Iсто­рія, яка схо­жа на каз­ку

Ві­до­мий актор Бо­рис Ха­ри­то­нов на­пи­сав кі­но­сце­на­рій

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ПІДЛУЖНА, те­а­тро­зна­вець

За пле­чи­ма ві­до­мо­го укра­їн­сько­го актора Бо­ри­са Ха­ри­то­но­ва чи­слен­ні ро­бо­ти в те­а­трі, кі­но та на естра­ді. За три­ва­ле твор­че жи­т­тя йо­го та­лант був за­тре­бу­ва­ний у ба­га­тьох ми­сте­цьких ко­ле­кти­вах, пра­цю­вав у Ки­їв­ській фі­лар­мо­нії, Укр­кон­цер­ті, сто­ли­чних Те­а­трі юно­го гля­да­ча, Те­а­трі естра­ди, Те­а­трі «Зо­ло­ті Во­ро­та».

Ра­зом із актор­ським Бо­рис Ха­ри­то­нов мо­же по­хва­ли­ти­ся і та­лан­том лі­те­ра­тур­ним. Він має кіль­ка по­е­ти­чних збі­рок, на йо­го сло­ва ство­ре­но ба­га­то пі­сень, пи­ше п’єси, у твор­чо­му до­роб­ку чо­ти­ри книж­ки. І ось но­ва — кі­но­по­е­ма «Ща­стя з ми­ну­ло­го» (ЧП «Фир­ма «Гранм­на», 2015). Як зга­дує Б.Ха­ри­то­нов, ко­ли при­йшли ро­ки для про­щаль­ної актор­ської прем’єри, у ньо­го на­ро­див­ся за­дум п’єси про пе­ри­пе­тії жи­т­тя успі­шно­го ар­ти­ста Ма­кси­ма Лю­би­мо­ва. Зві­сно, у до­лі ге­роя бу­ло ба­га­то ав­то­біо­гра­фі­чно­го. Ро­бо­та над п’єсою три­ва­ла, та чи­слен­ні по­дії та по­во­ро­ти сю­же­ту ро­би­ли її не­по­мір­но ве­ли­кою для одні­єї ви­ста­ви. Так п’єса пе­ре­ро­сла у сце­на­рій се­рі­а­лу «Ща­стя з ми­ну­ло­го».

Ро­зу­мі­ю­чи скла­дність вті­ле­н­ня кі­но­сце­на­рію у ре­аль­ні зйом­ки, Б.Ха­ри­то­нов все ж не за­ли­шив мрії до­не­сти своє ді­ти­ще до гля­да­чів і ви­дав кі­но­сце­на­рій у лі­те­ра­тур­но­му ви­кла­ді. Тож, те­пер «пе­ре­гля­ну­ти» цей се­рі­ал мо­жна, про­чи­тав­ши книж­ку Бо­ри­са Сте­па­но­ви­ча. Як будь-який су­ча­сний те­ле­се­рі­ал, кі­но­сце­на­рій Ха­ри­то­но­ва на­бли­же­ний до ре­аль­но­го жи­т­тя й во­дно­час схо­жий на каз­ку. У го­лов­но­го ге­роя, по­пу­ляр­но­го актора Лю­би­мо­ва є все, улю­бле­на ро­бо­та, при­хиль­ність гля­да­чів, успіх у жі­нок, чу­до­ва ро­ди­на. Та все руй­ну­є­ться в один мо­мент, в авіа­ка­та­стро­фі ги­нуть ко­ха­ні дру­жи­на й до­чка. Для Лю­би­мо­ва жи­т­тя втра­чає сенс. Аж ра­птом до­ля бе­ре­ться все ви­пра­ви­ти і в да­ле­кій Аме­ри­ці зна­хо­ди­ться жін­ка, вдо­ва міль­йо­не­ра, яка в мо­ло­до­сті лю­би­ла йо­го і за­раз хо­че по­но­ви­ти сто­сун­ки...

Кі­но­сце­на­рій чи­та­є­ться лег­ко, по­во­ро­ти сю­же­ту три­ма­ють ува­гу. Хтось упі­знає про­то­ти­пів ге­ро­їв і ре­а­лії сто­ли­чно­го ми­сте­цько­го жи­т­тя, хтось про­сто на­со­ло­ди­ться можливістю по­ри­ну­ти у май­же іде­аль­не ща­сли­ве бу­т­тя ін­ших лю­дей. Зві­сно, над усі­ма по­ді­я­ми па­нує лю­бов, во­на — ру­шій усіх вчин­ків, ба­жань, спо­ді­вань. Сто­сун­ки між чо­ло­ві­ка­ми і жін­ка­ми, що бу­ду­ю­ться на ко­хан­ні — це ві­чний жит­тє­вий сю­жет, то­му не­ва­жли­во, ко­ли від­бу­ва­ю­ться по­дії, опи­са­ні Ха­ри­то­но­вим, лю­бов — акту­аль­на зав­жди і для усіх!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.