Ар­хі­те­кто­ра обе­руть без гро­мад­сько­сті?

Нав­ко­ло сто­ли­чно­го кон­кур­су на го­лов­но­го зод­чо­го скандал: акти­ві­сти скар­жа­ться, що вла­да має на­мір обме­жи­ти їхню участь у до­бо­рі кан­ди­да­тів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Дру­га спро­ба обра­ти го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва су­про­во­джу­є­ться див­ни­ми не­по­ро­зу­мі­н­ня­ми. Ме­рія, як і обі­ця­ла, про­во­дить кон­курс за но­вим За­ко­ном «Про дер­жав­ну слу­жбу», що на­брав чин­но­сті в трав­ні цьо­го ро­ку. На­ра­зі в Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції фор­му­ють кон­кур­сну ко­мі­сію, ко­тра на­лі­чу­ва­ти­ме близь­ко 20 осіб, двоє з них пред­став­ля­ти­муть гро­мад­ськість. Ці двоє і ста­нуть го­лов­ни­ми «ін­фор­ма­то­ра­ми» ки­ян що­до пе­ре­бі­гу кон­кур­су, йо­го че­сно­сті та про­зо­ро­сті.

Са­ме з при­во­ду до­бо­ру гро­мад­ських пред­став­ни­ків між акти­ві­ста­ми та мі­ськи­ми чи­нов­ни­ка­ми ви­ни­кла дис­ку­сія. За умо­ва­ми кон­кур­су до акти­ві­стів ви­су­ва­є­ться низ­ка ви­мог, де­що за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­них та обме­жу­ю­чих. Не всі ба­жа­ю­чі ур­ба­ні­сти мо­жуть по­да­ти свої кан­ди­да­ту­ри на кон­курс (адже мі­ська вла­да має ще й обра­ти се­ред них до­стой­них пред­став­ни­ків гро­мад­ських ін­те­ре­сів). Ста­ном на 15 ли­пня, ко­ли до за­вер­ше­н­ня по­да­чі за­явок ли­шав­ся один день, від гро­мад­сько­сті бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ли­ше одну кан­ди­да­ту­ру. Чо­му?

УРБАНІСТИЧНИЙ ДО­СВІД МІ­СТУ НЕ ПО­ТРІ­БЕН

У КМДА жо­дних про­блем з до­бо­ром гро­мад­ських чле­нів жу­рі не ба­чать. «Се­ред ви­мог до кан­ди­да­тів від гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня — за­галь­ний стаж ро­бо­ти не менш ніж сім ро­ків, до­свід ро­бо­ти на дер­жав­ній слу­жбі або в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, тоб­то во­ло­ді­н­ня фа­хо­ви­ми зна­н­ня­ми у сфе­рі держ­слу­жби, зокре­ма у сфе­рі мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри. Я вже не ка­жу про та­кі про­сті та зро­зумі­лі ре­чі, як во­ло­ді­н­ня дер­жав­ною мо­вою чи на­яв­ність ви­щої осві­ти», — на­го­ло­шу­вав ке­рів­ник апа­ра­ту КМДА Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко.

Спів­за­снов­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мі­сто-сад» Єв­ге­нія Ку­ле­ба на сво­їй сто­рін­ці у Facebook про­ко­мен­ту­ва­ла, що, при­мі­ром, її ор­га­ні­за­ція, ко­тра має низ­ку успі­шних ур­ба­ні­сти­чних про­е­ктів у Ки­є­ві, той же сквер Не­бе­сної Со­тні, та ін­ших мі­стах Укра­ї­ни, не мо­же до­лу­чи­ти­ся до ро­бо­ти кон­кур­сної ко­мі­сії. «У ста­ту­тній ді­яль­но­сті має бу­ти вка­за­но роз­ви­ток держ­слу­жби, дер­ж­управ­лі­н­ня, кан­ди­дат по­ви­нен ма­ти сту­пінь ма­гі­стра, до­свід ро­бо­ти в держ­слу­жбі чи ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня або ж пе­ре­бу­ва­ти на ке­рів­них по­са­дах. Це у ме­не є, але чи ба­га­то та­ких кан­ди­да­тів? Ба­жа­ю­чий пред­став­ля­ти ін­те­ре­си гро­мад­сько­сті не по­ви­нен бу­ти чле­ном пар­тії, держ­слу­жбов­цем чи де­пу­та­том. Це — про­сто, але цим обме­жу­ють по­пе­ре­дні умо­ви. Так тон­ко, «у ме­жах чин­но­го за­ко­но­дав­ства», від­сі­кли лю­дей, які ре­а­лі­зу­ють про­е­кти та вла­сни­ми си­ла­ми змі­ню­ють мі­сто на кра­ще. До ре­чі, по­ка­зо­во, що в пе­ре­лі­ку ви­мог не­має умо­ви ма­ти у сво­є­му порт­фе­лі успі­шні мі­ські про­е­кти», — на­го­ло­шує акти­віс­тка.

