Кон­троль за ви­руб­ка­ми — з не­ба

«Ае­ро­фо­то­з­йом­ка — це ду­же до­бре. Пи­та­н­ня в то­му, до ко­го по­тра­плять ці ма­те­рі­а­ли», — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман до­ру­чив ро­би­ти ае­ро­фо­то­з­йом­ку укра­їн­ських лі­сів. Про це він дня­ми по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Twitter. «Ми ско­ро по­ба­чи­мо пов­ну кар­ти­ну то­го, хто са­ме і скіль­ки ви­ру­бає лі­сів», — за­зна­чив го­ло­ва уря­ду.

Спе­ці­а­ліст з лі­со­вих пи­тань Ду­най­сько-Кар­пат­ської про­гра­ми WWF в Укра­ї­ні Ро­ман ВОЛОСЯНЧУК акцен­тує, що ае­ро­фо­то­з­йом­ка — хо­ро­ший спо­сіб зде­ше­ви­ти мо­ні­то­ринг ста­ну лі­сів. Зав­дя­ки її да­ним мо­жна на­віть отри­ма­ти сте­ре­о­зо­бра­же­н­ня ко­жно­го де­ре­ва. « Ае­ро­фо­то­з­йом­ка — це ду­же до­бре. Пи­та­н­ня у то­му, до ко­го по­тра­плять ці ма­те­рі­а­ли, чи ма­ти­ме до них до­ступ гро­мад­ськість, — про­дов­жує Ро­ман Волосянчук. — Якщо ін­фор­ма­ція по­тра­пить до тих са­мих лі­сни­ків, во­ни при­сво­ять їй гриф «Для слу­жбо­во­го ко­ри­сту­ва­н­ня» і ні­ко­му не да­ва­ти­муть». За­раз лі­сни­ки облі­ко­ву­ють стан лі­сів, але за­се­кре­чу­ють ці да­ні, ви­да­ють їх тіль­ки з вла­сно­го ба­жа­н­ня.

Ва­жли­ве пи­та­н­ня — хто де­ко­ду­ва­ти­ме ма­те­рі­а­ли ае­ро­фо­то­з­йом­ки. « Якщо це ро­би­ти­ме « Укр­дер­жлі­с­про­ект » , що на­ле­жить до сфе­ри управ­лі­н­ня Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур- сів, мо­жуть спо­сте­рі­га­ти­ся змі­ще­н­ня да­них. Адже там за­ни­жу­ють ді­а­ме­три і се­ре­дні ви­со­ти де­ре­во­ста­ну, то­му ство­рю­є­ться не­о­блі­ко­ва­ний до­да­тко­вий за­пас — га­даю, у нас лі­сів на 20-30% біль­ше, ніж за до­ку­мен­та­ми, — вва­жає Ро­ман Волосянчук. — А якщо для оброб­ки да­них оби­ра­ти не­за­ле­жну ор­га­ні­за­цію, тіль­ки по Кар­па­тах тре­ба са­джа­ти за цю ро­бо­ту з 20 про­фе­сій­но на­вче­них лю­дей». На дум­ку екс­пер­та, опти­маль­не рі­ше­н­ня — під­по­ряд­ку­ва­ти « Укр­дер­жлі­с­про­ект», що ві­зьме цю ро­бо­ту на се­бе, Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, кон­кре­тно Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів або Держ­скар­бни­ці, як це зро­би­ли в Поль­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.