У Хо­тин­ській фор­те­ці зна­йшли осман­ський ко­ло­дязь

Якщо ви­яв­лять во­ду, то він по­слу­жить ще й за пря­мим при­зна­че­н­ням

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Під час цьо­го­рі­чних роз­ко­пок, які що­лі­та про­во­дить на те­ри­то­рії Хо­тин­ської фор­те­ці ар­хе­о­ло­гі­чна екс­пе­ди­ція Чер­ні­ве­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ю. Федь­ко­ви­ча, бу­ло зна­йде­но ко­ло­дязь XVIII сто­лі­т­тя. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра дер­жав­но­го істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­го за­по­від­ни­ка «Хо­тин­ська фор­те­ця» Єли­за­ве­ти Буй­нов­ської, уні­каль­на зна­хід­ка має ва­жли­ве істо­ри­чне та су­то ути­лі­тар­не зна­че­н­ня.

«На ста­ро­вин­них пла­нах фор­те­ці дав­но ба­чи­ли зо­бра­же­н­ня двох кри­ниць. Зва­жа­ю­чи, що за ту­ре­цько­го па­ну­ва­н­ня у фор­те­ці був на­віть вла­сний во­до­гін, во­че­видь, са­ме із них він жи­вив­ся во­дою. Однак до­сі під час роз­ко­пок зна­хо­ди­ли тіль­ки реш­тки ке­ра­мі­чних труб во­до­го­ну та ка­на­лі­за­ції. Оскіль­ки у нас із во­дою ду­же су­ту­жно, а во­на по­трі­бна для роз­бу­до­ви ту­ри­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри фор­те­ці-му­зею, по­про­си­ли ар­хе­о­ло­гів впри­тул зайня­ти­ся по­шу­ком ко­ло­дя­зів. Ек­спе­ди­ції під ке­рів­ни­цтвом Миколи Іль­кі­ва по­та­ла­ни­ло. Ар­хе­о­ло­ги роз­ко­па­ли верх­ню ча­сти­ну ту­ре­цько­го ко­ло­дя­зя XVIII сто­лі­т­тя. Зна­йшли йо­го не­по­да­лік оді­єї з веж на узвиш­ші за ме­жа­ми зам­ку, звід­ки во­да сті­ка­ла до ньо­го по тру­бах во­до­го­ну», — ка­же Є. Буй­нов­ська.

Ди­ре­ктор му­зею ду­же ра­діє цій зна­хід­ці. Ко­ло­дязь вклю­чать у план екс­кур­сій по фор­те­ці та бу­дуть роз­чи­ща­ти. Якщо ж у ньо­му ви­яви­ться во­да, то як і кіль­ка сто­літь то­му він, окрім ін­шо­го, по­слу­жить ще й за сво­їм пря­мим при­зна­че­н­ням.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.