ДОНБАС: Кремль вби­ває що­дня

Ек­сперт: «Пу­тін­ська стра­те­гія — збро­єю при­му­си­ти Вер­хов­ну Ра­ду ухва­ли­ти за­кон про ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ре­гу­ляр­но з’яв­ля­ю­ться по­ві­дом­ле­н­ня про за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. При­чо­му йде­ться не ли­ше про по­си­ле­н­ня об­стрі­лів, а й про то­чко­ві уда­ри оку­пан­тів, вна­слі­док яких ги­нуть укра­їн­ські бій­ці. Так у не­ді­лю спі­кер Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та з пи­тань АТО Оле­ксандр Мо­ту­зя­ник по­ві­до­мив про за­ги­бель 6 вій­сько­вих. Кіль­кість по­ра­не­них ви­мі­рю­є­ться де­ся­тка­ми. Вна­слі­док цьо­го пред­став­ни­ки укра­їн­ської вла­ди на­віть за­го­во­ри­ли про мо­жли­вість вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну, про що де­таль­но пи­сав «День» ми­ну­ло­го ти­жня (№127 за 20 ли­пня 2016 р.). Су­пе­ре­чки що­до до­ціль­но­сті вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну то­ча­ться на рі­зних рів­нях, але існує факт то­го, що кра­ї­на дій­сно сто­їть на ме­жі роз­гор­та­н­ня ши­ро­ких бо­йо­вих дій. РФ зав­жди ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла по­ді­бні за­го­стре­н­ня не ли­ше для про­су­ва­н­ня вглиб те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а й для «тор­гів­лі» в пе­ре­мо­ви­нах та ін­шо­го ти­ску на Ки­їв, зокре­ма в ухва­лен­ні від­по­від­них за­ко­нів.

За сло­ва­ми пред­став­ни­ка Укра­ї­ни у ро­бо­чій гру­пі з пи­тань без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Єв­ге­на Мар­чу­ка, одні­єю з при­чин збіль­ше­н­ня втрат Укра­ї­ни в зо­ні АТО є ви­ко­ри­ста­н­ня про­тив­ни­ком без­пі­ло­тни­ків ве­ли­ко­го ра­ді­у­су дії для ко­ри­гу­ва­н­ня во­гню ар­ти­ле­рії. Зокре­ма, в ефі­рі «112 ка­на­лу» Мар­чук по­ві­до­мив: «Во­ни вже по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти ду­же ве­ли­ко­го ра­ді­у­су, які ко­ри­гу­ють на­віть ар­ти­ле­рій­ські об­стрі­ли. Ар­ти­ле­рій­ські об­стрі­ли ста­ли не та­ки­ми ма­со­ви­ми, але ду­же ко­ро­тки­ми, ду­же швид­ки­ми і над­зви­чай­но то­чни­ми». Мар­чук та­кож за­зна­чив, що Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує кон­флікт на Дон­ба­сі для ви­про­бу­ва­н­ня но­вих ви­дів озбро­єнь.

Окрім шан­та­жу на рів­ні Мін­ських пе­ре­го­во­рів, РФ про­дов­жує гру з ме­тою до­мог­ти­ся від­мі­ни або по­сла­бле­н­ня сан­кцій. У цьо­му пи­тан­ні на руку Мо­скві між­на­ро­дна об­ста­нов­ка з по­стій­ни­ми те­ра­кта­ми в Єв­ро­пі, за­ко­ло­том в Ту­реч­чи­ні, ви­бо­ра­ми в США і вза­га­лі до­сить слизь­кої по­ве­дін­ки єв­ро­пей­ських лі­де­рів в кри­ти­чних си­ту­а­ці­ях. То­му по­си­ле­н­ня і по­сла­бле­н­ня во­єн­но­го шан­та­жу Кремль ви­ко­ри­сто­вує як «га­зо­ву кон­фор­ку» для пі­ді­грі­ву або нав­па­ки не­о­чі­ку­ва­ної де­мон­стра­ції «ми­ро­лю­би­во­сті». Окрім то­го, кла­си­чни­ми спосо­ба­ми ма­ні­пу­ля­ції є імі­та­ція атак на­чеб­то з укра­їн­сько­го бо­ку. Сфор­мо­ва­ний вій­сько­вий ан­клав на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії є по­гро­зою що­до мо­жли­во­го на­сту­пу з одно­го бо­ку, а з дру­го­го — є по­ясне­н­ням то­го, що ви­во­ди­ти звід­ти свої вій­ська Пу­тін не зби­ра­є­ться. А от­же, роз­мо­ви про мо­жли­вий кон­троль Укра­ї­ною кор­до­ну на Дон­ба­сі є ні­чим ін­шим, ніж бле­фом.

