ЄК го­ту­є­ться ви­зна­ти КНР рин­ко­вою еко­но­мі­кою

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­ко­мі­сія роз­ро­бляє план, який дасть змо­гу Ки­таю здо­бу­ти в між­на­ро­дних тор­го­вель­них спо­рах той са­мий ста­тус, який ма­ють роз­ви­не­ні кра­ї­ни, і при цьо­му на­дасть ре­гу­лю­валь­ни­ко­ві мо­жли­вість по­си­ли­ти за­хист єв­ро­пей­ських га­лу­зей від не­спра­ве­дли­вих тор­го­вель­них пра­ктик, пи­ше га­зе­та The Wall Street Journal. Пе­кін на­по­ля­гає, що уго­да про вступ кра­ї­ни до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції ( СОТ) тор­гів­лі, під­пи­са­на 2001 ро­ку, ви­ма­гає від Єв­ро­ко­мі­сії ви­зна­н­ня ста­ту­су КНР як рин­ко­вої еко­но­мі­ки до 11 гру­дня 2016 ро­ку. Це обме­жить сво­бо­ду дій ЄК у за­хи­сті про­ми­сло­во­сті від ки­тай­сько­го ім­пор­ту, вар­тість яко­го ча­сто-гу­сто є ниж­чою, ніж рин­ко­ва. Пред­став­ни­ки єв­ро­пей­ської про­ми­сло­во­сті за­зна­ча­ють, що Ки­тай ви­ко­ри­сто­вує дер­жав­ні суб­си­дії для сти­му­лю­ва­н­ня екс­пор­ту, під­ри­ва­ю­чи та­ким чи­ном за­ру­бі­жну кон­ку­рен­цію. Еко­но­мі­ка КНР, як і ра­ні­ше, кон­тро­лю­є­ться дер­жа­вою, і уря­дам єв­ро­пей­ських кра­їн не­об­хі­дно бра­ти це до ува­ги, обго­во­рю­ю­чи пи­та­н­ня про те, чи вар­то ви­зна­ва­ти Ки­тай рин­ко­вою еко­но­мі­кою, ка­жуть екс­пер­ти. ЄК має на­мір зна­йти ком­про­міс, який дасть змо­гу роз­ві­я­ти сум­ні­ви пред­став­ни­ків про­ми­сло­во­сті та ске­пти­чно на­ла­што­ва­них кра­їн ЄС, при цьо­му на­дав­ши їй мо­жли­вість ви­ко­на­ти між­на­ро­дні пра­во­ві зо­бов’язання.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.