Пе­ні­тен­ці­ар­на слу­жба осво­їть ProZorro

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Си­сте­ма за­ку­пі­вель ор­га­на­ми і уста­но­ва­ми Дер­жав­ної пе­ні­тен­ці­ар­ної слу­жби Укра­ї­ни здій­сню­ва­ти­ме­ться че­рез си­сте­му еле­ктрон­них за­ку­пі­вель то­ва­рів ProZorro, за­яви­ла пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції На­та­лія Се­во­стья­но­ва. «Як ві­до­мо, стар­ту­ва­ла ре­фор­ма пе­ні­тен­ці­ар­ної слу­жби. Одна зі скла­до­вих ці­єї ре­фор­ми пов’ яза­на з опти­мі­за­ці­єю ви­трат, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті, для то­го, щоб зро­би­ти їх ефе­ктив­ни­ми і зро­зумі­ли­ми для ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на», — ска­за­ла во­на. За сло­ва­ми Се­во­стья­но­вої, в рам­ках си­сте­ми ProZorro, на якій здій­сню­ва­ти­му­ться за­ку­пів­лі у пе­ні­тен­ці­ар­ній си­сте­мі, мо­жна за­оща­ди­ти 25% ко­штів, щоб по­тім спря­му­ва­ти їх на по­тре­би за­су­дже­них.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.