Клін­тон взя­ла в на­пар­ни­ки се­на­то­ра Кей­на – ціл­ко­ви­ту про­ти­жність Трам­пу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гіл­ла­рі Клін­тон осо­би­сто пред­ста­ви­ла сво­го на­пар­ни­ка у пе­ред­ви­бор­чій кам­па­нії, який в ра­зі її пе­ре­мо­ги, ста­не ві­це-пре­зи­ден­том США. Це — се­на­тор від шта­ту Вір­джи­нія Тім Кейн. Па­ра Клін­тон—Кейн упер­ше в но­во­му ста­ту­сі ви­йшла на сце­ну під час мі­тин­гу в Ма­я­мі. «Маю ска­за­ти, що се­на­тор Тім Кейн є ціл­ко­ви­тою про­ти­ле­жні­стю До­наль­да Трам­па і Май­ка Пен­са. Йо­го ква­лі­фі­ка­ція до­зво­ляє взя­ти­ся до ро­бо­ти з пер­шо­го дня. Він лі­бе­рал, який лю­бить до­во­ди­ти спра­ву до кін­ця», — ска­за­ла Клін­тон. «Я про­ци­тую Гар­рі Тру­ме­на, але це мо­гло бу­ти на­пи­са­не і 5 хви­лин то­му. Аме­ри­ка збу­до­ва­на не на стра­ху. А на смі­ли­во­сті, уяві і не­пе­ре­вер­ше­ній на­ла­што­ва­но­сті до пра­ці». «Дру­зі, Гіл­ла­рі Клін­тон спов­не­на ці­єї смі­ли­во­сті, уяви та не­пе­ре­вер­ше­ної на­ла­што­ва­но­сті», — не за­ли­шив­ся в бор­гу Кейн. Офі­цій­не ви­су­не­н­ня Клін­тон та Кей­на як кан­ди­да­тів на ви­бо­рах від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії очі­ку­є­ться на­сту­пно­го ти­жня. Пар­тій­ний з’їзд роз­по­чи­на­є­ться у по­не­ді­лок у Фі­ла­дель­фії. Кей­ну 58 ро­ків. Він був ме­ром сто­ли­ці Вір­джи­нії — Рі­чмон­да, гу­бер­на­то­ром шта­ту, а з 2013 ро­ку пред­став­ляє Вір­джи­нію у Кон­гре­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.