Світ про­те­стує

Ні­ме­цька га­зе­та Bild офі­цій­но ого­ло­си­ла бой­кот збір­ній Ро­сії на Олім­пі­а­ді в Ріо

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на РУДЕНКО

По­пу­ляр­ний та­бло­їд Bild ви­рі­шив не вклю­ча­ти ре­зуль­та­тів ро­сій­ської олім­пій­ської збір­ної до за­галь­но­го ме­даль­но­го за­лі­ку і не ін­фор­му­ва­ти сво­їх чи­та­чів ви­да­н­ня про пе­ре­мо­ги ро­сі­ян на Олім­пі­а­ді-2016 в Ріо.

Пре­зи­дент Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту То­мас Бах ухи­лив­ся від «чі­тко­го рі­ше­н­ня» що­до уча­сті ро­сій­ської збір­ної в Олім­пі­а­ді в Ріо-де-Жа­ней­ро, пи­ше жур­на­ліст ви­да­н­ня Валь­тер Штра­тен. За йо­го сло­ва­ми, ре­да­кція Bild своє рі­ше­н­ня вже прийня­ла. «Якщо Ро­сія все ж змо­же взя­ти участь в Олім­пій­ських іграх, Bild не вклю­ча­ти­ме її до за­галь­но­го ме­даль­но­го за­лі­ку. Ре­зуль­та­ти ро­сій­ських спортс­ме­нів бу­дуть, та­ким чи­ном, де­нон­со­ва­ні», — пи­ше ні­ме­цьке ви­да­н­ня.

За­хі­дні спортс­ме­ни, зокре­ма, з Німеччини та США, теж пе­рі­о­ди­чно вда­ю­ться до до­пін­гу, про­те ко­ли «вжи­ва­н­ня до­пін­гу про­хо­дить під кон­тро­лем уря­ду і спец­служб — це скандал, на який не­об­хі­дно да­ти ва­го­му від­по­відь», — йде­ться в стат­ті. Якщо Бах не хо­че «зро­би­ти з бо­роть­би з до­пін­гом по­смі­хо­ви­сько», ін­шо­го ви­бо­ру, крім пов­но­го ви­клю­че­н­ня ро­сій­ської збір­ної, не за­ли­ша­є­ться, під­су­мо­вує ав­тор ма­те­рі­а­лу.

На­га­да­є­мо, 18 ли­пня в То­рон­то бу­ло опри­лю­дне­но до­по­відь спе­цко­мі­сії Все­сві­тньо­го ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства (WADA) про до­пінг-про­гра­му в Ро­сії, спря­мо­ва­ну на до­мі­ну­ва­н­ня на Олім­пі­а­ді-2014 в Со­чі. Пі­сля пу­блі­ка­ції до­ку­мен­та WADA ре­ко­мен­ду­ва­ло усу­ну­ти ро­сій­ських спортс­ме­нів від Ігор-2016 у Ріо.

МОК — Мі­жна род ний олім - пій­ський ко­мі­тет — від­клав прийня­т­тя рі­ше­н­ня про до­пуск або від­сто­ро­не­н­ня ро­сій­ських спортс­ме­нів від ОІ-2016. Прес-се­кре­тар ор­га­ні­за­ції Ем­ма­ну­ель Мо­ро за­явив, що оста­то­чне рі­ше­н­ня бу­де прийня­то про­тя­гом се­ми днів. На­га­да - ємо, що Олім­пі­а­да 2016 ро­ку від­бу­де­ться з 5 по 21 сер­пня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.