«ТАНДЕМ»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Оле­на МАЛІНКО, Він­нич­чи­на

Від­гук на ста­т­тю Сер­гія ЛАЩЕНКА « Му­дре став­ле­н­ня до іден­ти­чно­сті » ( « День » № 110- 111 від 24 черв­ня 2016 ро­ку)

Це бу­ло 2000-го, по­се­ред лі­та. Тра­пи­лось так, що бу­ла по­тре­ба по­їха­ти у бі­ло­ру­ський Брест.

Їха­ла еле­ктри­чкою че­рез Ко­вель, а на кор­до­ні бу­ла якась пе­ре­сад­ка. Бу­ла вже ніч. Ско­ро під­сі­ли кіль­ка мо­ло­дих хло­пців та дів­чат. Го­во­ри­ли між со­бою укра­їн­ською, а я ди­ву­ва­лась: як це? По­тім при­га­да­ла істо­рію і на­шу Бе­ре­стей­щи­ну. Вре­шті я не ви­три­ма­ла і за­пи­та­ла їх, чи во­ни укра­їн­ці. Во­ни ска­за­ли, що зов­сім не укра­їн­ці. А я ка­жу, що во­ни роз­мов­ля­ють же укра­їн­ською. Во­ни зно­ву за­пе­ре­чу­ють, що мо­ва в них зов­сім не укра­їн­ська, а їхня, ту­те­шня.

Сві­те ясний, по­ду­ма­лось ме­ні, це тре­ба за­би­ти тим лю­дям па­мо­ро­ки, щоб так від­ре­ктись від се­бе та сво­го ко­рі­н­ня. Аб­со­лю­тна не­про­ни­кність!

За­ще­мі­ло від гір­ко­го усві­дом­ле­н­ня то­го, що ма­ло який на­род так за­тя­то від­рі­ка­є­ться від се­бе...

Уже, зда­ва­ло­ся б, і ре­во­лю­ції одна за дру­гою, і вій­на на схо­ді, а во­ни оса­та­ні­ло ки­да­ю­ться в той « рус­ский мир » , пра­гнуть ті­єї мо­ви, за­пов­ню­ю­чи нею ра­ні­ше втра­че­ний про­стір...

Че­сно ка­жу­чи, я, як той са­мий Є. Чи­ка­лен­ко, « за­пи­са­ла­ся » б в ру­му­ни... Так спро­ти­вив­ся цей на­шна­род!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.