най­біль­ше по­дій, чи які там по­го­дні умо­ви. І то­ді він мо­же оби­ра­ти, ко­ли йо­му най­кра­ще від­ві­да­ти пев­не мі­сце, кра­ї­ну чи ре­гіон » , — по­яснює спів­за­снов­ник про­е­кту Ан­дрій Звір­ко.

Про­ект стар­ту­вав у ли­сто­па­ді і на­ра­зі про­хо­дить етап те­сту­ва­н­ня. «Наш про­ект ду­же від­рі­зня­є­ться від то­го, що вже існує на рин­ку ту­ри­сти­чних стар­та­пів. Са­ме то­му нам ще по­трі­бно по­пра­цю­ва­ти, щоб пра­виль­но до­не­сти йо­го цін­ність і по­ка­за­ти, як йо­го мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти з ма­кси­маль­ним ефе­ктом » , — до­дає спів­за­снов­ник про­е­кту Сер­гій Опла­ка­нець.

На­ра­зі на сай­ті мо­жна зна­йти ін­фор­ма­цію про най­більш по­пу­ляр­ні ту­ри­сти­чні на­прям­ки у сві­ті. Та­кож ко­ман­да роз­ро­бля­ти­ме від­по­від­ні на­прям­ки й Укра­ї­ною. Пер­шим пла­ну­є­ться пре­зен­ту­ва­ти Львів.

У подаль­шо­му ко­ман­да по­кра­щу­ва­ти­ме ро­бо­ту сер­ві­су, зокре­ма, за ра­ху­нок впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми від­гу­ків. « Ми хо­че­мо, щоб по від­гу­ках ко­ри­сту­вач теж мі­г­зро­зу­мі­ти, в який час кра­ще від­ві­да­ти те чи ін­ше мі­сце. І, від­штов­ху­ю­чись від цьо­го, при­ймав рі­ше­н­ня про ви­бір ін­шо­го ча­су чи мі­сця для по­до­ро­жі», — по­яснює Сер­гій Опла­ка­нець.

Окрім цьо­го, роз­ро­бни­ки пла­ну­ють вклю­чи­ти гра­фік ці­ни, щоб ко­ри­сту­ва­чі мо­гли при­йма­ти рі­ше­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи ці­ни в то­му чи ін­шо­му мі­сці.

Утім, укра­їн­ські ін­но­ва­то­ри не пла­ну­ють зу­пи­ня­ти­ся на до­ся­гну­то­му. Як при­клад, вже за­раз ко­ман­да InCard роз­по­ча­ла роз­роб­ку ци­фро­вої ту­ри­сти­чної кар­ти, осо­бли­вість якої по­ля­гає у ви­ко­ри­стан­ні за­мість пла­сти­ко­вої кар­тки но­ме­ра мо­біль­но­го те­ле­фо­ну. Тоб­то си­сте­ма об’єд­ну­ва­ти­ме ту­ри­ста чи жи­те­ля мі­ста, роз­ва­жаль­ні цен­три, му­зеї, ре­сто­ра­ни то­що та мо­біль­но­го опе­ра­то­ра.

От­же, ко­ри­сту­ва­че­ві при ку­пів­лі від­по­від­но­го та­ри­фу мо­біль­но­го опе­ра­то­ра від­кри­ва­є­ться ін­фор­ма­ція про мо­жли­вість без­пла­тно від­ві­ду­ва­ти рі­зні за­кла­ди та мі­сця або з пев­ною зниж­кою. Це мо­жуть бу­ти пар­ки, му­зеї, атра­кціо­ни то­що.

Не­що­дав­но ко­ман­да із трьох осіб — Ма­кси­ма Ронь­ши­на, Ми­ко­ли Сми­ков­сько­го та Ві­кто­рії Ля­шен­ко— отри­ма­ла мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свій про­ект в аксе­ле­ра­цій­ній про­гра­мі за під­трим­ки Ки­їв­стар на ба­зі но­во­го те­ле­ко­ма­ксе­ле­ра­то­ра ВДНГ-TECh.

« Річ у тім, що в Єв­ро­пі вже дав­но існу­ють сер­ві­си та­ких ту­ри­сти­чних карт, але їхня ре­а­лі­за­ція до­рож­ча за вар­ті­стю ( ви­пуск кар­ток, ку­пів­ля зчи­ту­ва­чів, не­ясна схе­ма пе­ре­роз­по­ді­лу ко­штів між за­кла­да­ми). Ми ж за до­по­мо­гою но­ме­ра те­ле­фо­ну змо­же­мо від­слід­ку­ва­ти всі дії та тран­за­кції ту­ри­ста і за­про­по­ну­ва­ти йо­му схе­ми від­ві­ду­вань за йо­го по­тре­ба­ми і ба­жа­н­ня­ми», — роз­по­від­ає Ві­кто­рія Ля­шен­ко.

Уже за кіль­ка мі­ся­ців іні­ці­а­то­ри про­е­кту бу­дуть го­то­ві роз­по­ча­ти ком­пле­ксне під­клю­че­н­ня рі­зно­ма­ні­тних місць до си­сте­ми. «За­пу­ска­ти­ся хо­че­мо по­ча­ти з Ки­є­ва, але ми змо­же­мо охо­пи­ти всі мі­ста й ро­би­ти за­хо­плю­ю­чі ту­ри най­рі­зно­ма­ні­тні­ши­ми мі­сця­ми, пам’ятка­ми та за­кла­да­ми для ту­ри­стів», — до­дає Ві­кто­рія Ля­шен­ко.

П’ять укра­їн­ських про­е­ктів, які зро­блять ва­шу ман­дрів­ку лег­кою та пі­зна­валь­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.