ОЛIМПIАДА В РIО: ро­сій­ська ури­но­те­ра­пія

Мі­ністр мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни: «Ми очі­ку­ва­ли від Мі­жна­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту більш жорс­ткої та прин­ци­по­вої по­зи­ції»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

По­при очі­ку­ва­н­ня ба­га­тьох огля­да­чів, Мі­жна­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет усе та­ки до­зво­лив окре­мим ро­сій­ським лег­ко­атле­там бра­ти участь в Олім­пі­а­ді у Ріо-де-Жа­ней­ро у Бра­зи­лії. Про це по­ві­до­мив йо­го пре­зи­дент То­мас Бах, яко­го ні­ме­цьке ви­да­н­ня Bild одра­зу на­зва­ло «пу­де­лем Пу­ті­на». Втім, слід до­да­ти, що МОК під­три­мав рі­ше­н­ня Мі­жна­ро­дної фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки за­бо­ро ни­ти участь в Олім­пій­ських іграх лег­ко­атле­там із Ро­сії за­га­лом, при цьо­му допу­стив­ши, що окре­мі атле­ти все ж та­ки ма­ти­муть змо­гу ви­сту­пи­ти під ро­сій­ським пра­по­ром у ра­зі, якщо МФЛА під­твер­дить що во­ни ні­ко­ли не вжи­ва­ли до­пінг.

На­га­да­є­мо, до­пін­го­вий скан­дал із ро­сій­ськи­ми спортс­ме­на­ми роз­по­чав­ся з пу­блі­ка­ції у The New York Times ін­терв’ю екс-ди­ре­кто­ра Мо­сков­ської ан­ти­до­пін­го­вої ла­бо­ра­то­рії Гри­го­рія Род­чен­ко­ва. Пі­сля та­єм­ни­чої смер­ті двох йо­го ко­лег — ке­рів­ни­ків Ро­сій­сько­го ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства В’яче­сла­ва Си­нє­ва та Ми­ки­ти Ка­ма­є­ва — він втік до США і роз­по­вів про ма­со­ві фаль­си­фі­ка­ції те­стів се­чі на до­пінг, у яких він осо­би­сто брав участь, за спри­я­н­ня ви­щих ор­га­нів вла­ди, на­сам­пе­ред ФСБ. Він пов­ні­стю опи­сав схе­му цьо­го про­це­су, на­дав де­та­лі та до­ка­зи цьо­го.

Фа­кти­чно йо­го сло­ва під­твер­див юрист Рі­чард Ма­кла­рен у до­по­віді для WADA. «Ро­сій­ська ан­ти­до­пін­го­ва ла­бо­ра­то­рія ви­ро­би­ла уні каль ну ме то до ло гію за мі ни зраз­ків до­пінг-те­стів, яка до­зво­ля­ла ро сійсь ким спортс ме нам, що вжи­ва­ли до­пінг, бра­ти участь в зи­мо вій Олім пі а ді у Со чі. Мі ністр спор ту Ро сії без по се ред ньо на - прав ляв та кон т ро лю вав ма ні пу - ля­ції з ре­зуль­та­та­ми до­пінг-ана­лі­зів атле­тів», — ци­тує Ма­кла­ре­на Euronews. В зві ті йдеть ся про фаль­си­фі­ка­цію 643 до­пінг-проб з 2012-го по 2015 рік.

«WADA (Все­сві­тнє ан­ти­до­пін­го­ве агент­ство. — Ред.) роз­ча­ро­ва­не, що МОК не зва­жив на ре­ко­мен­да­ції її ви­кон­ко­му, що ба­зу­ю­ться на ре­зуль­та­тах роз­слі­ду­ва­н­ня Ма­кла­ре­на... До­по­відь Ма­кла­ре­на без­пе­ре­чно до­ве­ла існу­ва­н­ня в Ро­сії під­кон­троль­ної уря­ду до­пін­го­вої про­гра­ми, яка ста­вить під пи­та­н­ня прин­ци­пи «чи­сто­го» спор­ту, за­фі­ксо­ва­ні у сві­то­во­му ан­ти­до­пін­го­во­му ко­де­ксі», — за­явив пре­зи­дент WADA Крейг Рі­ді.

Бри­тан­ська пре­са та­кож не­га­тив­но від­ре­а­гу­ва­ла на рі­ше­н­ня МОКу. «Гань­ба То­ма­су Ба­ху — без­зу­бо­му го­ло­ві МОК, у яко­го на­стіль­ки ті­сні від но­си­ни з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним, і гань­ба без­хре­бе­тним чле­нам прав­лі­н­ня МОК», — пи­ше огля­дач Daily Mail Мет Ло­у­тон. — Гань­ба Ро­сії, чиї на­ка­ча­ні до­пін­гом спортс­ме­ни при­їдуть те­пер в Ріо зма­га­ти­ся за зо­ло­ті, срі­бні та брон­зо­ві ме­да­лі».