Де­я­кі екс­пер­ти ви­слов­лю­ють на­дію на те, що, не зва­жа­ю­чи на кіль­кість во­єн­ної те­хні­ки, у Крем­ля є сут­тє­ва проблема з мо­ти­ва­ці­єю ро­сій­ських бій­ців і на­йма­них бо­йо­ви­ків. Але є і по­бо­ю­ва­н­ня що­до мо­жли­во­го актив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня оку­пан­та­ми са­ме ра­ке­тних ком­пле­ксів, тоб­то без­кон­та­ктно­го бою. То­чко­вість уда­рів про­тив­ни­ка до­во­дить те, що агре­сор ви­про­бо­вує но­ві та­кти­ки ве­де­н­ня бою.

Втра­ти з на­шо­го бо­ку на Дон­ба­сі від­бу­ва­ю­ться па­ра­лель­но з де­ста­бі­лі­за­ці­єю все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Не схо­дить зі стрі­чки по­ві­дом­лень ЗМІ так зва­на хре­сна хо­да, про під­го­тов­ку якої з ви­ко­ри­ста­н­ням ро­сій­ських про­во­ка­то­рів ін­фор­мо­ва­ні екс­пер­ти го­во­ри­ли ще з бе­ре­зня. Са­ма со­бою «хре­сна хо­да» на­чеб­то не ста­но­вить за­гро­зи, окрім її іде­о­ло­гі­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня Крем­лем. Але ма­со­вість цьо­го за­хо­ду, при то­му, що «хо­да» дав­но пе­ре­тво­ри­лась на ор­га­ні­зо­ва­ну по­їзд­ку ав­то­бу­са­ми, до­зво­ляє зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що з «бабць» хо­чуть ство­ри­ти по­ка­зо­вих «жертв».

Кремль із йо­го роз­га­лу­же­ною си­сте­мою аген­тів, про­во­ка­то­рів та ве­ли­ким до­сві­дом в та­ких спра­вах зро­бить все, щоб роз­пи­са­ти кар­тин­ку «екс­тре­міст­сько­го» Ки­є­ва. Якщо при цьо­му по­слу­ха­ти ре­плі­ки де­яких за­хі­дних екс­пер­тів, то мо­жна скла­сти уяв­ле­н­ня про те, що на За­хо­ді Ро­сія до­бре по­ста­ра­лась, щоб пе­ре­ко­на­ти Єв­ро­пу в то­му, що в Укра­ї­ні дій­сно під­ні­має го­ло­ву «фа­шизм» з йо­го фа­кель­ни­ми хо­да­ми. А не­що­дав­нє ви­зна­н­ня поль­ським Сей­мом тра­ге­дії на Во­ли­ні геноцидом ли­ше до­да­ло ін­фор­ма­цій­но­го жа­ру в цю те­му.

Ви­дно, що кі­нець ли­пня і сер­пень в Укра­ї­ні бу­де чер­го­вим ек­за­ме­ном як для спец­служб, так і для всіх гро­ма­дян. Бло­кпо­сти на під­хо­ді до Ки­є­ва на­вряд зу­пи­нять «хо­ду», але вар­то за­зна­чи­ти, що основ­ні про­во­ка­то­ри та бо­йо­ви­ки про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су вже на­си­ти­ли сто­ли­цю. Для них бло­кпо­сти не ли­ше не є пе­ре­шко­дою, а й не­по­га­ним спосо­бом для впро­ва­дже­н­ня про­во­ка­то­рів.

