На ча­сі – ін­те­гра­цій­на вза­є­мо­дія

Про де­я­кі си­стем­ні осо­бли­во­сті ре­фор­му­ва­н­ня охо­ро­ни­здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ва­лен­тин ПОЛЬЧЕНКО, до­ктор ме­ди­чних на­ук

Ві­до­мо, що охо­ро­на здо­ров’я як га­лузь ді­яль­но­сті — це си­сте­ма вза­є­мо­пов’яза­них і вза­є­мо­ді­ю­чих між со­бою ме­ди­чних та со­ці­аль­них за­хо­дів, не­об­хі­дних су­спіль­ству, щоб змен­ши­ти за­хво­рю­ва­ність та смер­тність і збіль­ши­ти три­ва­лість актив­но­го дов­го­лі­т­тя лю­дей. Та­кою ви­гля­дає сьо­го­дні го­лов­на ме­та си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, яка є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших умов успі­шно­го еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку кра­ї­ни та по­лі­пше­н­ня жи­т­тя лю­дей.

При­чин­но-на­слід­ко­вий ха­ра­ктер фор­му­ва­н­ня ста­ну здо­ров’я на­се­ле­н­ня об­умов­лює не­об­хі­дність здій­сне­н­ня ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми двох основ­них си­сте­мо­твор­чих фун­кцій — про­фі­ла­кти­чної та ре­а­бі­лі­та­цій­ної. В очі­ку­ван­ні ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі зда­ло­ся ва­жли­вим з’ясу­ва­ти за до­по­мо­гою си­стем­но­го ана­лі­зу, як від­бу­ва­є­ться вза­є­мо­дія цих фун­кцій.

З огля­ду на це, на­га­да­є­мо, що про­фі­ла­кти­чна фун­кція спря­мо­ва­на на пра­кти­чно здо­ро­вих лю­дей, щоб не допу­сти­ти по­ру­шень здо­ров’я, і ре­а­лі­зу­є­ться шля­хом ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня дії па­то­ге­не­ти­чних фа­кто­рів нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та оздо­ров­ле­н­ня умов жи­т­тя на­се­ле­н­ня. Ре­а­бі­лі­та­цій­на фун­кція спря­мо­ва­на на кон­тин­ген­ти лю­дей з по­ру­ше­н­ня­ми здо­ров’я, щоб не допу­сти­ти (вто­рин­на про­фі­ла­кти­ка) фа­таль­но­го роз­ви­тку па­то­ло­гії. Ре­а­лі­за­ція пер­шої фун­кції має со­ці­аль­ний, а дру­гої — ін­ди­ві­ду­аль­ний ха­ра­ктер. Оби­дві фун­кції до­пов­ню­ють одна одну, і їхня вза­є­мо­дія дає змо­гу втри­му­ва­ти про­це­си на­ко­пи­че­н­ня кон­тин­ген­тів лю­дей з по­ру­ше­н­ня­ми здо­ров’я і за­без­пе­чу­ва­ти стій­кий стан жит­тє­ді­яль­но­сті на­се­ле­н­ня.

Про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, май­же то­то­жні одно­ча­сно­му вли­ван­ню й ви- ли­ван­ню рі­ди­ни в одно­му і то­му са­мо­му по­су­ді. Ре­шта, що за­ли­ша­є­ться в по­су­ді, є здо­бу­тим ре­зуль­та­том обох дій, який свід­чить про їхню ефе­ктив­ність. Але фун­кції, що їх здій­сню­ють ме­ди­чні за­кла­ди, ма­ють де­я­кі ор­га­ні­за­цій­ні осо­бли­во­сті.

Згі­дно з на­яв­ною ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я, про­фі­ла­кти­чна і ре­а­бі­лі­та­цій­на фун­кції ме­ди­чних за­кла­дів ви­ко­ну­ю­ться від­окрем­ле­но одна від одної. Управ­лі­н­ня ни­ми від­бу­ва­є­ться теж від­окрем­ле­но. Про це свід­чать рі­зні під­роз­ді­ли в ор­га­нах управ­лі­н­ня охо­ро­ною здо­ров’я, а та­кож рі­зні за­сту­пни­ки мі­ні­стра в МОЗ, які ни­ми опі­ку­ю­ться. Із си­стем­них по­зи­цій за­зна­че­ну ор­га­ні­за- цій­ну мо­дель охо­ро­ни здо­ров’я скла­дно на­зва­ти до­ско­на­лою та аде­ква­тною до ви­мог ефе­ктив­но­сті. Бо та­ка мо­дель до­пу­скає за­кри­тість і не­по­мі­тність са­мо­го про­це­су фор­му­ва­н­ня кін­це­во­го ре­зуль­та­ту вза­є­мо­дії фун­кцій, а від­су­тність йо­го управ­лі­н­ня з бо­ку МОЗ та під­по­ряд­ко­ва­них йо­му ор­га­нів свід­чить про те, що цей ва­жли­вий про­цес від­бу­ва­є­ться са­мо­віль­но і по­за ува­гою ке­рів­ни­ків га­лу­зі. Вна­слі­док цьо­го не­по­мі­че­ни­ми ста­ють дис­ба­лан­си в роз­ви­тку основ­них фун­кцій ме­ди­чних за­кла­дів та ін­ші си­стем­ні по­мил­ки в охо­ро­ні здо­ров’я на­се­ле­н­ня.

