Про по­зи­тив­ну кам­па­нію

Юрій БОБАЛО: «Тен­ден­ція актив­ної по­да­чі до­ку­мен­тів у «ЛП» збе­ре­гла­ся»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

23 ли­пня ре­ктор На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» Юрій Бобало свя­ткує свій день на­ро­дже­н­ня. «День» ба­жає іменинникові мі­цно­го здо­ров’я та на­тхне­н­ня, енер­гії та опти­мі­зму. Во­дно­час ми ско­ри­ста­ли­ся при­єм­ною на­го­дою, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся з Юрі­єм Яро­сла­во­ви­чем про цьо­го­рі­чну всту­пну кам­па­нію та най­ближ­чі пла­ни уні­вер­си­те­ту.

«Ста­ном на сьо­го­дні у Львів­ську по­лі­те­хні­ку по­да­но 22 525 за­яв на ба­ка­лав­рат, на спе­ці­а­лі­ста й ма­гі­стра — 38 ти­сяч, — ка­же Юрій Бобало. — Тен­ден­ція актив­ної по­да­чі до­ку­мен­тів у «ЛП» збе­ре­гла­ся й цьо­го ро­ку. Не­до­лі­ком всту­пної кам­па­нії є ро­бо­та Єди­ної дер­жав­ної еле­ктрон­ної ба­зи з пи­тань осві­ти (ЄДЕБО). Ду­же важ­ко ту­ди до­сту­пи­ти­ся. Та це бу­ло зро­зумі­ло одра­зу, то­му що ду­же ве­ли­кий ма­сив ін­фор­ма­ції йде на опра­цю­ва­н­ня. Але, мо­жли­во, на­сту­пно­го ро­ку зро­блять пев­ні ви­снов­ки і вне­суть ко­ре­кти­ви в мо­жли­во­сті ці­єї ба­зи. Усі най­більш акту­аль­ні спе­ці­аль­но­сті про­дов­жу­ють три­ма­ти по­зи­цію: на про­грам­ну ін­же- не­рію по­да­но 1736 за­яв, комп’ютер­ні на­у­ки — 1906, між­на­ро­дні від­но­си­ни — 1022 за­я­ви. Оскіль­ки ко­жен абі­ту­рі­єнт вста­нов­лює прі­о­ри­тет се­ред сво­їх за­яв, то кіль­кість за­яв із пер­шим прі­о­ри­те­том пе­ре­ви­щує кіль­кість лі­цен­зо­ва­них місць. А це су­ма бю­дже­тно­го за­мов­ле­н­ня та ко­мер­цій­на під­го­тов­ка. Тоб­то у нас вже не бу­де мо­жли­во­сті прийня­ти на ко­мер­цію за ци­ми спе­ці­аль­но­стя­ми. На жаль, ми не ма­є­мо жо­дно­го впли­ву, щоб ко­ре­гу­ва­ти по­то­ки цих абі­ту­рі­єн­тів, які по­да­ли за­яву на одну з го­стро­де­фі­ци­тних спе­ці­аль­но­стей і які ро­зу­мі­ють, що во­ни не прой­дуть, щоб їх зо­рі­єн­ту­ва­ти на їхню спе­ці­аль­ність. Але цьо­го­річ ду­же ба­га­то по­зи­тив­них мо­мен­тів — те, що ми отри­му­є­мо спи­ски абі­ту­рі­єн­тів, які бу­дуть ре­ко­мен­до­ва­ні до всту­пу в Львів­ську по­лі­те­хні­ку. І так, як за­яв­ля­ло Мі­ні­стер­ство осві­ти, — кра­щі ви­пу­скни­ки шкіл бу­дуть прийня­ті у ви­ші».

Ігор Яро­сла­во­вич уто­чнює: «Ми ма­є­мо дер­жав­ні за­мов­ле­н­ня ли­ше на ті спе­ці­аль­но­сті, умо­вою всту­пу на які є про­хо­дже­н­ня твор­чих кон­кур­сів. Це ар­хі­те­кту­ра, ди­зайн, ре­став­ра­ція, по­же­жна без­пе­ка. Але, га­даю, на­бір бу­де й на ба­ка­лав­рат, і на ма­гі­стра та спе­ці­а­лі­ста, дер­жав­ні за­мов­ле­н­ня ми ви­ко­на­є­мо, й сту­ден­ти бу­дуть за­ра­хо­ва­ні».

«Уні­вер­си­тет пра­цю­ва­ти­ме в зви­чно­му ри­тмі: на сту­ден­тів че­кає ба­га­то за­пла­но­ва­них за­хо­дів, ді­ють рі­зні на­вчаль­ні єв­ро­пей­ські про­гра­ми, — роз­по­від­ає Юрій Бобало про пла­ни ви­шу. — Як-от про­гра­ми, що до­зво­ля­ють на­шим сту­ден­там їха­ти на­вча­ти­ся за кор­дон і здо­бу­ва­ти про­фе­сій­ний до­свід у рі­зних кра­ї­нах — Поль­щі, Ні­меч­чи­ні».

На за­вер­ше­н­ня ре­ктор ви­шу звер­нув­ся: «Ми щи­ро ві­та­є­мо га­зе­ту «День» із 20-річ­чям, яке во­на від­зна­чає цьо­го ро­ку! Лю­би­мо, чи­та­є­мо та ці­ну­є­мо ви­да­н­ня. Під­три­му­є­мо всі іні­ці­а­ти­ви «Дня» і про­дов­жу­ва­ти­ме­мо це ро­би­ти!»

Окса­на ГРУБА, Львів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.