Від ви­кли­ків — до мо­жли­во­стей

Уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» за­ві­та­ли до Пред­став­ни­цтва ПРООН в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ВОЙТКО, Хри­сти­на СОЛТИС, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні актив­но спів­пра­цює з вла­дою та гро­мад­ські­стю про­тя­гом 23-х ро­ків. Ме­тою ці­єї ор­га­ні­за­ції є за­без­пе­че­н­ня на­ле­жних умов у со­ці­аль­ній та еко­но­мі­чній сфе­рі, які б до­по­мо­гли гро­ма­дя­нам по­кра­щи­ти рі­вень жи­т­тя. У по­не­ді­лок лі­тньо­шко­ля­рі ма­ли змо­гу від­ві­да­ти Пред­став­ни­цтво ПРООН в Укра­ї­ні та ді­зна­ти­ся, яких успі­хів бу­ло до­ся­гну­то і що ще пла­ну­ють зро­би­ти.

За­сту­пник ди­ре­кто­ра Пред­став­ни­цтва ПРООН в Укра­ї­ні Блер­та Че­ла на­го­ло­си­ла на то­му, що жур­на­лі­сти не­суть ве­ли­ку від­по­від­аль­ність за по­до­ла­н­ня «ін­фор­ма­цій­но­го го­ло­ду» в сві­ті що­до си­ту­а­ції у на­шій кра­ї­ні. Во­на впев­не­на, що зав­дя­ки ро­бо­ті ме­діа мо­жна ви­рі­шу­ва­ти на­галь­ні про­бле­ми та рі­зно­го ти­пу кон­флі­кти. Са­ме то­му ПРООН є пар­тне­ром Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День», де має вла­сну но­мі­на­цію — «Бу­ду­є­мо но­ву кра­ї­ну ра­зом».

ПРООН в Укра­ї­ні пра­цює в трьох основ­них на­прям­ках: «Ві­днов­ле­н­ня Дон­ба­су та роз­бу­до­ва ми­ру», «Зе­ле­на та чи­ста Укра­ї­на» та «До кра­що­го жи­т­тя — зав­дя­ки де­мо­кра­ти­чно­му вря­ду­ван­ню та ре­фор­мам». До ре­чі, зав­дя­ки пер­шій з них тіль­ки в цьо­му ро­ці біль­ше 250 пе­ре­се­лен­ців від­кри­ли свій ма­лий бі­знес та отри­ма­ли мо­жли­вість по­ча­ти жи­т­тя спо­ча­тку.

Біль­ше про зу­стріч — у на­сту­пних но­ме­рах га­зе­ти «День».

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.