«ОСОБЛИВИХ ПЕРЕПОН НЕ­МАЄ»

Іме­на пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті, що та­ки увій­дуть до кон­кур­сної ко­мі­сії, в ме­рії обі­ця­ють на­зва­ти 29 ли­пня. Де­хто з акти­ві­стів про­по­нує про­дов­жи­ти тер­мін по­да­чі за­явок, по­ясню­ю­чи, що на­справ­ді жо­дних обме­жень не існує, тре­ба ли­ше пра­виль­но чи­та­ти за­кон про держ­слу­жбу та ви­мо­ги до кан­ди­да­тів.

«Особливих перепон та ви­мог не­має, всю­ди на­пи­са­но, щоб у гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій був до­свід ро­бо­ти в дер­жав­них ор­га­нах або спів­пра­ці з від­по­від­ни­ми під­роз­ді­ла­ми Де­пар­та­мен­ту ар­хі­те­кту­ри. Не знаю, чо­му де­я­кі з них са­мі со­бі ускла­дни­ли жи­т­тя і не по­да­лись», — вва­жає Окса­на Ве­ли­чко, уча­сни­ця Ан­ти­ко­ру­пцій­ної ра­ди при ки­їв­сько­му мі­сько­му го­ло­ві, член по­пе­ре­дньої кон­кур­сної ко­мі­сії з до­бо­ру го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра.

Як­би по­са­да го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра не ма­ла для роз­ви­тку Ки­є­ва клю­чо­во­го зна­че­н­ня, мо­жли­во, дов­ко­ла са­мо­го кон­кур­су бу­ло б мен­ше ін­триг та скан­да­лів. На­га­да­є­мо, по­пе­ре­дня спро­ба про­ве­сти кон­курс на цю по­са­ду за­вер­ши­лась ні­чим, оскіль­ки ко­мі­сія змі­ню­ва­ла пра­ви­ла до­бо­ру фі­на­лі­стів, по су­ті, на хо­ду, а се­ред са­мих кан­ди­да­тів біль­шість пред­став­ля­ла бу­ді­вель­ний бі­знес, бу­ла при­че­тна до зе­мель­них ма­хі­на­цій і афер. Не­за­дов­го до фі­на­лу кон­курс про­сто згор­ну­ли й ого­ло­си­ли про під­го­тов­ку до но­во­го.

«НЕЗРОЗУМІЛО, ШУ­КА­ЮТЬ «СВОЮ» ЛЮ­ДИ­НУ ЧИ ФАХІВЦЯ»

Тож є ри­зик, що мі­сто не зро­би­ло ви­снов­ків і всту­пить у ту са­му рі­чку. При­мі­ром, обі­цян­ка ме­рії, що під час дру­го­го кон­кур­су від­бу­де­ться роз­діл по­сад, ко­ли окре­мо оби­ра­ти­муть го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра та ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри, уже ска­со­ву­є­ться.

«Єди­не, що змі­ни­ло­ся цьо­го ра­зу, — гро­мад­сько­сті ста­ло важ­че бра­ти участь у кон­кур­сі, — вва­жає ко­ор­ди­на­тор ру­ху «Вря­туй «Жов­тень» Сер­гій Щел­ку­нов. — Що ж то­ді на­справ­ді хо­чуть від кон­кур­су? По­ста­ви­ти «свою» лю­ди­ну й ле­гі­ти­мі­зу­ва­ти її че­рез цю по­са­ду чи справ­ді шу­ка­ють фахівця, який роз­ро­бить для Ки­є­ва стра­те­гію змін? Бо­юсь, що ре­зуль­та­том дру­го­го кон­кур­су не ста­не нор­маль­ний кан­ди­дат. Але вва­жаю, що кон­курс по­трі­бен: якщо ба­га­то го­во­ри­ти на цю те­му, ки­я­ни вклю­ча­ться в про­цес, зро­зу­мі­ють, що мі­сту по­трі­бна стра­те­гія; що го­лов­ний ар­хі­те­ктор — це не той, хто під­пи­сує па­пір­ці на то­чко­ву за­бу­до­ву, а лю­ди­на з ві­зі­єю. За та­ких умов мі­ській адмі­ні­стра­ції бу­де важ­че при­зна­ча­ти ло­яль­но­го кан­ди­да­та».

На дум­ку Окса­ни Ве­ли­чко, бу­дья­кі скан­да­ли за­ва­жа­ють кон­кур­су, і по­пе­ре­дньо­го ра­зу по­га­ним був не сам до­бір, а кандидати. Це справ­ді так, і най­біль­ша ін­три­га ще по­пе­ре­ду: з-по­між ко­го оби­ра­ти­ме ко­мі­сія вдру­ге?

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.