У Ту­реч­чи­ні ви­да­ли ор­де­ри на арешт 42 жур­на­лі­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ту­реч­чи­ні вчо­ра ви­да­ли ор­де­ри на арешт 42 жур­на­лі­стів. Про це по­ві­до­ми­ли кіль­ка ту­ре­цьких ЗМІ, зокре­ма те­ле­ка­на­ли NTV та CNN Turk, а та­кож агент­ство Anadolu. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю ЗМІ, ви­да­но та­кож ор­дер на арешт ві­до­мої сво­єю кри­ти­кою вла­ди жур­на­ліс­тки На­злі Ілі­джак. Ілі­джак звіль­ни­ли 2013 ро­ку з близь­ко­го до уря­ду ви­да­н­ня Sabah че­рез кри­ти­чні до вла­ди по­ві­дом­ле­н­ня на тлі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу. За да­ни­ми ви­да­н­ня Hyrriyet, ор­де­ри на арешт ви­дав офіс ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­го про­ку­ро­ра Стам­бу­ла Ір­фа­на Фі­да­на. Як ствер­джує ви­да­н­ня, по­лі­ція вже роз­по­ча­ла спе­цо­пе­ра­цію з аре­шту жур­на­лі­стів. Ілі­джак не за­ста­ли в її квар­ти­рі. Ціл­ком мо­жли­во, що во­на від­по­чи­ває на ту­ре­цько­му Се­ред­зем­но­мор­сько­му узбе­реж­жі, за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні ін­форм­а­ген­ції AFP. Ор­де­ри на арешт пра­ців­ни­ків ЗМІ ста­ли пер­ши­ми з мо­мен­ту не­вда­лої спро­би вій­сько­вих за­хо­пи­ти вла­ду в кра­ї­ні. На­га­да­є­мо, під час кам­па­нії про­го­ло­ше­ної пре­зи­ден­том Ре­дже­пом Та­ї­пом Ер­до­га­ном «за­чис­тки» під вар­тою ста­ном на 24 ли­пня опи­ни­ли­ся вже по­над 13 тис. осіб. Біль­шість з них — си­ло­ви­ки, у то­му чи­слі 8831 вій­сько­во­слу­жбо­вець, 1329 по­лі­цей­ських та 2100 суд­дів і про­ку­ро­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.