РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгу­ки­на ста­т­тю Га­ли­ни АЛЕКСАНДРОВОЇ «Вря­ту­ва­ти­а­е­ро­порт «Бо­ри­спіль» («День» № 123-124 від 15 ли­пня 2016 ро­ку)

Вза­га­лі, якось див­но ви­гля­дає вкла­да­ти не­ймо­вір­ні ко­шти на­віть не у ви­ко­на­н­ня за­ко­ну, а в «гру в на­зви», ко­ли в кра­ї­ні не­має ко­штів на про­ве­де­н­ня «Єв­ро­ба­че­н­ня». Ко­ли Мін­культ сер­йо­зно за­яв­ляє, що в Ки­є­ві не­має під­хо­дя­щої за­ли... і не за­бу­вай­мо, що Бо­ри­спіль — це не тіль­ки ае­ро­порт, а й бренд. Уя­віть, скіль­ки пі­де на «ін­фор­ма­цій­ні по­слу­ги» — тим па­че, що ре­брен­динг пе­ред­ба­чає не ли­ше змі­ну на­зви, а й пе­ре­бу­до­ву са­мої фі­ло­со­фії за­кла­ду(ком­па­нії). І, до ре­чі, Бо­ри­спіль — чу­до­ва на­зва.

Facebook-ко­ри­сту­вач Andrey Nedzelnitsky

А що за­бо­ро­няє? Ае­ро­порт у Бу­да­пе­шті бу­ду­ва­ли не як Фе­рен­ца Лі­ста, так са­мо — й ін­ші. Не бій­те­ся бу­ти в епі­цен­трі змін. Бій­те­ся опи­ни­ти­ся на око­ли­ці.

Facebook-ко­ри­сту­вач Igor GOROVYKH

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.