Як по­збу­ти­ся «ске­ле­тів» мі­ста?

Кон­фе­де­ра­ція бу­ді­вель­ни­ків пред­ста­ви­ла свій за­ко­но­про­ект

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Чи­ма­ле но­ве мі­сто мо­жна бу­ло б утво­ри­ти в Укра­ї­ні з так зва­них об’єктів не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ни­цтва, або, про­сті­шою мо­вою, дов­го­бу­дів. Адже ни­ні у нас, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, на­лі­чу­є­ться май­же 15 ти­сяч за­кон­сер­во­ва­них або тим­ча­со­во при­пи­не­них бу­дів­ни­цтвом жи­тло­вих спо­руд. Щоб уяви­ти мас­штаб цьо­го яви­ща, до­ста­тньо зна­ти, що за­га­лом по кра­ї­ні у ста­дії бу­дів­ни­цтва ли­ше тро­хи біль­ше 3800 жи­тло­вих об’єктів, з яких ре­аль­но зво­дя­ться тіль­ки 1700. За да­ни­ми Мін­ре­гіон­бу­ду, 134 дов­го­бу­ди ( 32 — у сто­ли­ці) пе­ре­бу­ва­ють у кри­ти­чно­му ста­ні, тоб­то во­ни вже про­сто не­без­пе­чні для пе­ре­хо­жих, і не факт, що ро­бо­ти на них бу­де ко­ли-не­будь про­дов­же­но.

■ У Кон­фе­де­ра­ції бу­ді­вель­ни­ків Укра­ї­ни (КБУ) вва­жа­ють, що та­ка си­ту­а­ція є одним з фа­кто­рів, що при­зво­дять до ста­гна­ції бу­ді­вель­ної га­лу­зі, зна­чну ча­сти­ну обі­го­вих за­со­бів якої вкла­де­но са­ме у ці об’єкти. Окрім то­го, че­рез дов­го­бу­ди в кра­ї­ні за­го­стрю­є­ться со­ці­аль­на на­пру­же­ність, адже міль­йо­ни лю­дей від­да­ли під своє май­бу­тнє жи­тло зов­сім не зай­ві їм ко­шти, але не отри­ма­ли ані квар­тир, ані гро­шей на­зад. Щоб за­ра­ди­ти спра­ві, у Кон­фе­де­ра­ції роз­ро­би­ли про­ект за­ко­ну про ви­рі­ше­н­ня про­блем дов­го­бу­дів, а та­кож на­пра­цю­ва­ти низ­ку ме­ха­ні­змів, які до­по­мо­жуть вті­ли­ти до­ку­мент у жи­т­тя.

■ Крім то­го, як за­зна­чає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Кон­фе­де­ра­ції бу­ді­вель­ни­ків Ві­та­лій Гру­се­вич, нор­ма­тив­но- пра­во­ва не­ви­зна­че­ність по­ро­джує но­ві про­бле­ми з дов­го­бу­да­ми по всій Укра­ї­ні. Він вка­зує, що за­ко­но­про­ект, спря­мо­ва­ний вре­шті на лі­кві­да­цію дов­го­бу­дів, ви­хо­дить із стра­те­гі­чних ін­те­ре­сів дер­жа­ви, су­спіль­ства, бі­зне­су та фі­зи­чних осіб — ін­ве­сто­рів. На йо­го дум­ку, впо­ряд­ку­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства на цьо­му на­пря­мі спри­я­ти­ме зро­стан­ню ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті не тіль­ки га­лу­зі, а й кра­ї­ни в ці­ло­му.

■ «Основ­ною ме­тою цьо­го за­ко­но­про­е­кту є те, що ми, на­ре­шті, змо­же­мо отри­ма­ти про­зо­рий ме­ха­нізм звіль­не­н­ня міст і се­лищ від тя­га­ра у ви­гля­ді за­мо­ро­же­них об’єктів бу­дів­ни­цтва», — вва­жає го­ло­ва ро­бо­чої гру­пи КБУ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор про­ми­сло­во-бу­ді­вель­ної гру­пи «Ко­валь­ська» Сер­гій Пи­ли­пен­ко. При цьо­му йо­го не­по­ко­ять не стіль­ки ін­те­ре­си бу­ді­вель­ни­ків, скіль­ки про­бле­ми ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, які не отри­му­ють від дов­го­бу­дів ані по­да­тку за зем­лю, ані орен­дної пла­ти за мі­сце, яке за­ймає дов­го­буд, ані за­пла­но­ва­ні ко­шти у ви­гля­ді вне­сків па­йо­вої уча­сті то­що. На йо­го дум­ку, до­бу­до­ву­ва­ти не­за­вер­ше­ні об’єкти жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва не­об­хі­дно не за ра­ху­нок дер­жав­них і мі­сце­вих бю­дже­тів, а на рин­ко­вих, кон­ку­рен­тних за­са­дах.

■ Як пра­цю­ва­ти­ме за­кон? Слід за­зна­чи­ти, що він впер­ше в істо­рії Укра­ї­ни ви­зна­чає тер­мі­ни й дає від­по­віді на за­пи­та­н­ня, які ча­сто ви­ни­ка­ють у пра­кти­ків бу­ді­вель­ної спра­ви, і на­віть у прав­ни­ків. Що та­ке не­за­вер­ше­ний бу­дів­ни­цтвом об’єкт? Хто є вла­сни­ком май­но­вих прав на ньо­го? На­ре­шті, й що та­ке дов­го­буд (бо де­хто вва­жає, що в укра­їн­ській мо­ві та­ко­го сло­ва вза­га­лі не існує)? За­ко­но­про­ект та­кож впер­ше вво­дить по­ня­т­тя про ре­єстр дов­го­бу­дів — від­кри­ту та за­галь­но­до­сту­пну дер­жав­ну ін­фор­ма­цій­ну си­сте­му, а та­кож про ухва­ле­ні ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та су­дом рі­ше­н­ня що­до та­ко­го об’єкта.