«ЗА­ГО­СТРЕ­Н­НЯ НА ДОН­БА­СІ І «ХРЕ­СНА ХО­ДА» — ЦЕ ЄДИНА СИ­СТЕ­МА ТИ­СКУ НА УКРА­Ї­НУ»

Дми­тро ТИМЧУК, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни:

— Мо­жна го­во­ри­ти про ком­плекс сце­на­рі­їв, які мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти Кремль за­ле­жно від си­ту­а­ції. За­раз ми на­ма­га­є­мось мо­ні­то­ри­ти низ­ку на­прям­ків роз­ви­тку по­дій на Дон­ба­сі. Пер­ше, на що ми звер­та­є­мо ува­гу — це фор­му­ва­н­ня удар­них угру­по­вань. Ні­яко­го ши­ро­ко­мас­шта­бно­го на­сту­пу бо­йо­ви­ків без по­ді­бних та­кти­чних на­сту­паль­них угру­по­вань не мо­же бу­ти. За­раз ми спо­сте­рі­га­є­мо до­уком­пле­кту­ва­н­ня під­роз­ді­лів ро­сій­ських те­ро­ри­сти­чних військ на Дон­ба­сі і по­ста­ча­н­ня всього не­об­хі­дно­го для за­без­пе­че­н­ня жит­тє­ді­яль­но­сті. Жо­дних но­вих сер­йо­зних фор­му­вань там не з’яв­ля­є­ться. Але тут не­об­хі­дно кон­тро­лю­ва­ти кор­дон для то­го, щоб фі­ксу­ва­ти мо­жли­вий сер­йо­зний за­хід ба­таль­йон­них та ро­тних та­кти­чних угру­по­вань ро­сій­ських ре­гу­ляр­них військ. Якщо це від­бу­де­ться, то мо­жна го­во­ри­ти, що че­рез ти­ждень-два від­бу­де­ться мас­шта­бний на­ступ. По­ки що цьо­го ми не спо­сте­рі­га­є­мо.

Що­до за­го­стре­н­ня, яке ми спо­сте­рі­га­є­мо остан­нім ча­сом, то це пов’яза­но з тим, що до то­го хо­ди­ли чу­тки, що з’яви­ться за­ко­но­про­ект про мі­сце­ві ви­бо­ри на Дон­ба­сі до за­кін­че­н­ня ці­єї се­сії. В остан­ні дні ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди пе­ред ка­ні­ку­ла­ми ми спо­сте­рі­га­ли за­го­стре­н­ня. Пі­сля то­го як цей за­ко­но­про­ект все ж та­ки не з’явив­ся в сті­нах пар- ла­мен­ту, ми по­ба­чи­ли ще біль­шу еска­ла­цію кон­флі­кту. Пе­ре­ко­на­ний, що це чи­сто пу­тін­ська стра­те­гія — си­лою при­му­си­ти Вер­хов­ну Ра­ду прийня­ти по­трі­бні йо­му за­ко­ни. Тоб­то це тиск, шан­таж. Ми від­пра­цьо­ву­ва­ли близь­ко п’яти сце­на­рі­їв по­ве­дін­ки Крем­ля, і остан­ній, на мій по­гляд, ві­ро­гі­дні­ший.

Всі ці «хре­сні хо­ди» пов’яза­ні з па­ра­лель­ним за­го­стре­н­ням на Дон­ба­сі. Це єдина си­сте­ма ти­ску на Укра­ї­ну, яку готували не один день і не один мі­сяць. Ми на­да­ва­ли ін­фор­ма­цію ще в бе­ре­зні, що пред­став­ни­ки РПЦ та ФСБ пе­ре­бу­ва­ли на оку­по­ва­ній ча­сти­ні Дон­ба­су і по­ві­дом­ля­ли, що бу­де від­бу­ва­ти­ся «хре­сна хо­да» з від­по­від­ни­ми про­во­ка­ці­я­ми. Ці­ка­во те, що УПЦ МП це ні­як не за­сму­ти­ло, і во­ни все одно ви­рі­ши­ли та­ку хо­ду про­во­ди­ти. Ми за­раз на­ма­га­є­мось не на­да­ва­ти ши­ро­кої ін­фор­ма­ції з цьо­го при­во­ду, щоб не роз­па­лю­ва­ти тло для ще біль­ших про­во­ка­цій. Мо­жу ска­за­ти ли­ше, що кар­ти­на ви­ма­льо­ву­є­ться ду­же не­без­пе­чна. Ми зна­є­мо про при­бу­т­тя груп бо­йо­ви­ків, які по­тра­пля­ли до Ки­є­ва по­ета­пно про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су з Дон­ба­су, За­кар­па­т­тя. Ми зна­є­мо їхнє мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня і те, що одна з груп про­хо­ди­ла під­го­тов­ку на те­ри­то­рії Ки­їв­щи­ни. Тоб­то все це ор­га­ні­зо­ву­ва­ли ком­пле­ксно по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. На жаль, за­раз дії і на­ших про­укра­їн­ських акти­ві­стів так са­мо мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для де­ста­бі­лі­за­ції. Ду­же ва­жли­ва роль ЗМІ. Біль­ше то­го, на­віть якщо укра­їн­ські па­трі­о­ти­чні си­ли не по­ве­ду­ться на про­во­ка­цію, мо­жуть бу­ти ви­пад­ки, ко­ли про­ро­сій­ські си­ли бу­дуть пе­ре­в­дя­га­тись у фор­му про­укра­їн­ських ор­га­ні­за­цій і ство­рю­ва­ти від­по­від­ні про­во­ка­ції.

