Про по­двій­ні ди­пло­ми і не тіль­ки...

Ре­кто­ра Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки за­про­шу­ють у Ка­у­нас

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Схі­дно­єв­ро­пей­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, у яко­му ре­ктор — про­фе­сор Ігор Ко­цан, є чле­ном укра­їн­сько-бал­тій­сько­го кон­сор­ці­у­му уні­вер­си­те­тів. Одним з йо­го пар­тне­рів є Ка­у­на­ський уні­вер­си­тет Ві­тов­та Ве­ли­ко­го. Во­линь і Ли­тву по­єд­нує спіль­на істо­рія пе­ре­бу­ва­н­ня в одно­му Ве­ли­ко­му Ли­тов­сько­му кня­зів­стві, а князь Ві­товт зби­рав у древ­ньо­му Лу­че­ську ві­до­мий з’їзд єв­ро­пей­ських мо­нар­хів. Ми­ну­лої ве­сни у СНУ від­бу­ла­ся між­на­ро­дна на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція «Князь Ві­товт Ве­ли­кий: істо­ри­чна по­стать на тлі епо­хи», у якій взя­ли участь на­у­ков­ці з Лу­цька, Ка­у­на­са та Лю­блі­на (Поль­ща).

За­про­ше­н­ня про­фе­со­ру Ко­ца­ну до Ка­у­на­са при­віз про­фе­сор одно­го з ли­тов­ських уні­вер­си­те­тів Сі­гі­тас Да­у­кі­лас. Виш, у яко­му він пра­цює, та­кож є пар­тне­ром Ка­у­на­сько­го. Во­ли­нян за­про­шу­ють для роз­мо­ви про подаль­шу спів­пра­цю, роз­ви­ток спіль­них про­е­ктів. Ан­на Лев­чук, про­ре­ктор СНУ іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, єв­ро­ін­те­гра­ції та ро­бо­ти зі сту­ден­та­ми, ка­же, що го­ту­є­ться спіль­на про­гра­ма по­двій­них ди­пло­мів для біо­ло­гів із Ка­у­на­ським уні­вер­си­те­том, за їхньо­го спри­я­н­ня на Во­линь у Ма­не­ви­чі при­їжджа­ли гі­дро­ар­хе­о­ло­ги з Клай­пе­ди, до­по­мо­га­ли ви­мі­рю­ва­ти чо­вен­дов­бан­ку для кра­щої кон­сер­ва­ції і по­ка­зу­ва­ли май­стер-кла­си. У но­во­му на­вчаль­но­му ро­ці та­кож пла­ну­є­ться обмін ви­кла­да­ча­ми. Як ска­зав під час на­у­ко­во-пра­кти­чної кон­фе­рен­ції ре­ктор Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки про­фе­сор Ігор Ко­цан, че­рез 600 ро­ків Укра­ї­ні до­во­ди­ться зно­ву ма­ти спра­ву з су­сі­до­м­агре­со­ром, і нам зно­ву до­во­ди­ться по­вер­та­ти­ся до пи­та­н­ня об’єд­на­н­ня з су­сі­да­ми, ко­трі є на­ши­ми пар­тне­ра­ми.

Ці­ка­во, що про­фе­сор Да­у­кі­лас при­був у Луцьк на... бай­ку. Са­ме так ни­ні він по­до­ро­жує з дру­зя­ми, пі­зна­ю­чи ін­ші кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.