Вбо­лі­вай кре­а­тив­но!

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет Укра­ї­ни ого­ло­сив ори­гі­наль­ну еста­фе­ту. Для під­трим­ки укра­їн­ських спортс­ме­нів НОК за­кли­кає всіх скла­да­ти олім­пій­ські кіль­ця з будь-чо­го — па­ра­со­льок, фру­ктів, мо­нет, скля­нок то­що — і фо­то­гра­фу­ва­ти ці ком­по­зи­ції. Сві­тли­ни тре­ба роз­мі­щу­ва­ти на сво­їх сто­рін­ках у со­цме­ре­жах з хе­ште­гом #UwinRio. Та­кож по­трі­бно пе­ре­да­ти еста­фе­ту дру­гу, від­мі­тив­ши йо­го на фо­то.

26 сер­пня за до­по­мо­гою ре­сур­су random.org обе­руть п’ять пе­ре­мож­ців, які отри­ма­ють при­зи та ав­то­гра­фи укра­їн­ських ме­да­лі­стів ХХХІ Лі­тніх Олім­пій­ських ігор, що три­ва­ти­муть у Ріо-де­Жа­ней­ро з 5 по 21 сер­пня.

Лю­ди жва­во від­гу­кну­ли­ся на ідею: на сто­рін­ці НОК Укра­ї­ни та олім­пій­ської ко­ман­ди у Facebook вже з’яви­лись фо­то кі­лець з ни­ток для в’язання, те­ні­сних м’ячи­ків, крен­де­лів і — як на цьо­му знім­ку — кві­тів.

ФО­ТО НА­ДА­НО НАЦІОНАЛЬНИМОЛІМ ПІЙСЬКИМКОМ ІТЕТОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.