«МОК упу­стив най­кра­щу мо­жли­вість про­де­мон­стру­ва­ти, що ша­храй­ство з до­пін­гом у спор­ті не­при­пу­сти­мо», — йде­ться у Times. - Са­ме то­му Ігри в Ріо бу­дуть «з ду­шком» — во­ни бу­дуть смер­ді­ти обма­ном. А на­сту­пним Іграм бу­де скла­дно по­збу­ти­ся цьо­го за­па­ху».

Зда­ва­ло­ся б, ка­ри­ка­тур­на си­ту­а­ція: си­ли слу­жби без­пе­ки ве­ли­кої дер­жа­ви бу­ли ки­ну­ті на те, щоб роз­кри­ва­ти за­хи­ще­ні пля­ше­чки для до­пінг-те­стів і фаль­си­фі­ку­ва­ти се­чу. Про­те, з ін­шо­го бо­ку, ця си­ту­а­ція де­мон­струє стра­ха­ю­чі мас­шта­би про­ни­кне­н­ня спец­служб у всі сфе­ри ро­сій­сько­го бу­т­тя.

Ро­сія, ре­пу­та­ція якої зни­ще­на пі­сля ане­ксії Кри­му, агре­сії на Дон­ба­сі та вза­га­лі не­пе­ре­дба­чу­ва­них дій Крем­ля на між­на­ро­дній аре­ні, мо­гла бу­ти жорс­тко по­ка­ра­на і по­не­сти сут­тє­ві імі­дже­ві втра- ти зав­дя­ки дис­ква­лі­фі­ка­ції лег­ко­атле­ти­чної збір­ної. Оскіль­ки, як ві­до­мо, в цій на­пів­то­та­лі­тар­ній дер­жа­ві спорт (той, що по­ка­зу­ють по те­ле­ба­чен­ню) ви­ве­де­но в культ, а будь-які між­на­ро­дні зма­га­н­ня (чи то Єв­ро­ба­че­н­ня, чи то Олім­пій­ські ігри) ро­сій­ська про­па­ган­да пе­ре­тво­рює на чер­го­вий «Ста­лін­град».

Тож над всі­єю ро­сій­ською олім­пій­ською збір­ною лег­ко­атле­тів на­ви­сла за­гро­за пов­ної дис­ква­лі­фі­ка­ції. Але по­ка­ра­ти Ро­сію за під­лість та ци­нізм, в то­му чи­слі на спор­тив­но­му по­при­щі, за­ва­ди­ли 15 «спра­ве­дли­вих» чле­нів МОКу. Ще біль­ше укра­їн­ське су­спіль­ство обу­ри­ла ін­фор­ма­ція про те, що за до­звіл ро­сій­ським спортс­ме­нам бра­ти участь в Олім­пі­а­ді про­го­ло­су­вав пред­став­ник Укра­ї­ни Сер­гій Буб­ка. Про це роз­по­вів ЗМІві­це­пре­зи­дент Фе­де­ра­ції спор­тив­ної бо­роть­би Ге­ор­гій Брю­сов. «Сер­гій Буб­ка на на­шо­му бо­ці», — за­явив ро­сій­ський спор­тив­ний чи­нов­ник.

З чим пов’яза­на та­ка ком­про­мі­сна по­зи­ція ко­ли­шньо­го спортс­ме­на Буб­ки від­но­сно си­сте­ма­ти­чних, ви­со­ко­ор­га­ні­зо­ва­них по­ру­шень спор­тив­них пра­вил і норм ро­сій­ськи­ми спортс­ме­на­ми та чи­нов­ни­ка­ми? (Мо­жна вже на­віть не зга­ду­ва­ти про розв’ яза­ну Ро­сі­єю вій­ну про­ти Укра­ї­ни). Оскіль­ки на­віть 6- ра­зо­вий олім­пій­ський чем­піон, ямай­ський сприн­тер Усейн Болт за­су­див вжи­ва­н­ня до­пін­гу та під­три­мав сан­кції про­ти ро­сій­ських спортс­ме­нів.

На за­пит «Дня» у прес-слу­жбі НОКу по­ві­до­ми­ли, що Сер­гій Буб­ка на­ра­зі пе­ре­бу­ває у Ріо і не мо­же про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію.

