Ка­бмін пе­ре­йде на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг з 15 сер­пня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Із 15 сер­пня ми пе­ре­хо­ди­мо на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг між цен­траль­ни­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди » , — ска­зав мі­ністр Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Оле­ксандр Са­єн­ко вчо­ра на фо­ру­мі, при­свя­че­но­му 100 дням уря­ду. Мі­ністр за­зна­чив, що на ста­дії за­пу­ску та­кож пе­ре­бу­ває си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу ре­а­лі­за­ції Про­гра­ми дій уря­ду. Мі­ністр до­дав, що в се­кре­та­рі­а­ті Ка­бмі­ну за ре­а­лі­за­цію ре­фор­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня від­по­від­а­ють три осо­би, то­му по­трі­бно ство­ри­ти ро­бо­чі гру­пи з ре­а­лі­за­ції ці­єї ре­фор­ми за уча­стю екс­пер­тів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.