«ПО КОЖНОМУ ФАКТУ ВБИВ­СТВА ВІЙ­СЬКО­ВИХ МА­ЮТЬ ПОРУШУВАТИ КРИ­МІ­НАЛЬ­НІ СПРАВИ»

Ста­ні­слав БАТРИН, ке­рів­ник про­е­кту «Від­кри­тий суд»:

— За­ги­бель укра­їн­ських вій­сько­вих на Дон­ба­сі — це вбивство, тоб­то зло­чин, який ско­ю­ють кон­кре­тні осо­би. На­віть на тлі ре­зо­нан­сних вбивств в сто­ли­ці гро­мад­ськість аб­со­лю­тно спра­ве­дли­во за­да­є­ться пи­та­н­ням — а як же влада ре­а­гує на що­ден­ні вбив­ства сво­їх гро­ма­дян на вій­ні? За­гал зви­кає до то­го, що що­до­би ги­нуть укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці. На жаль, по­ве­дін­ка вла­ди не є від­по­від­ною ре­а­лі­ям. По кожному факту вбив­ства ма­ють по­ру­шу­ва­тись кри­мі­наль­ні справи. Тоб­то цим ма­ють за­йма­тись пра­во­охо­рон­ці і в кон­це­пції фа­кти вбивств ма­ють при­зво­ди­ти до зви­ну­ва­че­н­ня ро­сій­ської сто­ро­ни. Але Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра та пра­во­охо­рон­ний блок аку­му­лю­ють зу­си­л­ля на те, що ці зло­чи­ни вчи­ня­ю­ться не гро­ма­дя­на­ми РФ, а пев­ни­ми те­ро­ри­сти­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Та­ким чи­ном, са­ме укра­їн­ська сто­ро­на ле­га­лі­зу­ва­ла ці об’єд­на­н­ня, як те­ро­ри­сти­чні гру­пи, ви­вів­ши агре­со­ра із по­ля пра­во­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня.

З дру­го­го бо­ку, та­кий під­хід істо­тно по­лег­шує ро­бо­ту пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам. Їм про­сті­ше ска­за­ти, що осо­би вбивць не вста­нов­ле­ні, а вин­ні в смер­тях якійсь амор­фні те­ро­ри­сти­чні утво­ре­н­ня. При цьо­му, ці утво­ре­н­ня на­віть між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції не ви­зна­ють те­ро­ри­сти­чни­ми. Про те, що ве­де­ться аде­ква­тний облік вби­тих укра­їн­ських гро­ма­дян і їхнім сім’ям бу­де на­да­на адре­сна до­по­мо­га, на сьо­го­дні не­ві­до­мо вза­га­лі. Це мо­жна ви­зна­чи­ти як ха­ла­тність пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, але все ж та­ки вій­на три­ває вже два ро­ки і це пи­та­н­ня ма­ло б бу­ти ви­рі­ше­не. Та­ка си­ту­а­ція скла­да­є­ться вна­слі­док то­го, що вла­дна вер­хів­ка пе­ре­слі­дує свої по­лі­ти­чні ці­лі, а ін­те­ре­си дер­жа­ви та кон­кре­тних гро­ма­дян, які за­хи­ща­ють Укра­ї­ну, сто­ять на­віть не на де­ся­то­му мі­сці.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.