У трен­ді — ка­ва «на сон­ці»

До ста днів уря­ду акти­ві­сти на­га­да­ли про енер­го­ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії, не­об­хі­дні Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на ВОЙТКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Цьо­го ти­жня ли­ше один день у Ки­є­ві ви­дав­ся со­ня­чним, і ко­ман­да «Еко­цен­тру» ско­ри­ста­ла­ся на­го­дою, щоб при­го­ту­ва­ти ка­ву на енер­гії сві­ти­ла. У пар­ку іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка всі охо­чі мо­гли ви­пи­ти ча­шку та­ко­го на­пою — йо­го гро­мад­ські акти­ві­сти ва­ри­ли ра­зом із ве­ду­чи­ми Ан­то­ном Ра­ви­цьким та Ві­кто­рі­єю Се­ник, а та­кож уча­сни­ця­ми гру­пи A.R.M.I.A. Так во­ни до­во­ди­ли на пра­кти­ці, що аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка на­ба­га­то до­сту­пні­ша та ефе­ктив­ні­ша, ніж ми уяв­ля­є­мо.

«МИ — ЗА НОВАТОРСТВО!»

«Хо­че­мо по­ши­ри­ти ідею ви­ко­ри­ста­н­ня со­ня­чної енер­гії се­ред на­се­ле­н­ня. На­ра­зі ви­ко­ри­сто­ву­є­мо со­ня­чний кон­цен­тра­тор, який зби­рає со­ня­чні про­ме­ні та кон­цен­трує їх в одну то­чку, цей прин­цип мо­жна по­рів­ня­ти з ді­єю су­пу­тни­ко­вої та­ріл­ки, — роз­по­від­ає акти­віст « Еко­цен­тру » Ма­ксим Ба­ба­єв. — Го­ту­ва­ти так мо­жна не ли­ше ка­ву. На­при­клад, ми ра­ні­ше про­бу­ва­ли го­ту­ва­ти яє­чню. Смак ка­ви трі­шки від­рі­зня­є­ться від зви­чно­го, бо про­цес при­го­ту­ва­н­ня « на сон­ці » зна­чно швид­ший. Во­да, як пра­ви­ло, за­ки­пає вже че­рез п’ять хви­лин».

Укра­їн­ські ар­ти­сти го­ту­ва­ли ка­ву «на сон­ці» впер­ше, але швид­ко осво­ї­ли цю спра­ву. «Сон­це — це жит­тє­ве дже­ре­ло енер­гії. Ми під­три­му­є­мо роз­ви­ток Зем­лі, на­шої кра­ї­ни та ви­ро­щу­ва­н­ня еко­ло­гі­чно чи­стих про­ду­ктів, то­му по­го­ди­ли­ся взя­ти участь у цій акції, не роз­ду­му­ю­чи, — ка­жуть уча­сни­ці гур­ту A.R.M.I.A. Ана­ста­сія Сна­дна та Сві­тла­на Са­фро­но­ва. — Ми зав­жди за но­ва­тор­ські ме­то­ди в пов­сяк­ден­но­му жит­ті. На­при­клад, не­що­дав­но про­бу­ва­ли їзди­ти на еле­ктро­мо­бі­лях та еле­ктро­са­мо­ка­тах — це так ці­ка­во! То­му при­єм­но ба­чи­ти, що це роз­ви­ва­є­ться і ко­ри­сту­є­ться по­пи­том. Зви­чай­но, лю­ди спо­ча­тку на­ла­што­ва­ні скеп- ти­чно до та­ких ре­чей, але все одно ці­кав­ля­ться».

«ЛЮ­ДИ НЕ БА­ЖА­ЮТЬ УСВІДОМИТИ, ЩО ЕНЕРГІЯ — ЦЕ ДО­РО­ГО»

Окрім ідеї з «со­ня­чною» ка­вою, в «Еко­цен­трі» та­кож шу­ка­ють мо­жли­во­сті ро­би­ти вручну па- лив­ні бри­ке­ти з ма­ку­ла­ту­ри і від­прав­ля­ти їх у зо­ну про­ве­де­н­ня АТО. Акти­ві­сти спо­ді­ва­ю­ться, що так у хо­ло­дну по­ру ро­ку лю­ди змо­жуть бу­ти в те­плі, не зав­да­ю­чи шко­ди дов­кі­л­лю.

За сло­ва­ми екс­пер­та На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни з енергозбереження Анни Шу­мей­ко, ма­ло хто мо­же уяви­ти, звід­ки бе­ре­ться еле­ктро­енер­гія, адже все зво­ди­ться до аб­стра­ктних по­нять. «Ста­ном на 2015 рік ли­ше 2% еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні отри­му­ва­ли з від­нов­лю­валь­них дже­рел. Згі­дно із за­твер­дже­ним пла­ном, до 2020 ро­ку Укра­ї­на має ви­ро­бля­ти 11% та­кої енер­гії. До­ся­гну­ти та­ких ці­лей ре­аль­но, але спо­ча­тку ва­жли­во ви­зна­чи­ти­ся з прі­о­ри­те­та­ми», — за­пев­няє Ан­на Шу­мей­ко.

