Свя­то ко­льо­ру та жит­тє­люб­ства

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

25 ли­пня цьо­го ро­ку — свят ко вий по не ді лок для мек си кансь ко го мі­ста Оа­ха­ка — День Ге­ла­ге­ца. Цей день має та­кож на­зву — «по­не­ді­лок на па­гор­бі» і ся­гає сво­їм ко­рі­н­ням до­і­спан­сько­го пе­рі­о­ду Ме­кси­ки, ко­ли на па­горб Фор­тін ко­рін­ні на­ро­ди при­но­си­ли да­ри бо­ги­ні ку­ку­ру­дзи Сен­те­оль. Вла­сне, сло­во «ге­ла­ге­ца» й озна­чає обмін по­да­рун­ка­ми.

З при­хо­дом хри­сти­ян­ства свя­то де­що змі­ни­ло­ся, але не втра­ти­ло са­мо­бу­тно­сті. Ме­кси­кан­ці та­ла­но­ви­то мі­ксу­ють та яскра­во­го по­єд­ну­ють, зда­ва­ло­ся б, не­по­єд­ну­ва­ні еле­мен­ти.

За­паль­ні тан­ці, пі­сні, яскра­ві ко­стю­ми та бу­кваль­не за­ки­да­н­ня на­тов­пу ана­на­са­ми-по­да­рун­ка­ми — ось справ­жня Ге­ла­ге­ца. Усі ві­сім ре­гіо­нів шта­ту Оа­ха­ка де­мон­стру­ють свою май­стер­ність у на­ро­дних за­ба­вах, і ані па­лю­че сон­це, ані дощ не зу­пи­няє ве­се­ло­щів.

Хоч Ге­ла­ге­ца — свя­то по­не­діл­ка, по­чи­на­ють свя­тку­ва­ти ще в су­бо­ту. Ти­ся­чі уча­сни­ків дій­ства за­пов­ню­ють ву­ли­ці мі­ста. Во­ни не­суть у ру­ках кар­ко­лом­ні кон­стру­кції, при­кра­ше­ні стрі­чка­ми та кві­та­ми, за­пу­ска­ють фе­єр­вер­ки, гра­ють на му­зи­чних ін­стру­мен­тах і нев­пин­но тан­цю­ють.

За­вер­шу­є­ться свя­то ко­льо­ру та жит­тє­люб­ства обра­н­ням ко­ро­ле­ви ку­ку­ру­дзи, уосо­бле­н­ня бо- ги­ні Сен­те­оль. По­че­сно­го зва­н­ня удо­сто­ю­є­ться не про­сто кра­си­ва дів­чи­на, а й та, яка най­кра­ще знає мі­сце­ву істо­рію та тра­ди­ції.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.