«Мор­ський щит-2016»

Укра­їн­ський фре­гат «Ге­тьман Са­гай­да­чний» про­вів спіль­ні тре­ну­ва­н­ня з ко­ра­бля­ми фло­тів Бол­га­рії, Ка­на­ди, Поль­щі, Ру­му­нії й Ту­реч­чи­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Фре­гат ВМС ЗСУ «Ге­тьман Са­гай­да­чний» з вер­то­льо­том Ка-27пч на бор­ту у пе­рі­од з 18 по 22 ли­пня про­вів спіль­ні тре­ну­ва­н­ня ти­пу PASSEX з ко­ра­бля­ми-уча­сни­ка- ми ба­га­то­на­ціо­наль­но­го на­вча­н­ня «Мор­ський щит-2016», по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Ме­та на­вча­н­ня по­ля­га­ла у від­пра­цю­ван­ні вза­є­мо­дії у скла­ді ба­га­то­на­ціо­наль­них та­кти­чних з’єд­нань згі­дно зі стан­дар­та­ми НАТО, під­ви­щен­ні рів­ня вза­є­мо­су­мі­сно­сті, а та­кож у під­го­тов­ці ко­ра­бля до про­ве­де­н­ня са­мо­оцін­ки дру­го­го рів­ня в рам­ках Кон­це­пції опе­ра­тив­них мо­жли­во­стей НАТО.

ФОТО З САЙТА WWW.MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.