■ За­ко­но­про­ект, зокре­ма, ви­зна­чає, що не­за­вер­ше­ний бу­дів­ни­цтвом об’єкт мо­же бу­ти ви­зна­ний дов­го­бу­дом ли­ше у су­ді. І за умо­ви, що він не прийня­тий в екс­плу­а­та­цію про­тя­гом трьох ро­ків з да­ти за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва, об­умов­ле­ної у до­го­во­рах, на під­ста­ві яких здій­сню­ва­лось за­лу­че­н­ня ко­штів у йо­го бу­дів­ни­цтво. Іні­ці­ю­ва­ти та­ке рі­ше­н­ня ма­ти­муть пра­во вла­сни­ки май­но­вих прав, а та­кож ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, який роз­по­ря­джа­є­ться від­по­від­ною зе­мель­ною ді­лян­кою. Крім то­го, «зва­н­ня» дов­го­бу­ду мо­жна отри­ма­ти, якщо про­тя­гом п’яти ро­ків не спла­чу­ва­ти по­да­ток або орен­дну пла­ту за зем­лю.

■ А що ма­ють ро­би­ти ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди, щоб дов­го­буд по­збув­ся та­ко­го зва­н­ня і лю­ди отри­ма­ли на­ре­шті омрі­я­ні квар­ти­ри? До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що ор­ган ви- ко­нав­чої вла­ди чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців мо­же вста­но­ви­ти до­да­тко­вий строк (по­ло­ви­ну ви­зна­че­но­го про­е­ктом тер­мі­ну бу­дів­ни­цтва), про­тя­гом яко­го за­бу­дов­ник має за­вер­ши­ти ро­бо­ти; або за рі­ше­н­ням су­ду пе­ре­да­ти дов­го­буд в управ­лі­н­ня жи­тло­во-бу­ді­вель­но­му ко­опе­ра­ти­ву, ство­ре­но­му вла­сни­ка­ми май­но­вих прав; або (та­кож за рі­ше­н­ням су­ду) про­да­ти дов­го­буд на ау­кціо­ні.

■ Якщо у до­да­тко­вий строк бу­дів­ни­цтво не за­вер­ше­но, то, на про­ха­н­ня за­бу­дов­ни­ка, йо­му мо­же бу­ти ви­зна­че­ний ще один до­да­тко­вий час. Але ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту ще не ви­зна­чи­лись: чи по­трі­бно в та­ко­му ра­зі вста­нов­лю­ва­ти під­ви­ще­ну пла­ту за орен­ду зем­лі. Одні, зокре­ма Гру­се­вич, вва­жа­ють, що це сти­му­лю­ва­ло б бу­ді­вель­ни­ків ру­ха­ти­ся швид­ше, ін­ші пе­ре­ко­ну­ють: якщо спер­шу не зміг спла­чу­ва­ти, то й пі­зні­ше, за­знав­ши пев­них ви­трат на від­нов­ле­н­ня бу­дів­ни­цтва, збіль­ше­ної су­ми тим біль­ше не спла­тить, і ці­лі від­тер­мі­ну­ва­н­ня не бу­де до­ся­гну­то.

■ На­дзви­чай­но ва­жли­вим мо­мен­том для фі­зи­чних осіб-ін­ве­сто­рів є роз­по­діл ко­штів, одер­жа­них від про­да­жу дов­го­бу­ду. Як роз­по­вів Гру­се­вич, за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає чер­го­вість по­вер­не­н­ня гро­шей. У пер­шу чер­гу ком­пен­су­ва­ти­му­ться ви­тра­ти ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Дру­га чер­га скла­да­ти­ме­ться з вла­сни­ків май­но­вих прав. У тре­тю чер­гу по­вер­та­ти­му­ться ко­шти за до­го­во­ра­ми з під­ря­дни­ка­ми та по­ста­чаль­ни­ка­ми. Че­твер­та чер­га — по­вер­не­н­ня вла­сни­кам май­но­вих прав їхніх зби­тків че­рез ін­фля­цію. У п’яту чер­гу по­тра­пи­ли мо­жли­ві ви­мо­ги ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня що­до за­бор­го­ва­но­сті пла­ти за зем­лю. І ли­ше те, що за­ли­ши­лось, ді­ста­не­ться за­мов­ни­ку, який з тих чи ін­ших при­чин не ви­ко­нав сво­їх зо­бов’язань пе­ред ін­ве­сто­ра­ми.

■ І, на­ре­шті, ду­же ва­жли­ва де­таль. За­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний на­ве­сти лад з дов­го­бу­да­ми, не по­ши­рю­є­ться на ті з них, які ви­ни­кли вна­слі­док від­вер­то­го ша­храй­ства, а та­кож на ті, які спо­ру­джу­ва­ли­ся, не ма­ю­чи від­по­від­них дер­жав­них до­зво­лів. От­же, за­клик до ін­ве­сто­рів бу­ти пиль­ни­ми за­ли­ша­є­ться чин­ним.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.