На дум­ку екс­пер­та, про­бле­ма в то­му, що укра­їн­ці не­пра­виль­но ро­зу­мі­ють по­ня­т­тя не­за­ле­жно­сті в енер­ге­ти­чній сфе­рі. У біль­шо­сті ви­пад­ків гро­ма­дя­ни вва­жа­ють, що для енер­го­не­за­ле­жно­сті нам тре­ба ви­до­бу­ва­ти і транс­фор­му­ва­ти всі си­ро­вин­ні ре­сур­си в Укра­ї­ні. Вла­да, у свою чер­гу, ви­ді­ляє ко­шти на тра­ди­цій­ні за­со­би ви­ро­бни­цтва енер­гії за­мість то­го, щоб вкла­да­ти їх у но­ві про­е­кти, які не шко­ди­ти­муть дов­кі­л­лю та бу­дуть для спо­жи­ва­чів зна­чно де­шев­ши­ми.

«У Ні­меч­чи­ні ду­же швид­ко, осо­бли­во пі­сля тра­ге­дії на япон­ській атом­ній стан­ції у Фу­ку­сі­мі, від­був­ся, мо­жна ска­за­ти, «атом­ний» пе­ре­во­рот, тоб­то пе­ре­хід до від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки. І це бу­ло са­ме з іні­ці­а­ти­ви гро­мад­сько­сті. Укра­їн­ців мо­жна зро­зу­мі­ти, бо еко­но­мі­чна си­ту­а­ція є не най­кра­щою. Про­те на­віть та­ка си­ту­а­ція не вчить нас за­оща­джу­ва­ти енер­го­ре­сур­си. Лю­ди не ба­жа­ють усвідомити, що енергія са­ма по со­бі ко­штує до­ро­го, бо це — енергія, — акцен­тує Ан­на Шу­мей­ко. — Не­що­дав­но в Укра­ї­ні ухва­ли­ли за­ко­но­про­ект «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля». Він пе­ред­ба­чає, що будь-які ве­ли­кі про­е­кти в Укра­ї­ні, які мо­жуть впли­ва­ти на стан дов­кі­л­ля, ма­ють прой­ти оцін­ку мо­жли­вих на­слід­ків. По­тім у спе­ці­аль­но­му до­ку­мен­ті бу­дуть опи­са­ні рі­зно­ма­ні­тні мо­жли­ві впли­ви про­е­кту на дов­кі­л­ля, і мо­жна бу­де ви­зна­чи­ти, чи вар­то по­чи­на­ти про­ект».

ПРИ­КЛАД, ЩО НА­ДИ­ХАЄ

Ки­я­нам спо­до­ба­лась акція з ка­вою «на сон­ці». «Лю­ди ма­ють зна­ти, що у нас є ін­ші дже­ре­ла енер­гії. Са­ме за­раз, у та­кий со­ня­чний пе­рі­од, енергія сон­ця бу­де най­біль­ше­фе­ктив­ною. На мою дум­ку, зав­дя­ки акції де­я­кі лю­ди зро­зу­мі­ють, що світ мо­жна змі­ни­ти за до­по­мо­гою сон­ця», — пе­ре­ко­на­на жи­тель­ка сто­ли­ці Ді­а­на Ша­кі­ро­ва.

« Еко­центр » є про­гра­мою На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни, що спря­мо­ва­на на згур­ту­ва­н­ня лю­дей, яких хви­лю­ють про­бле­ми дов­кі­л­ля та які го­то­ві їх ви­рі­шу­ва­ти. Акти­ві­сти « Еко­цен­тру» пра­цю­ють за­для за­хи­сту при­ро­дних те­ри­то­рій та біо­ро­зма­ї­т­тя, по­пе­ре­дже­н­ня гло­баль­ної змі­ни клі­ма­ту та не­га­тив­но­го впли­ву енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра. Їхня ме­та в то­му, щоб фор­му­ва­ти сві­до­ме, від­по­від­аль­не та дбай­ли­ве став­ле­н­ня укра­їн­ців до при­ро­дних ре­сур­сів і дов­кі­л­ля че­рез май­стер­ні, ле­кції, акції, фле­шмо­би, кі­но­по­ка­зи то­що. Для при­кла­ду, вже ці­єї осе­ні ор­га­ні­за­ція пла­нує про­ве­сти акцію, ме­та якої — звіль­ни­ти від зай­во­го на­ван­та­же­н­ня до­ро­жні сму­ги для гро­мад­сько­го транс­пор­ту, оскіль­ки так змен­ша­ться шкі­дли­ві ви­ки­ди в атмо­сфе­ру.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.