Укра­їн­ським по­тя­гам і лі­та­кам – най­кра­щі те­хно­ло­гії

Аме­ри­кан­ська General Electric під­пи­са­ла ме­мо­ран­ду­ми про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня з УЗ та держ­під­при­єм­ством «Ан­то­нов»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра в Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри від­бу­лось під­пи­са­н­ня двох ме­мо­ран­ду­мів, які по­вин­ні бу­дуть, як за­зна­чив мі­ністр Во­ло­ди­мир Оме­лян, прив­не­сти но­ві­тні те­хно­ло­гії на укра­їн­ську за­лі­зни­цю та у ві­тчи­зня­не лі­та­ко­бу­ду­ва­н­ня, а від­так по­лі­пши­ти якість сер­ві­су для клі­єн­та. Йде­ться про укла­де­ний «Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня» між ком­па­ні­єю «Дже­не­рал Еле­ктрик» та ДП «Ан­то­нов»; «Дже­не­рал Еле­ктрик» та ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця». Від­по­від­но до текс­ту до­ку­мен­та, в рам­ках спів­пра­ці з УЗ «бу­де роз­ши­ре­но спів­пра­цю в га­лу­зі роз­ви­тку і мо­дер­ні­за­ції пар­ку ди­зель­них ло­ко­мо­ти­вів на ба­зі пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій GE » , а ДП «Ан­то­нов» отри­мав до­ступ до дви­гу­нів, авіа­цій­них си­стем і сер­ві­су для лі­та­ків. Де­та­лі — пря­мою мо­вою мі­ні­стра ін­фра­стур­кту­ри Во­ло­ди­ми­ра ОМЕЛЯНА.

ГОЛОС ІЗ ФЕЙСБУКУ Во­ло­ди­мир ОМЕ­ЛЯН, мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри:

— На сто днів уря­ду під­пи­са­ли ще два ва­жли­ві до­ку­мен­ти, до яких йшли ду­же дов­го: Ме­мо­ран­дум між General Electric та «Укр­за­лі­зни­цею» і між General Electric та ДП «Ан­то­нов». Це стра­те­гі­чні до­ку­мен­ти. Від­по­від­но до ме­мо­ран­ду­му з УЗ, бу­де роз­ши­ре­но спів­пра­цю в га­лу­зі роз­ви­тку і мо­дер­ні­за­ції пар­ку ди­зель­них ло­ко­мо­ти­вів на ба­зі пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій GE.

Що сто­су­є­ться ДП «Ан­то­нов», то сьо­го­дні фа­кти­чно по­кла­де­но по­ча­ток спів­ро­бі­тни­цтва цьо­го стра­те­гі­чно ва­жли­во­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства з GE. Ме­мо­ран­дум пе­ред­ба­чає мо­жли­вість по­став­ки дви­гу­нів, авіа­цій­них си­стем і по­слу­гдля де­яких лі­та­ків ДП «Ан­то­нов».

Це не ли­ше спів­пра­ця з ком­па­ні­є­ю­сві­то­вим лі­де­ром, це й спів­пра­ця з укра­їн­ським ви­ро­бни­ком.

«Укр­за­лі­зни­ця» про­во­дить се­рію зу­стрі­чей як з Крю­ков­ським ва­го­но­бу­дів­ним за­во­дом, так і з усі­ма ін­ши­ми по­тен­цій­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми в Укра­ї­ні.

Ми хо­че­мо ба­чи­ти на рин­ку віль­ну кон­ку­рен­цію, не­ви­со­кі ці­ни та які­сний про­дукт для клі­єн­тів «Укр­за­лі­зни­ці».

Що­до ДП «Ан­то­нов» — за­лу­че­н­ня те­хно­ло­гій Geneгal Electric — це чер­го­вий крок впе­ред для ком­па­нії. Спо­ді­ва­ю­ся, що ми отри­ма­є­мо фан­та­сти­чний сві­то­вий про­дукт, ко­трий змо­же гі­дно кон­ку­ру­ва­ти і по­сі­сти свою ні­шу як у ван­та­жних, так і у па­са­жир­ських пе­ре­ве­зе­н­нях.

При­єм­но, що оби­два до­ку­мен­ти під­пи­са­но на пло­щад­ці Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри.

ДОВІДКА «Дня»

General Electric — аме­ри­кан­ська ба­га­то­га­лу­зе­ва кор­по­ра­ція, ви­ро­бник ба­га­тьох ви­дів те­хні­ки, вклю­ча­ю­чи ло­ко­мо­ти­ви, енер­ге­ти­чні уста­нов­ки (в то­му чи­слі і атом­ні ре­акто­ри), га­зо­ві тур­бі­ни, авіа­цій­ні дви­гу­ни, ме­ди­чне обла­дна­н­ня, по­бу­то­ву та осві­тлю­валь­ну те­хні­ку, пла­стма­си та гер­ме­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.