Кри­ва­вий ти­ждень у Ні­меч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Умі­сті Анс­бах у фе­де­раль­ній зем­лі Ба­ва­рія вве­че­рі в не­ді­лю про­лу­нав по­ту­жний ви­бух. Ін­ци­дент став­ся у цен­трі мі­ста, не­по­да­лік від мі­сця про­ве­де­н­ня три­ден­но­го му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю Ansbach Open, який зі­брав близь­ко 2,5 ти­ся­чі гля­да­чів. Уна­слі­док ви­бу­ху 12 осіб отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Троє по­тер­пі­лих — важ­ко по­ра­не­ні, однак за­гро­зи їхньо­му жи­т­тю не­має.

По­мер від отри­ма­них ран сам на пад ник, який, за сло ва ми мі - ні­стра вну­трі­шніх справ Ба­ва­рії Йо а хі ма Гер­ман на, на ма гав ся про нес ти ви бу хів ку на фес ти - валь. Ним ви­явив­ся 27-рі­чний си­рі­єць, який два ро­ки то­му при­був до Ні­меч­чи­ни й по­дав кло­по­та­н­ня на отри­ма­н­ня при­тул­ку. Однак то рік кло по тан ня від хи - ли ли. На­га да є мо, на пе ре дод ні озбро­є­ний ма­че­те шу­кач при­тул­ку з Си­рії за­рі­зав жін­ку та по­ра­нив двох осіб у ні­ме­цько­му мі­сті Рой т лін ге н ( фе де раль на зем ля Ба ден- Вюр тем берг). До цьо го 22 ли­пня в Олім­пій­сько­му тор­го­во­му цен­трі в Мюн­хе­ні в ре­зуль- та­ті стрі­ля­ни­ни за­ги­ну­ло 10 осіб, се­ред них — сам на­па­дник — 18-рі­чний ні­мець іран­сько­го по­хо­дже­н­ня, який дов­гий час ме­шкав у Мюн­хе­ні. По­ра­не­но — 16 лю дей, з них троє пе ре бу ва - ють у кри­ти­чно­му ста­ні. На фото мі­стя­ни вша­но­ву­ють жертв ці­єї стрі­ля­ни­ти. А ми­ну­ло­го ти­жня 17-рі­чний бі­же­нець з Аф­га­ні­ста­ну з но­жем і со­ки­рою на­пав на па­са­жи­рів ре­гіо­наль­но­го по­тя­га не­по­да­лік Вюрц­бур­га у Ба­ва­рії.

ФОТО РЕЙТЕР

В ре­зуль­та­ті стрі­ля­ни­ни в Мюн­хе­ні та ви­бу­ху в Анс­ба­ху за­ги­ну­ло 13 осіб і май­же 30 бу­ло по­ра­не­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.