Джеф­фрі ПАЙЄТТ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukraine.usembassy.gov)

по­сол США в Укра­ї­ні: Го­лов­на ме­та на­шо­го обо­рон­но­го пар­тнер­ства по­ля­гає в під­ви­щен­ні спро­мо­жно­сті укра­їн­сько­го на­ро­ду та укра­їн­ських зброй­них сил за­хи­сти­ти свою су­ве­рен­ну те­ри­то­рію. Ми вже на­да­ли по­над 600 млн до­ла­рів на під­трим­ку цих зу­силь. Але, на моє пе­ре­ко­на­н­ня, най­ва­жли­ві­ше спів­ро­бі­тни­цтво між на­ши­ми кра­ї­на­ми по­ля­гає в то­му, щоб до­по­мог­ти мо­дер­ні­зу­ва­ти укра­їн­ські обо­рон­ні стру­кту­ри й опти­мі­зу­ва­ти го­лов­ні те­ми, зав­дя­ки чо­му укра­їн­ське лі­дер­ство у га­лу­зі без­пе­ки змо­же по­си­ли­ти ці спро­мо­жно­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.