Окса­на ВОЙТКО,

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні ва­на Фран­ка:

— Ган­на Гопко по­зи­ціо­нує се­бе як про­фе­сій­ний і актив­ний по­лі­тик, який во­дно­час є не менш про­ду­ктив­ним та зі стій­кою жит­тє­вою по­зи­ці­єю й прин­ци­па­ми. При­єм­но ді­зна­ва­ти­ся, що на Укра­ї­ну іно­зем­ні ді­я­чі по­чи­на­ють ди­ви­ти­ся не ли­ше як на кра­ї­ну-жер­тву ро­сій­ської агре­сії, а й як на дер­жа­ву, що мріє про членство в ЄС, НАТО, тор­го­вель­ну спів­пра­цю з Ка­на­дою то­що. На­віть пе­ре­клад на араб­ську мо­ву тво­рів Шев­чен­ка — це яскра­вий по­ка­зник то­го, як бу­ти більш зро­зумі­ли­ми й для кра­їн Близь­ко­го Схо­ду.

На жаль, не­що­дав­ній те­ракт у Ніц­ці вко­тре на­га­дує про не­без­пе­ку «ві­ру­су» те­ро­ри­зму в сві­ті. Мо­жли­во, це ще один си­гнал, що вар­то про­гре­су­ва­ти що­до обо­ро­ни і за­хи­сту для без­пе­ки ми­ру. За­ли­ша­є­ться тіль­ки спо­ді­ва­ти­ся, що вла­да пра­цю­ва­ти­ме над ци­ми про­бле­ма­ми. Однак пі­сля ві­зи­ту до Вер­хов­ної Ра­ди, ку­ди при­йшла «ре­аль­но пра­цю­ва­ти», ма­буть, тре­ти­на пар­ла­мен­ту, хо­ті­ло­ся б ба­жа­ти на­шій кра­ї­ні кра­що­го...

Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Дми­тро БАЙДА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня», фо­то Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.