«Ба­бу­шка», гран­ти та олі­гар­хи

Де­що про не­па­трі­о­ти­чну та не­са­мо­стій­ну ін­фор­ма­цій­ну по­лі­ти­ку дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Патріотизм — це не­мо­дне, а ча­сто-гу­сто про­сто лай­ли­ве сло­во для так зва­ної укра­їн­ської ме­діа-спіль­но­ти. Мо­жна то­ва­ри­шу­ва­ти з олі­гар­ха­ми, мо­жна пи­са­ти за­мов­ні стат­ті про ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків, але про­су­ва­ти ін­те­ре­си Укра­ї­ни — зась.

На­віть якщо один про­ект, на­при­клад новини на яко­мусь те­ле­ка­на­лі, ціл­ком від­по­від­ає кри­те­рію «про­укра­їн­ських», то вже до­бір­ка ху­до­жніх філь­мів або зміст роз­ва­жаль­них про­грам на цьо­му ж ка­на­лі мо­же бу­ти з роз­ря­ду «со­вок» або «рус­ский мир».Так би мо­ви­ти, три­ма­ють ба­ланс. Але ве­ли­ке пи­та­н­ня, що в під­сум­ку кра­ще прийме і за­сво­їть гля­дач: важ­ку ін­фор­ма­цію з но­вин чи лег­кі «дум­ко­ві­ру­си» із се­рі­а­лів та шоу-про­грам?

Якщо ви по­ду­ма­ли, що я кри­ти­кую ме­діа-спіль­но­ту, то це не так. Не­має сен­су. Зві­сно, мо­жна бу­ло вка­за­ти на со­ці­аль­ну від­по­від­аль­ність ро­бо­ти в сфе­рі ме­діа, на не­об­хі­дність ма­ти й об­сто­ю­ва­ти гро­ма­дян­ську по­зи­цію, хо­ча б у час вій­ни. Але це бу­де спри­йма­ти­ся ме­діа-се­ре­до­ви­щем як ві­дір­ва­ний від жи­т­тя іде­а­лізм. Ре­а­лії жи­т­тя по­ля­га­ють в то­му, що ЗМІ транс­лю­ють, з одно­го бо­ку, те, за що їм пла­тить вла­сник (іна­кше за­ли­ши­шся без ро­бо­ти), а з ін­шо­го (за­ра­ди рей­тин­гів) — те, що хо­чуть ба­чи­ти лю­ди.

Най­більш рей­тин­го­ві ЗМІ в Укра­ї­ні фі­нан­су­ю­ться олі­гар­ха­ми, по­гля­ди яких да­ле­кі від па­трі­о­ти­чних, а іно­ді пря­мо їм про­ти­ле­жні. Так зва­ні не­за­ле­жні ме­діа, про­фе­сій­ні об’єд­на­н­ня жур­на­лі­стів існу­ють (пе­ре­ва­жно) на аме­ри­кан­ські та єв­ро­пей­ські гран­ти. Про­філь­ні на­вчаль­ні за­кла­ди фун­кціо­ну­ють зав­дя­ки вне­скам від про­ми­сло­во-фі­нан­со­вих груп та гран­то­дав­ців. А на­ші олі­гар­хи, як і Аме­ри­ка з Єв­ро­пою, ні­ко­ли не про­фі­нан­су­ють ні­чо­го, що, з їхньо­го по­гля­ду, є «одно­бо­кою», про­укра­їн­ською по­зи­ці­єю.

Зав­дя­ки то­таль­ній орі­єн­та­ції ли­ше на за­ру­бі­жну до­по­мо­гу на­віть дер­жав­них уста­нов, що від­по­від­а­ють за роз­ви­ток ві­тчи­зня­но­го ме­діа-про­сто­ру, цей по­ка­зо­во ней­траль­ний що­до вла­сної кра­ї­ни тренд є сьо­го­дні ін­фор­ма­цій­ною по­лі­ти­кою дер­жа­ви.

На кри­ти­ку в цьо­му кон­текс­ті за­слу­го­вує ли­ше укра­їн­ська вла­да та укра­їн­ський бі­знес, які за 25 ро­ків не­за­ле­жно­сті так і не зна­йшли гро­шей на ство­ре­н­ня та ВИВЕДЕННЯ В ЛІДЕРИ РЕЙ­ТИН­ГУ дій­сно укра­їн­сько­го те­ле­ба­че­н­ня та укра­їн­ських дру­ко­ва­них ви­дань.

Мо­жна, зви­чай­но, по-лі­бе­раль­но­му вка­за­ти на не­ви­ди­му ру­ку рин­ку, яка має ре­гу­лю­ва­ти і ме­діа-сфе­ру, і рей­тин­гу­ва­ти ЗМІ згі­дно із по­пи­том чи­та­чів/гля­да­чів/слу­ха­чів. Але про­бле­ма в то­му, що єди­ною ка­те­го­рі­єю за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції в Укра­ї­ні, які мо­жуть по­хва­ли­ти­ся при­бу­тко­ві­стю, є ви­да­н­ня на кшталт га­зет «Те­ле­не­де­ля» або «Ба­бу­шка». Тоб­то — су­то ро­сій­сько­мов­ні, жо­дної по­лі­ти­ки, жо­дних скла­дних тем, що бен­те­жать спо­жи­ва­ча... І зві­сно, це не те­ле­ба­че­н­ня, з йо­го міль­йон­ни­ми ви­тра­та­ми на ви­ро­бни­цтво.

До за­ле­жно­сті ві­тчи­зня­них ме­діа від сто­рон­ніх до­та­цій­них ко­штів до­да­є­ться то­таль­на не­про­фе­сій­ність. На­при­клад, ні­чим ін­шим, як аб­со­лю­тною про­фне­при­да­тні­стю дер­жав­них ме­діа-ме­не­дже­рів, я не мо­жу по­ясни­ти той факт, що у вій­сько­во­му ЗМІ пра­цює лю­ди­на, ко­тра їзди­ла в «ДНР» з про­па­ган­дист­ською мі­сі­єю. Та­ким чи­ном, на­віть у сфе­рах, де є мо­жли­вість зро­би­ти щось ко­ри­сне для дер­жа­ви, все одно чи­ни­ться шко­да та зра­да.

Мо­жна спро­бу­ва­ти на за­вер­ше­н­ня зро­би­ти прогноз: що бу­де, якщо по­ді­бна ді­яль­ність у сфе­рі ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки дер­жа­ви три­ва­ти­ме? Але він зда­є­ться та­ким пе­си­мі­сти­чним для укра­їн­сько­го ме­ді­а­про­сто­ру й дер­жа­ви за­га­лом, що про­сто не хо­че­ться в се­зон від­пу­сток псу­ва­ти чи­та­чам на­стрій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.