Бі­да не­мі­сце­во­го зна­че­н­ня

Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії на­ре­шті за­ці­ка­ви­лось, як АТО впли­ває на дов­кі­л­ля. До цьо­го про­бле­му до­слі­джу­ва­ли тіль­ки еко­ло­ги

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Жи­те­лі се­ла Ко­ди­ма, що у Ба­хмут­сько­му ра­йо­ні До­не­цької обла­сті, мо­жуть опи­ни­ти­ся в цен­трі еко­ло­гі­чно­го ли­ха. Вна­слі­док об­стрі­лів бу­ли по­шко­дже­ні очи­сні спо­ру­ди мі­сце­вої сви­но­фер­ми, і не­чи­сто­ти по­тра­пи­ли у рі­чку Ко­дим­ку. Оскіль­ки очи­сні спо­ру­ди роз­та­шо­ва­ні впри­тул до лі­нії зі­ткне­н­ня, ре­монт на­ра­зі не­мо­жли­вий. Мі­сце­ві еко­ло­ги за­не­по­ко­є­ні, бо за­бру­дне­на во­да мо­же по­тра­пи­ти у кри­ни­ці.

Це то­чко­ва си­ту­а­ція, яка де­мон­струє, що, крім бо­йо­вих дій, у зо­ні АТО чи впри­тул до неї ви­ни­ка­ють еко­ло­гі­чні бі­ди рі­зно­го мас­шта­бу. Впер­ше уза­галь­ни­ти ін­фор­ма­цію про вплив АТО на дов­кі­л­ля Лу­ган­щи­ни та До­неч­чи­ни спро­бу­ва­ли еко­ло­ги мі­жна­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на » ще два ро­ки то­му. Ін­фор­ма­цію зби­ра­ли по кра­плях від мі­сце­вих во­лон­те­рів та че­рез су­пу­тни­ко­ві знім­ки, та­кож акти­ві­сти ви­їзди­ли до зо­ни АТО.

«За на­ши­ми до­слі­дже­н­ня­ми йде­ться про ве­ли­че­зне за­бру­дне­н­ня ре­сур­сів, не­об­хі­дних для жи­т­тя лю­ди­ни: во­ди, по­ві­тря та ґрун­ту, — за­зна­чає еко­лог МБО « Еко­ло­гія — Пра­во — Лю­ди­на» Ка­те­ри­на Но­рен­ко. — У по­ві­трі за­фі­ксо­ва­ні оки­сні спо­лу­ки, що не­га­тив­но впли­ва­ють на ди­халь­ні шля­хи, во­да за­бру­дне- на суль­фа­та­ми, є ба­кте­рі­аль­не за­бруд нен ня, у ґрун ті міс тять ся важ­кі ме­та­ли, ко­трі по­тра­пля­ють ту­ди вна­слі­док роз­ри­вів сна­ря­дів. Ні­хто не сте­жить за по­шко­дже­н­ня­ми зе­ле­них зон у мі­стах, не ве­де­ться мо­ні­то­ринг по­шко­дже­н­ня лі­сів і сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель. А на мі­сцях нам від­по­від­а­ли, що цьо­го не ро­блять че­рез про­бле­ми з обла­дна­н­ням та від­су­тність ко­штів».

ПРОФІЛЬНІ СЛУ­ЖБИ — БЕЗ НОВИН

На осно­ві мо­ні­то­рин­гу еко­ло­ги під­го­ту­ва­ли звіт про клю­чо­ві тен­ден­ції сто­сов­но по­шко­джень та зав­да­них зби­тків для дов­кі­л­ля. З ці­єю ін­фор­ма­ці­єю акти­ві­сти звер та лись до Мі ніс тер ст ва еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, про­си­ли ро­би­ти ана­ло­гі­чні спо­сте­ре­же­н­ня, щоб по­тім бу­ло лег­ше ви прав ля ти на слід ки. До остан ньо го ча су звер нен ня екс пер тів ли ша лись не по чу ти - ми. А кіль ка тиж нів то му мі - ністр еко­ло­гії Остап Се­ме­рак зро­бив сен­са­цій­ну за­яву: до 25 ли­пня Дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція, Дер­жав­на слу­жба гео­ло­гії та надр і Дер­жав­не агент­ство во­дних ре­сур­сів ма­ють по­да­ти пер­ші зві­ти про вплив АТО на дов­кі­л­ля у До­не­цькій, Лу­ган­ській та су­мі­жній Хар­ків­ській облас тях.

