Кла­си­ка під аком­па­не­мент пта­шок і... лі­та­ків

У На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са­ду ім. Гри­шка з успі­хом ви­сту­пи­ли «Вір­ту­о­зи Ки­є­ва»

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ГОЛИНСЬКА, му­зи­ко­зна­вець; фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Тра­ди­ція про­ве­де­н­ня лі­тніх кон­цер­тів на від­кри­тих май­дан­чи­ках для Ки­є­ва не но­ва. Як пра­ви­ло, ці ім­пре­зи від­бу­ва­ю­ться у так зва­ний « мер­твий се­зон » , ко­ли пе­ре­ва­жну біль­шість те­а­трів і кон­цер­тних за­лів мі­ста за­кри­то. То­му ки­я­ни й чи­слен­ні гості на­шої сто­ли­ці із за­до­во­ле­н­ням від­ві­ду­ють кра­си­ві пар­ки, де мо­жна схо­ва­ти­ся від спе­ки та ще й по­слу­ха­ти чу­до­ву му­зи­ку, ча­сто у ви­ко­нан­ні най­кра­щих укра­їн­ських ко­ле­кти­вів.

■ Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми у На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са- ду ім. Миколи Гри­шка з успі­хом ви­сту­пав ка­мер­ний ор­кестр «Вір­ту­о­зи Ки­є­ва».

Цей ко­ле­ктив на­ро­див­ся кіль­ка мі­ся­ців то­му, але до йо­го скла­ду вхо­дять до­бре ві­до­мі ша­ну­валь­ни­кам ми­сте­цтва му­зи­кан­ти, ла­у­ре­а­ти ба­га­тьох між­на­ро­дних кон­кур­сів, вір­ту­о­зи. Тож на­зва ціл­ком від­по­від­ає ре­а­лі­ям. Го­лов­ний ди­ри­гент ор­ке­стру — зна­ний у сві­ті ві­о­лон­че­ліст і ди­ри­гент, но­мі­нант пре­мії « Грем­мі » , по­че­сний ди­ри­гент Єру­са­лим­сько­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Дми­тро Яблон­ський (США—Ізра­їль). Про­дю­су­ва­н­ням і ор­га­ні­за­ці­єю кон­цер­тів « Вір­ту­о­зів Ки­є­ва » за­йма­є­ться ком­па­нія Svitlo Concert, очо­лю­ва­на Єв­ге­ном Кри­ві­ним.

■ Твор­ча ко­ман­да до­во­лі мо­ло­да: се­ре­дній вік уча­сни­ків ста­но­вить усьо­го 30 ро­ків. І, як це вла­сти­во мо­ло­ді, му­зи­кан­ти пе­ре­бу­ва­ють у по­шу­ку но­вих форм ро­бо­ти, тво­рів, про­грам. Так, не­що­дав­но бу­ло за­по­ча­тко­ва­но про­ект «Кла­си­ка в лі­сі», мі­сцем ло­ка­ції яко­го став Си­ре­цький ден­дро­парк. Йо­го своє­рі­дним про­дов­же­н­ням бу­ли кон­цер­ти на одній із га­ля­вин у На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му, але те­пер із на­звою «Кла­си­ка в са­ду».

До про­гра­ми ді­бра­но тво­ри, які на­ві­я­ні обра­за­ми при­ро­ди або спе­ці­аль­но ство­ре­ні для ви­ко­на­н­ня про­сто не­ба. Ця му­зи­ка ду­же ор­га­ні­чно спри­йма­ла­ся се­ред де­рев, ку­щів, кві­тів, трав. Зву­ки при­ро­ди гар­мо­ній­но зли- ва­ли­ся із ча­рів­ни­ми ме­ло­ді­я­ми — во­ни не­мов під­си­лю­ва­ли, до­пов­ню­ва­ли одне одно­го. Що­прав­да, му­зи­чні ін­то­на­ції пе­рі­о­ди­чно кон­тра­пун­кту­ва­ли з шу­ма­ми лі­та­ків, які про­лі­та­ли над мі­сци­ною, і це тро­хи за­ва­жа­ло.

■ Про­лу­на­ло кіль­ка зна­ме­ни­тих се­ре­над (за ви­зна­че­н­ням жан­ру — пі­сня на честь ко­ха­ної, ко­тра ви­ко­ну­ва­ла­ся вно­чі під її ві­кна­ми): Фран­ца Шу­бер­та, Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та, Ан­то­ні­на Двор­жа­ка, Пе­тра Чай­ков­сько­го. До­ти­чни­ми до них за жан­ром бу­ли «Ан­да­лузь­кий ро­манс » Па­бло Са­ра­са­те (со­ліс­тка — Ка­те­ри­на Бой­чук) й Арі­є­та Ле­роя Ан­дер­со­на. Ці­лий блок но­ме­рів ста­но­ви­ли фра­гмен­ти з опер, ба­ле­тів і на­віть муль­тфіль­мів.

Із яв­но « при­ро­дної » те­ма­ти­ки бу­ло й « Мі­ся­чне сяй­во » Кло­да Де­бюс­сі. А от ча­сти­ни з Кон­цер­ту ля мі­нор Ан­то­ніо Ві­валь­ді ( со­ліс­тки Оле­ксан­дра Сав­чен­ко й Те­тя­на Хо­мен­ко), « Про­стої сим­фо­нії » Бен­джа­мі­на Бріт­те­на, та й « Угор­ський та­нець № 5 » Йо­ган­не­са Брам­са якось ви­па­да­ли із за­галь­ної кон­це­пції про­гра­ми...

■ Зди­ву­ва­ла кіль­кість слу­ха­чів кон­цер­ту, яка мо­гла би лег­ко за­пов­ни­ти фі­лар­мо­нію ( і це за вар­то­сті кви­тків у 250 гри­вень, при­чо­му «без зру­чно­стей » : мі­сця на ви­став­ле­них ор­га­ні­за­то­ра­ми стіль­цях і ла­во­чках не бу­ли вка­за­ні й за­йма­ли­ся спон­тан­но, де­хто зі слу­ха­чів при­хо­пив із до­му роз­кла­дні стіль­ці, узяв пле­ди й про­сти­ра­дла, що­би си­ді­ти пря­мо на тра­ві то­що).

У ці­ло­му цей му­зи­чний про­ект мо­жна на­зва­ти вда­лим і по­трі­бним слу­ха­чам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.