Все­ви­дю­ще «Око Моль­фа­ра»

Май­же два ро­ки під па­тро­на­том гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ко­ман­да ін­же­не­рів пра­цює над про­гра­мою ві­део­на­гля­ду на пе­ре­до­вих по­зи­ці­ях

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Зав­дя­ки си­сте­мі ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, яку роз­ро­би­ли во­лон­те­ри гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Моль­фар», бій­ці на пе­ре­до­вій ма­ють мо­жли­вість «на­гля­да­ти» за во­ро­гом, не під­став­ля­ю­чи го­ло­ви під ку­лі снай­пе­рів.

Май­же два ро­ки під па­тро­на­том гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Моль­фар» ко­ман­да ін­же­не­рів пра­цює над про­гра­мою ві­део­на­гля­ду на пе­ре­до­вих по­зи­ці­ях. Ни­ні 12 ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня вста­нов­ле­ні вздовж лі­нії фрон­ту — від Ща­стя до Ши­ро­ки­но­го. Зав­дя­ки «Оку Моль­фа­ра» бій­ці спо­сте­рі­га­ють за во­ро­гом, ви­яв­ля­ють снай персь кі гру пи, на бли жен ня ДРГ, ви­зна­ча­ють на­прям­ки ар­ти­ле­рій­ських уда­рів. І це не­пов­ний пе­ре­лік пе­ре­ваг си­сте­ми спо­сте­ре­же­н­ня.

«Во­ни біль­ше не «слі­пі», — з ра­ді­стю в го­ло­сі ка­же го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Моль­фар» Юлія Во­тчер. — Ідея роз­ро­би­ти та­ку си­сте­му ви­ни­кла з перших днів війни. Якось, ко­ли ми при­ве­зли чер­го­ву гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу і пи­ли чай з до­ма­шні­ми сма­ко­ли­ка­ми, роз­по­чав­ся об­стріл на­шої по­зи­ції. Ме­не, як фу­фай­ку, ки­ну­ли в ку­ток, і ска­за­ли не ви­ла­зи­ти. Хло­пці по чер­зі ви­зи­ра­ли з-за мі­шків, щоб по­ба­чи­ти про­тив­ни­ка. Я мов­чки мо­ли­ли­ся, щоб ні­ко­го не за­че­пи­ло. Ко­ли по­вер­ну­ла­ся до Він­ни­ці, роз­по­від­а­ла про при­го­ду, на­го­ло­шу­ю­чи, що во­ни во­ю­ють на­о­сліп, бо як да­ле­ко люд­ське око мо­же по­ба­чи­ти? Ме­трів 200? А га­тять зда­ле­ку, за кі­ло­метр і біль­ше. Тре­ба бу­ло щось ро­би­ти, при­чо­му тер­мі­но­во».

Спо­ча­тку зна­йшли ме­це­на­тів, на між­на­ро­дно­му ау­кціо­ні в Шта­тах ку­пи­ли ві­део­ка­ме­ри, які бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні, по­тім — комп’юте­ри. Ін­же­не­ри роз­ро­би­ли ав­то­ма­ти­чні си­сте­ми ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, які не по­тре­бу­ють еле­ктро­жив­ле­н­ня на ве­ли­кий тер­мін ча­су. Мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся як мо­біль­но, так і ста­ціо­нар­но. Для їхньо­го за­пу­ску по­трі­бно ли­ше три хви­ли­ни. Ка­ме­ри роз­мі­щу­ють на ви­со­ті, від­по­від­но до то­го, який пе­ри­метр тре­ба охо­пи­ти, — 3, 5, 7 кі­ло­ме­трів. Зо­бра­же­н­ня на мо­ні­то­рі мо­жна на­бли­зи­ти, по­вер­ну­ти впра­во чи влі­во.

« Ко ли вста но ви ли сис те му в Трьо­хі­збен­ці, хло­пці не пе­ре­ста­ва­ли дя­ку­ва­ти. Ка­за­ли, що ра­ні­ше їм до­во­ди­ло­ся від­прав­ля­ли по три-чо­ти­ри гру­пи роз­ві­дни­ків, щоб з’ясу­ва­ти си­ту­а­цію, а те­пер си­диш мо­ні­то­ром — і ба­чиш всі по­зи­ції во­ро­га», — про­дов­жує Юлія Во­тчер.

Во­лон­те­ри роз­по­від­а­ють, що по­ді­бні си­сте­ми не но­вин­ка. Во­ни єі у ві­тчи­зня­них Зброй­них си­лах. Але ар­мія — це ав­то­ри­тар­на і бю­ро­кра­ти­чна ма­ши­на. Щоб щось «ви­би­ти», тре­ба мі­ся­ця­ми бі­га­ти з па­пір­ця­ми. Во- лон­те­ри ж зви­кли ви­рі­шу­ва­ти фрон­то­ві про­бле­ми то­ло­кою і швид­ко.

«В умо­вах по­стій­но­го під­ло­го снай­пер­сько­го і мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу без «Ока Моль­фа­ра» на­шим хло­пцям не обі­йти­ся. Опе­ра­тор си­сте­ми по­стій­но на­гля­дає за пе­ри­ме­тром, ко­ор­ди­нує ро­бо­ту бій­ців, і це до­зво­ляє ря­ту­ва­ти їхні жи­т­тя, на­віть ці­лі мі­ста вбе­рег­ти, — під­кре­слює па­ні Юлія. — Ан­дрій Чер­вень, бо­єць «Пра­во­го се­кто­ру», роз­по­від­ав, що зав­дя­ки на­шій си­сте­мі вда­ло­ся не пропу­сти­ти во­ро­га до Ма­рі­у­по­ля. Хло­пці ба­чи­ли, що про­тив­ник щось за­ті­ває, ко­ли зро­зумі­ли ко­ор­ди­на­цію сил, у слу­шну мить ви­сту­пи­ли впе­ред і від­рі­за­ли їм шлях. На жаль, си­сте- ми не­дов­го­ві­чні: по­го­дні умо­ви і об­стрі­ли (осо­бли­во снай­пе­рів) псу­ють ка­ме­ри, то­му по­тре­ба в апа­ра­ту­рі існує зав­жди. Зав­дя­ки на­шим до­но­рам ми не­що­дав­но за­ку­пи­ли ще де­сять ка­мер, ві­сім із них при­да­тні до ве­де­н­ня ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. За­раз фа­хів­ці на­у­ко­во-ви­ро­бни­чо­го під­роз­ді­лу Він­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту під’єд­ну­ють їх до си­сте­ми і обла­дну­ють до­да­тко­ви­ми при­ла­да­ми, які вбе­ре­жуть від кон­ден­са­ту і снай­пер­ської ку­лі. Фа­кти­чно це бу­дуть про­фе­сій­ні вій­сько­ві ві­део­си­сте­ми, ні­чим не гір­ші за ті, які ви­ко­ри­сто­ву­ють аме­ри­кан­ці».

ФОТО НАДАНО ГО «МОЛЬ­ФАР»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.