Де від­бу­де­ться «Єв­ро­ба­че­н­ня»-2017?

Остан­ні най­пе­ре­кон­ли­ві­ші аргументи — від са­мих міст

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­ри­на БАРБА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Ки­їв, Дні­про, Львів, Оде­са, Хар­ків чи Хер­сон? Яке зцих міст зу­міє отри­ма­ти пра­во при­йма­ти пі­сен­ний кон­курс «Єв­ро­ба­че­н­ня»-2017? Що мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти ме­ри міст та мі­сце­ва вла­да, щоб вра­зи­ти укра­їн­ських та за­кор­дон­них го­стей? На те­ле­ка­на­лі «UA: Пер­ший» у се­ре­ду про­йшла про­гра­ма «Би­тва міст», у якій в пря­мо­му ефі­рі мі­сце­ві гро­ма­ди зма­га­ли­ся в іде­ях та під­хо­дах до про­ве­де­н­ня ці­єї мас­шта­бної між­на­ро­дної по­дії. У ко­жно­го — свої аргументи, чо­му са­ме їхнє мі­сто за­слу­го­вує на пе­ре­мо­гу.

«Го­лов­на пе­ре­мо­га на­шої про­гра­ми «Би­тва міст» — у то­му, що гля­да­чі, са­мі гро­ма­ди зре­гіо­нів не па­сив­но спо­сте­рі­га­ють, а до­лу­ча­ю­ться до обго­во­ре­н­ня, сприйня­ли аргументи від ко­жно­го мі­ста, — про­ко­мен­ту­вав в ефі­рі «UA: Пер­ший» ве­ду­чий про­гра­ми «Би­тва міст» Ті­мур Мі­ро­шни­чен­ко. — Уже 22 ли­пня на за­сі­дан­ні офі­цій­но­го орг­ко­мі­те­ту пред­став­ни­ки міст по­вто­рять свої пре­зен­та­цій­ні кам­па­нії і бу­де ви­зна­че­но два мі­ста-фі­на­лі­сти. На­при­кін­ці ли­пня від­бу­де­ться ін­спе­кція Єв­ро­пей­ської мов­ної спіл­ки й ого­ло­сять пе­ре­мож­ця».

На­пе­ре­до­дні прийня­т­тя оста­то­чно­го мі­ста «День» під­го­ту­вав під­бір­ку остан­ніх — най­пе­ре­кон­ли­ві­ших — ар­гу­мен­тів від міст.

КИ­ЇВ: Сто­ли­цю у про­гра­мі пред­ста­вив за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва Оле­ксій Рє­зни­ков. Пе­ре­ва­га­ми мі­ста він на­звав на­яв­ність двох між­на­ро­дних ае­ро­пор­тів, зру­чний та без­пе­чний мі­ський транс­порт. Що­до мі­сця про­ве­де­н­ня, то тут одра­зу два ва­рі­ан­ти: Па­лац спор­ту, який при­ймав кон­курс у 2005 та Мі­жна­ро­дний ви­став­ко­вий центр. «Ки­їв уже сьо­го­дні мо­же про­во­ди­ти «Єв­ро­ба­че­н­ня», — за­явив пан Оле­ксій під час сво­го ви­сту­пу.

ЛЬВІВ: Мі­сто ре­кла­му­вав за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ан­дрій Мо­ска­лен­ко. Се­ред ар­гу­мен­тів, чо­му кон­курс має при­йма­ти са­ме мі­сто Ле­ва, лу­на­ли: пря­ме та які­сне спо­лу­че­н­ня з Угор­щи­ною, Поль­щею, Сло­вач­чи­ною, сма­чна ка­ва, при­ві­тні лю­ди, а го­лов­не — осо­бли­ва атмо­сфе­ра, яка там па­нує. Згі­дно з пра­ви­ла­ми «Єв­ро­ба­че­н­ня», від­кри­ті май­дан­чи­ки за­бо­ро­не­ні, тож львів­ські пред­став­ни­ки про­по­ну­ють на пе­рі­од кон­курс на­кри­ти «Аре­ну Львів».

ХАР­КІВ: «Пер­ша укра­їн­ська сто­ли­ця го­то­ва до го­лов­но­го пі­сен­но­го кон­кур­су Єв­ро­пи, то­му що вже має успі­шний до­свід про­ве­де­н­ня фут­боль­но­го чем­піо­на­ту Єв­ро-2012, а крім цьо­го, са­ме Хар­ків обрав май­дан­чи­ком для сво­го кон­цер­ту легендарний гурт Queen, — зта­ки­ми сло­ва­ми ви­сту­пив за­сту­пник ме­ра Хар­ко­ва Ігор Те­ре­хов.

