Стра­ви з Олім­пій­сько­го се­ли­ща — бі­дним

Під час між­на­ро­дних зма­гань у Ріо-де-Жа­ней­ро вті­лять ве­ли­кий про­ект з пе­ре­роб­ки на­дли­шків хар­чів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Не­що­дав­но екс­пер­ти ФАО, Про­до­воль­чої та сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН під­ра­ху­ва­ли: якщо уяви­ти, що гло­баль­ні хар­чо­ві від­хо­ди — це дер­жа­ва, то во­на бу­де тре­тім у сві­ті за ве­ли­чи­ною дже­ре­лом пар­ни­ко­вих га­зів. Крім цьо­го, на тре­ти­ні всіх обро­блю­ва­них зе­мель сві­ту ви­ро­бля­є­ться про­до­воль­ство, яке ні­хто ні­ко­ли не з’їсть. Во­дно­час зга­да­є­мо про ти­ся­чі зу­бо­жі­лих лю­дей у рі­зних кра­ї­нах, які не ма­ють ко­штів, щоб ку­пи­ти щось на обід.

Цей клу­бок про­блем мо­жна розв’яза­ти, якщо пі­ді­йти до них ком­пле­ксно. Одну з та­ких спроб зро­блять під час ХХХІ Лі­тніх Олім­пій­ських ігор, що три­ва­ти­муть у сто­ли­ці Бра­зи­лії Ріо-де­Жа­ней­ро з 5 по 21 сер­пня цьо­го ро­ку. На­дли­шки про­до­воль­ства з Олім­пій­сько­го се­ли­ща пе­ре­ро­бля­ти­муть на по­жив­ні стра­ви для го­ло­ду­ю­чої мі­ської бі­дно­ти, по­ві­дом­ляє сайт між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції Climate Action.

Про­ект Refetto-Rio, у рам­ках яко­го пла­ну­ють ре­а­лі­зу­ва­ти за­дум, в ли­пні пред­ста­ви­ли в штаб­квар­ти­рі ФАО в Ри­мі. Йо­го ав­то­ри — два іта­лій­ські шеф-ку­ха­рі Мас­сі­мо Бот­ту­ра та Да­вид Гертц. Крім пе­ре­роб­ки зай­вих про­ду­ктів, іта­лій­ці го­то­ві про­во­ди­ти ку­лі­нар­ні май­стер-кла­си, щоб на­вчи­ти лю­дей дбай­ли­во­му від­но­шен­ню до хар­чів. На сай­ті Climate Action пи­шуть, що за очі­ку­ва­н­ня­ми в про­е­кті Refetto-Rio ві­зьмуть участь 45 шеф-ку­ха­рів з рі­зних кра­їн.

Для Мас­сі­мо Бот­ту­ри це не пер­ша та­ка іні­ці­а­ти­ва. То­рік під час Все­сві­тньої ви­став­ки, яка про­хо­ди­ла у Мі­ла­ні, він за­по­ча­тку­вав про­ект Refettorio Ambrosiano. Ме­ха­нізм по­ді­бний: на­дли­шок хар­чів від па­віль­йо­нів Між­на­ро­дної ви­став­ки пе­ре­да­є­ться бі­дним і без­ха­тчен­кам. За ін­фор­ма­ці­єю Climate Action, про­ект діє до сьо­го­дні, зав­дя­ки йо­му пе­ре­роз­по­ді­ли­ли 15 тонн хар­чів, за­мість то­го, щоб ви­ки­ну­ти «не­по­трі­бну» їжу. Не­ві­до­мо, яким бу­де ре­зуль­тат іні­ці­а­ти­ви з Олім­пій­ським мі­сте­чком, але це по­ка­же сві­ту шлях ви­рі­ше­н­ня одра­зу кіль­кох гло­баль­них про­блем.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.