«У ре­зуль­та­ті во­єн­них дій на схо­ді Укра­ї­ни та не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му ви­ни­кла низ­ка еко­ло­гі­чних за­гроз, пов’яза­них із за- бру­дне­н­ням дов­кі­л­ля та зни­ще­н­ням за­по­від­ни­ків. Оці­ни­ти ре­аль­ні втра­ти мо­жли­во ли­ше пі­сля про­ве­де­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції по­шко­джень, спри­чи­не­них вій­сько­ви­ми ді­я­ми. Тіль­ки то­ді мо­жна го­во­ри­ти про кон­кре­тні за­хо­ди зі збе­ре­же­н­ня та ві­днов­ле­н­ня існу­ю­чих те­ри­то­рій та шу­ка­ти ме­ха­ні­зми і дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня на ви­рі­ше­н­ня еко­ло­гі­чних про­блем на цих те­ри­то­рі­ях», — ци­тує Оста­па Се­ме­ра­ка прес-слу­жба ві­дом­ства. Крім цьо­го мі­ністр за­зна­чив, що під­го­тов­ле­ні зві­ти обов’ яз­ко­во опри­лю­днять. На­ра­зі но­ви­ни з ці­єї те­ми на сай­тах зга­да­них служб від­су­тні.

«ЕКО­ЛО­ГІЯ ЗАВАЖАЄ БІЗНЕСУ»

Як за­ува­жив мі­ністр, про пла­ни та стра­те­гії по­до­ла­н­ня на­слід­ків ду­ма­ти ще за­ра­но, і еко­ло­ги з цим пов ніс тю згод ні. « Для Укра­ї­ни по­ді­бні зві­ти та мо­ні­то­рин­ги — це пер­ший досвід, — за­зна­чає Ка­те­ри­на Но­рен­ко. — Ми ви­вча­ли ба­га­то за­кор­дон­них до­ку­мен­тів, пра­кти­ки ін­ших кра­їн, де бу­ли бо­йо­ві дії чи вій­сько­ві кон­флі­кти, щоб зро­зу­мі­ти, з чо­го по чи на ти. Скрізь іш ло ся, що пе­ред тим, як роз­ро­бля­ти пла­ни дій, про во ди лись пов но мас ш - та­бні на тур ні об сте жен ня, але для цьо­го обов’яз­ко­во має бу­ти при пи не ний війсь ко вий кон ф - лікт, щоб ви­їха­ти та об­сте­жи­ти все на мі­сці».

Та це не заважає зби­ра­ти ін - фор­ма­цію про вплив АТО на дов­кі­л­ля про­сто за­раз, тим па­че, мі­ні­стер­ство і так зга­я­ло два ро­ки. Еко ло ги за ува жу ють, що для цьо го ві дом ст ву тре ба під клю - ча­ти ін­ші слу­жби, до ком­пе­тен­ції яких на­ле­жить кон­троль та мо­ні­то­ринг за зем­ля­ми рі­зно­го при­зна­че­н­ня. Втім, акти­ві­сти не впев­не­ні у ре­зуль­та­тив­но­сті ці­єї ро­бо­ти. Так, ре­зуль­та­ти мо­ні­то - рин­гу еко­ло­гів за­ці­ка­ви­ли ор­га­ни про­ку­ра­ту­ри та Ра­ду на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни. При - ро­до­охо­рон­ців на­віть за­про­шу­ва­ли на за­кри­ті за­сі­да­н­ня з ці­єї те­ми, хва­ли­ли за про­ве­де­ну ро­бо­ту й від вер то за яв ля ли, що... ско­ри­ста­ю­ться їхні­ми на­пра­цю­ва­н­ня­ми у вла­сних зві­тах.

«Якщо РНБО та про­ку­ра­ту­ра нам пря­мо го­во­ри­ли, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть на­ші да­ні, сум­ні­ва­ю­ся, що мі­ні­стер­ство змо­же щось біль­ше. Та й скла­дно бу­де зі­бра­ти ін­фор­ма­цію за два ро­ки з по­ча­тку кон­флі­кту, бо ба­га­то всього втра­че­но. З ін­шо­го бо­ку, на­ма­га­н­ня мі­ні­стер­ства — це до­бре, якщо не йде­ться про по­ка­зо­вість. Еко­ло­гія — це та­ка галузь, що заважає бізнесу, і ко­ли при­хо­дить мі­ністр, ко­трий чо­гось хо­че до­сяг­ти, ча­сто це при­пи­няє хтось зго­ри. Якщо цьо­го ра­зу все ви­йде, це бу­де плю­сом», — роз­мір­ко­вує Ка­те­ри­на Но­рен­ко.

До ре чі, мо ні то ри ти си ту а - цію зі ста ном до вкіл ля у зо ні АТО профільні слу­жби ма­ли б без вка­зів­ки Оста­па Се­ме­ра­ка. Як уто­чнює Ка­те­ри­на Но­рен­ко, це їхній пря­мий обов’язок, бо як мо­жна уни­ка­ти до­слі­джень сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель, по­шко­дже­них во­рон­ка­ми, де є важ­кі ме­та­ли? Ра­птом там ви­сі­ва­ють пше­ни­цю, а зро­бле­ний з неї хліб по­тра­пляє лю­дям на стіл?

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.