3,2 мі­льяр­да гри­вень тре­ба «ОХМАТДИТу»

«Бу­дів­ни­цтво цьо­го ком­пле­ксу — прі­о­ри­те­тне пи­та­н­ня дер­жав­ної ва­ги», — за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Учо­ра в МОЗ від­бу­лась між­ві­дом­ча на­ра­да, де обго­во­ри­ли про­ект роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, яким ма­ють за­твер­ди­ти ско­ри­го­ва­ний про­ект бу­дів­ни­цтва лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чно­го ком­пле­ксу На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні «ОХМАТДИТ». Про це по­ві­до­ми­ли на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я.

По­тре­ба в ко­ри­гу­ван­ні зу­мов­ле­на змі­на­ми основ­них те­хні­ко-еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків про­е­кту бу­дів­ни­цтва, по­ясню­ють у МОЗ. Зокре­ма, змі­ни до зав­да­н­ня на про­е­кту­ва­н­ня пе­ред­ба­ча­ють за­мі­ну ки­сне­во-га­зи­фі­ка­цій­ної стан­ції з під­клю­че­н­ням до неї НДСЛ «ОХМАТДИТ», про­кла­да­н­ня зов­ні­шніх ме­реж лі­ку­валь­но­го га­зо­по­ста­ча­н­ня, обла­шту­ва­н­ня ін­же­нер­них ме­реж зов­ні­шньої до­що­вої ка­на­лі­за­ції та обла­шту­ва­н­ня да­хо­вої ко­тель­ні. Згі­дно з до­ку­мен­том, за­галь­на ко­што­ри­сна вар­тість ско­ри­го­ва­но­го про­е­кту бу­дів­ни­цтва ста­но­вить 3 224 920,036 ти­сяч гри­вень.

Збіль­ше­н­ня вар­то­сті про­е­кту бу­дів­ни­цтва у мі­ні­стер­стві пов’язу­ють із зна­чним по­до­рож­ча­н­ням ма­те­рі­а­лів, ін­же­нер­но­го та ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня че­рез змі­ну кур­су ва­лют. «Крім то­го, за пе­рі­од бу­дів­ни­цтва бу­ло вне­се­но змі­ни в си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня — за­мість ну­льо­вої став­ки ПДВ на ви­ро­би ме­ди­чно- го при­зна­че­н­ня бу­ло вве­де­но став­ку опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ у роз­мі­рі 7% від вар­то­сті ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня», — ко­мен­ту­ють у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я.

Про ект роз по ряд жен ня уря ду, яким ма­ють за­твер­ди­ти план бу­дів­ни­цтва «ОХМАТДИТу», вже по­го­ди­ли із за­ува­же­н­ня­ми Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ, а Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі вза­га­лі не ма­ло за­уваг до до­ку­мен­ту. Під час між­ві­дом­чої на­ра­ди в МОЗ та­кож узго­ди­ли по­зи­ції з пред­став­ни­ка­ми Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції та Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів.

«Бу­дів­ни­цтво цьо­го лі­ку­валь­но­ді­а­гно­сти­чно­го ком­пле­ксу — прі­о­ри­те­тне пи­та­н­ня дер­жав­ної ва­ги, яке по­тре­бує не­від­кла­дно­го ви­рі­ше­н­ня, — акцен­ту­вав за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ро­ман Ілик. — Це до­зво­лить лі­ку­ва­ти ді­тей, яких ми за­раз зму­ше­ні від­прав­ля­ти на лі­ку­ва­н­ня за кор­дон. До то­го ж це ма­ти­ме еко­но­мі­чний ефект. Адже без цьо­го ком­пле­ксу дер­жав­ні ко­шти ви­тра­ча­ю­ться не ли­ше на лі­ку­ва­н­ня, а й на транс­пор­ту­ва­н­ня ма­лень­ких па­ці­єн­тів в іно­зем­ні клі­ні­ки».

До­ку­мент пла­ну­ють ви­не­сти на роз­гляд Ка­бмі­ну на най­ближ­чо­му йо­го за­сі­дан­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.