ЛШЖ-2016

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юрій ШАПОВАЛ.

Узв’яз­ку зі спро­бою Ро­сії при­вла­сни­ти со­бі на­ше ми­ну­ле ми смі­ли­во мо­же­мо на­зва­ти істо­рію сфе­рою на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Роз­ши­ри­ти го­ри­зон­ти істо­ри­чної обі­зна­но­сті лі­тньо­шко­ля­рам до­по­ма­гав про­фе­сор, до­ктор істо­ри­чних на­ук і ав­тор га­зе­ти «День» Юрій Шаповал. Як фа­хі­вець у га­лу­зі по­лі­ти­чної істо­рії, осо­бли­ву ува­гу він звер­тав на кон­текс­ти й на­слід­ки, які спри­чи­няє пев­на по­дія.

Цен­траль­ною те­мою роз­мо­ви бу­ла Волинська тра­ге­дія. З огля­ду на ува­гу, що де­да­лі біль­ше при­ді­ля­є­ться цій по­дії, над­то пі­сля то­го, як Поль­ща на­зва­ла її ге­но­ци­дом поль­сько­го на­ро­ду, ва­жли­во бу­ло кри­ти­чно зва­жи­ти прав­ди­ві та ма­ні­пу­ля­тив­ні сми­сли в її тра­кту­ван­ні. У зв’яз­ку з рі­зно­ма­ні­тні­стю по­да­чі одно­го й то­го ж са­мо­го епі­зо­ду мо­жуть ви­ни­ка­ти кон­флі­кти ін­те­ре­сів, які ма­ють зда­тність впли­ва­ти на від­но­си­ни між дер­жа­ва­ми. То­му істо­ри­ки та жур­на­лі­сти є від­по­від­аль­ни­ми за істо­ри­чні сен­си, які пер­ші — фор­му­ють, а дру­гі — до­но­сять їх до су­спіль­ства. «Якщо я мо­жу пи­са­ти істо­рію, то по­ви­нен ро­би­ти це по­ря­дно й від­по­від­аль­но», — пе­ре­ко­на­ний про­фе­сор. Він за­ува­жує, що ка­те­го­ри­чність — не най­кра­щий ви­хід для по­шу­ку прав­ди та фор­му­ва­н­ня до­бро­су­сід­ських від­но­син.

«Ка­жуть, що істо­рія — це п’єса, яку мо­жна гра­ти ба­га­то ра­зів, але спе­ци­фі­ка її по­ля­гає в то­му, що до кін­ця ми мо­же­мо до­ди­ви­тись її ли­ше один раз»,— ци­тує

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.