Старт ве­ли­ко­го фут­бо­лу

Вже пер­ший тур укра­їн­ської прем’єр-лі­ги се­зо­ну-2016/2017 одра­зу став ре­кор­дним

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пі­сля лі­тньої пе­ре­р­ви в Укра­ї­ну по­вер­та­є­ться свя­то справ­жньо­го фут­бо­лу. Ци­ми ви­хі­дни­ми від­був­ся пер­ший тур на­ціо­наль­ної прем’єр-лі­ги. І одра­зу — ре­корд. Він став най­ре­зуль­та­тив­ні­шим пер­шим ту­ром в істо­рії чем­піо­на­тів Укра­ї­ни. За­га­лом, ко­ман­ди за­би­ли 23 го­ли. В се­ре­дньо­му гля­да­чі по­ба­чи­ли 3,8 м’яча в одно­му по­єдин­ку. Най­роз­гром­ні­шим ви­явив­ся матч «Дні­про» — «Во­линь», який за­кін­чив­ся на ко­ристь дні­прян з ра­хун­ком 5:0. Ін­ші по­єдин­ки та­кож за­вер­ши­ли­ся з ве­ли­кою го­льо­вою ре­зуль­та­тив­ні­стю: «Зо­ря» (Лу­ганськ) — «Олім­пік» (До­нецьк) — 3:0, «Ша­хтар» (До­нецьк) — «Зір­ка» (Кро­пив­ни­цький) — 4:1, «Сталь» (Кам’ян­ське) — «Кар­па­ти» (Львів) — 0:3, «Вор­скла» (Пол­та­ва) — «Чор­но­мо­рець» (Оде­са) — 1:0, «Ди­на­мо» (Ки­їв) — «Оле­ксан­дрія» (Оле­ксан­дрія) — 5:1.

На­га­да­є­мо, що 29 лю­то­го цьо­го ро­ку укра­їн­ська фут­боль­на Прем’ єр- лі­га ( УПЛ) за­твер­ди­ла но­вий ре­гла­мент чем­піо­на­ту Укра­ї­ни. Від­те­пер у тур­ні­рі бра­ти­муть участь 12 клу­бів, а сам чем­піо­нат про­хо­ди­ти­ме у два ета­пи. Спо­ча­тку ко­ман­ди зі­гра­ють у два ко­ла, а по­тім роз­ді­ля­ться на гру­пи по шість уча­сни­ків. В одній гру­пі бо­ро­ти­му­ться за чем­піон­ський ти­тул та єв­ро­куб­ки, а у дру­гій — за збе­ре­же­н­ня про­пи­ски в елі­тно­му ди­ві­зіо­ні. Клу­би збе­ре­жуть у сво­є­му акти­ві очки, на­бра­ні за під­сум­ка­ми пер­шо­го ета­пу. Пі­сля за­вер­ше­н­ня чем­піо­на­ту у кла­сі по­ни­зя­ться дві ко­ман­ди. За­зна­чи­мо, що на­ра­зі чем­піо­на­ми Укра­ї­ни ста­ва­ли ли­ше три клу­би: ки­їв­ське « Ди­на­мо » ( 15 ра­зів), до­не­цький «Ша­хтар» (9) та сім­фе­ро­поль­ська «Тав­рія» (1).

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.