«ПРИКРИЙ ДОСВІД ДЛЯ ВСЬОГО СПОРТИВНОГО СВІТУ»

мі­ністр мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни:

— Я роз­ча­ро­ва­ний рі­ше­н­ням Мі­жна­ро­дно­го Олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту що­до не­від­сто­ро­не­н­ня збір­ної Ро­сії від Олім­пі­а­ди у Ріо.

Згі­дно рі­ше­н­ня МОК, до­лю уча­сті спортс­ме­нів ви­рі­шу­ва­ти­муть між­на­ро­дні фе­де­ра­ції з окре­мих ви­дів спор­ту. Во­ни в най­ближ­чий час ма­ють роз­гля­ну­ти ма­те­рі­а­ли що­до ко­жно­го спортс­ме­на, впев­ни­ти­ся в то­му, що во­ни чи­сті від вжи­ва­н­ня за­бо­ро­не­них пре­па­ра­тів.

На­га­даю, що 18 ли­пня від­бу­лась до­по­відь не­за­ле­жної ко­мі­сії ВАДА під ке­рів­ни­цтвом Рі­чар­да Ма­кла­ре­на що­до зло­вжи­вань до­пін­гом і при­хо­ву­ва­н­ня від­вер­тих по­ру­шень під час під­го­тов­ки спортс­ме­нів у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції, по­чи­на­ю­чи з 2011 ро­ку.

Та­ке від­вер­те та на­ха­бне ма­ні­пу­лю­ва­н­ня під ке­рів­ни­цтвом мі­ні­стер­ства та спец­служб — прикрий та бо­лі­сний досвід для всього спортивного світу. Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція зне­хту­ва­ла основ­ни­ми прин­ци­па­ми Олім­пій­ської Хар­тії та Все­сві­тньо­го ан­ти­до­пін­го­во­го ко­де­ксу. Що­до обох до­ку­мен­тів, які є основ­ни­ми у між­на­ро­дно­му спор­ті, — це зло­чин.

Ма­те­рі­а­ли, які бу­ли на­да­ні Ко­мі­сі­єю, що­до під­мін проб, те що ста­ло­ся пе­ред та пі­сля Олім­пі­а­ди в Со­чі, на ін­ших між­на­ро­дних зма­га­н­нях — свід­чать що ор­га­ні­за­то­ри цих фаль­си­фі­ка­цій, ма­буть, бу­ли аб­со­лю­тно впев­не­ні у сво­їй не­д­ося­жно­сті та не­мо­жли­во­сті по­ка­ра­н­ня.

Че­сно ка­жу­чи, ми очі­ку­ва­ли від МОК більш жорс­ткої та прин­ци­по­вої по­зи­ції, вра­хо­ву­ю­чи ре­зуль­та­ти ро­бо­ти ко­мі­сії, ре­ко­мен­да­цій ВАДА та рі­ше­н­ня Спортивного ар­бі­тра­жно­го су­ду по ро­сій­ським лег­ко­атле­там.

Те­пер слід­ку­ва­ти­ме­мо за рі­ше­н­ня­ми окре­мих фе­де­ра­цій — спо­ді­ва­юсь, во­ни бу­дуть більш прин­ци­по­ви­ми, ніж МОК.

«СИСТЕМАТИЧНИЙ ОБМАН У СПОР­ТІ ОБУРЮЄ НА­ВІТЬ ТУ ЧА­СТИ­НУ ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКА НЕ ЗАЦІКАВЛЕНА В ПОЛІТИЦІ»

за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

Біль­шість єв­ро­пей­ців див­ля­ться на це рі­ше­н­ня ду­же кри­ти­чно. МОК не ви­гля­дає до­бре. Але шко­ди імі­джу Ро­сії бу­ло зав­да­но. Систематичний обман у спор­ті, освя­че­ний уря­дом і за під­трим­ки ФСБ, обурює на­віть ту ча­сти­ну громадськості, яка не зацікавлена в політиці. То­му на­віть якщо ро­сій­ські спортс­ме­ни бра­ти­муть участь в зма­га­н­нях у Бра­зи­лії, то це бу­де ве­ли­че­зною вла­сною ме­тою Пу­ті­на!

P.S.: Ко­ли вер­став­ся но­мер, НОК опри­лю­днив офі­цій­ну за­яву сво­го го­ло­ви Сер­гія Буб­ки. «Моя по­зи­ція за­ли­ша­є­ться не­змін­но жорс­ткою та прин­ци­по­вою що­до по­ру­шни­ків ан­ти­до­пін­го­вих пра­вил, хоч хто б це був, чи­нов­ник чи спортс­мен», — за­зна­чив Буб­ка, про­те чі­тко не від­по­вів, чи го­ло­су­вав він за пов­не від­сто­ро­не­н­ня збір­ної Ро­сії з лег­ко­атле­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.