Ма­нить пер­ли­на Во­ли­ні

На озе­рі Сві­тязь від­по­чи­ва­ють на­віть но­во­зе­ланд­ці

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ро­ман НОВОСАД

Влі­тку озе­ро Сві­тязь — «ку­рор­тна сто­ли­ця » не тіль­ки Во­ли­ні. Сю­ди їдуть із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни, щоб по­ми­лу­ва­ти­ся ча­рів­ною кра­сою Ша­цьких озер. Хо­ча ще й не се­зон (по­го­да по­ки не­ста­біль­на), тут со­тні лю­дей на пля­жах та у на­ме­то­вих мі­сте­чках. А озе­ро справ­ді то­го вар­те, адже, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кий по­тік ту­ри­стів, во­да у ньо­му чи­ста на­стіль­ки, що дно ви­дно на­віть на гли­би­ні двох ме­трів!

А не­що­дав­но пля­жа­ми Сві­тя­зя гу­ля­ли... но­во­зе­ланд­ці. Ви­со­кі, став­ні, одя­гну­ті у на­ціо­наль­ні ко­стю­ми. Хло­пці при­їха­ли на Во­линь як му­зи­чний гурт і за­раз спів­а­ють на бе­ре­зі озе­ра. Їхня по­ява ви­кли­ка­ла не­аби­яке зди­ву­ва­н­ня лю­дей, адже не ко­жен день по­ба­чи­шта­ких не­зви­чай­них го­стей. Чи­ма­ло бу­ло охо­чих сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з но­во­зе­ланд­ця­ми.

Це да­ле­ко не всі при­на­ди, яки­ми пер­ли­на Во­ли­ні — озе­ро Сві­тязь — що­ро­ку ма­нить до се­бе ти­ся­чі лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.