Ви­кла­де­ні тут ре­зуль­та­ти си­стем­но­го ана­лі­зу да­ють під­ста­ву ствер­джу­ва­ти, що за­ли­ша­ти на­да­лі та­ку ор­га­ні­за­цій­ну мо­дель не­пов­но­цін­ною на­вряд чи до­ціль­но. Тре­ба на­ре­шті від­хо­ди­ти від ав­то­ри­тар­ної зрів­няй­лів­ки і пе­ре­во­ди­ти ор­га­ні­за­цій­ні за­са­ди управ­лі­н­ня га­луз­зю на ін­те­гра­цій­ну прив’яз­ку вза­є­мо­дії основ­них фун­кцій си­сте­ми до кон­кре­тно­го ста­ну здо­ров’я на­се­ле­н­ня, що утво­рю­є­ться на те­ри­то­рії ді­яль­но­сті ме­ди­чних за­кла­дів. Та­кий ін­те­гра­цій­ний під­хід не тіль­ки ви­пра­вить не­до­ско­на­лу си­ту­а­цію, а й від­кри­ває пер­спе­кти­ву пе­ре­хо­ду від цен­тра­лі­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня га­луз­зю до йо­го де­цен­тра­лі­за­ції. Від­па­де по­тре­ба в нав’язу­ван­ні одна­ко­во­го для всіх те­ри­то­рій роз­ви­тку ме­ди­чних за­кла­дів за уза­галь­не­ни­ми на всю кра­ї­ну нор­ма­ти­ва­ми. Їх має за­мі­ни­ти опе­ра­тив­не ре­а­гу­ва­н­ня мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди на ви­кли­ки з бо­ку ста­ну здо­ров’я на­се­ле­н­ня. Зда­є­ться, що впро­ва­дже­н­ня та­ко­го нововведення і мо­же бу­ти стра­те­гі­чним на­пря­му мо­дер­ні­за­ції та ре­фор­му­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я.

Те­пер про пов’яза­ну з цим ка­дро­ву про­бле­му.

На­віть з по­гля­ду фа­хів­ців, си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я є вкрай скла­дною для управ­лі­н­ня, що по­тре­бує фун­да­мен­таль­них знань з на­у­ко­вих основ її ор­га­ні­за­ції. Про­те ба­га­то­рі­чна пра­кти­ка ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го і на­віть су­ча­сної Укра­ї­ни свід­чить про при­зна­че­н­ня на по­са­ду мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я ві­до­мих лі­ка­рів із та­ких га­лу­зей ме­ди­ци­ни, як уро­ло­гія, хі­рур­гія, пе­ді­а­трія то­що. Але жо­ден із них не був ате­сто­ва­ним фа­хів­цем ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я. Від­по­від­ні бу­ли і зна­н­ня, від яких не вар­то бу­ло че­ка­ти яки­хось ре­фор­му­вань. Від­су­тність або не­до­ста­тність від­по­від­них фа­хо­вих знань мо­гли теж ста­ти одні­єю з при­чин галь­му­ва­н­ня про­го­ло­ше­них ба­га­то ча­су то- му на­мі­рів ре­фор­му­ва­н­ня в га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни.

Тож, з огля­ду на це, слід за­ува­жи­ти, що рі­ше­н­ня, яке при­йма­є­ться що­до ре­фор­му­вань у тій чи ін­шій га­лу­зі ді­яль­но­сті, має бу­ти об­ґрун­то­ва­ним і зро­зумі­лим для су­спіль­ства — що і чо­му під­ля­гає ре­фор­му­ван­ню. У про­го­ло­ше­них уря­дом на­мі­рах ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я та­кі об­ґрун­ту­ва­н­ня від­су­тні. Зно­ву ж та­ки, при­чи­на та са­ма — не­об­хі­дність фа­хо­вих знань і ква­лі­фі­ко­ва­них ке­рів­них ка­дрів.

Тре­ба не­від­кла­дно роз­по­ча­ти на­у­ко­ву роз­роб­ку но­вої ме­то­до­ло­гії управ­лі­н­ня га­луз­зю на осно­ві ін­те­гра­цій­ної вза­є­мо­дії в ді­яль­но­сті ме­ди­чних за­кла­дів. Ра­зом із цим, тре­ба роз­по­ча­ти до­бір та під­го­тов­ку ка­дро­во­го ре­зер­ву лі­ка­рів за фа­хом ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я для ро­бо­ти в ор­га­нах управ­лі­н­ня га­лу­зі. По­трі­бно ство­ри­ти дер­жав­ну ком­пле­ксну про­гра­му вдо­ско­на­ле­н­ня і подаль­шо­го роз­ви­тку си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я в Укра­ї­ні. До ви­рі­ше­н­ня цих на­зрі­лих ор­га­ні­за­цій­них пи­тань на­вряд чи до­ціль­но бра­тись за ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі. Її по­трі­бно від­кла­сти, щоб зго­дом ма­ти мо­жли­вість зро­би­ти си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я в Укра­ї­ні більш до­ско­на­лою та ефе­ктив­ною.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.