ОДЕ­СА: Як за­зна­чив за­сту­пник ме­ра Пав­ло Ву­гель­ман, Пів­ден­на Паль­мі­ра го­то­ва прийня­ти кон­курс. Про­ве­сти « Єв­ро­ба­че­н­ня » - 2017 пла­ну­ють на ста­діо­ні «Чор­но­мо­рець». Пе­ре­дба­ча­є­ться, що ста­діон бу­де кри­тим і змо­же роз­мі­сти­ти 10—12 тис. гля­да­чів. На під­трим­ку цих слів бу­ло пред­став­ле­но го­то­вий про­ект ло­ка­ції. Так, чер­во­ну до­ріж­ку про­кла­дуть бі­ля Опер­но­го те­а­тру, а кон­цер­тно­ро­зва­жаль­ну про­гра­му мо­жуть роз­мі­сти­ти в клу­бах Ар­ка­дії, які мо­жуть на­да­ти від 3 до 5 тис. місць. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но онов­ле­ний, спе­ці­аль­но під «Єв­ро­ба­че­н­ня», бренд Оде­си — сер­це у ви­гля­ді яко­ря. «Для Оде­си спів­а­ти — це як ди­ха­ти», — ар­гу­мент Пав­ла Ву­гель­ма­на.

ХЕР­СОН: «Як мі­ський го­ло­ва, я до­бре ро­зу­мію, де на­ші силь­ні і слаб­кі сто­ро­ни, я ре­аль­но див­лю­ся на си­ту­а­цію. Але то­чно знаю, що участь у від­бо­рі мі­ста-пре­тен­ден­та і за­га­лом цей кон­курс — це ве­ли­че­зний шанс для Хер­со­на від­бу­ду­ва­ти та­ку не­об­хі­дну нам ту­ри­сти­чну, роз­ва­жаль­ну та спор­тив­ну ін­фра­стру­кту­ру, — за­явив мер Хер­со­на Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко. — На ка­на­лі я хви­лю­вав­ся, ду­маю, ви по­мі­ти­ли. Але це був наш шанс роз­по­ві­сти про Хер­сон­щи­ну. І ми ним ско­ри­ста­ли­ся! Так, ми ма­лень­кі, у нас про­бле­ми зін­фра­стру­кту­рою, але са­ме та­кі мі­ста, як на­ше, і є справ­жня Укра­ї­на». Під час по­дії акцент був зро­бле­ний на то­му, що не­ве­ли- кі мі­ста за­слу­го­ву­ють на пра­во бу­ти по­чу­ти­ми.

ДНІ­ПРО: Мі­ський го­ло­ва мі­ста Бо­рис Фі­ла­тов, пред­став­ля­ю­чи свою за­яв­ку, одра­зу по­ві­до­мив про го­тов­ність на­да­ти змі­сько­го бю­дже­ту 500 міль­йо­нів гри­вень на про­ве­де­н­ня пі­сен­но­го зма­га­н­ня. Крім то­го, мер за­ува­жив, що за остан­ні два ро­ки у Дні­прі не від­бу­ло­ся жо­дної над­зви­чай­ної по­дії, тож без­пе­ка га­ран­то­ва­на.

Сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми від «Би­тви міст» з«Днем» по­ді­ли­ла­ся го­стя пря­мо­го ефі­ру — те­ле-та ра­діо­ве­ду­ча Га­ли­на Ба­бій: «Ме­ні спо­до­ба­ла­ся са­ма ідея та­ко­го від­кри­то­го та все­на­ро­дно­го обго­во­ре­н­ня ре­аль­них шан­сів міст на те, щоб прийня­ти «Єв­ро­ба­че­н­ня»-2017. Я ду­маю, що рі­зні мі­ста ма­ють рі­зні по­тен­ці­а­ли, про­те в да­но­му ра­зі все за­ле­жа­ло від ефе­кту пре­зен­та­ції. На мій погляд, мі­ста, які ма­ють біль­ші шан­си, бу­ли пред­став­ле­ні гір­ше. Ме­ні ду­же спо­до­ба­ли­ся пре­зен­та­ції Дні­пра, Хар­ко­ва та Хер­со­на. Пре­зен­та­ція остан­ньо­го бу­ла най­більш зво­ру­шли­вою. Це ма­лень­ке мі­сто, але на йо­го те­ри­то­рії про­жи­ває най­біль­ша кіль­кість крим­ських та­тар. Во­ни як ні­хто че­ка­ють на це «Єв­ро­ба­че­н­ня».

ФО­ТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.