Ата­ка на ЗНО

Спра­ва про­ти Іго­ря Лі­кар­чу­ка мі­стить 54 то­ми, але до­ка­зо­ва ба­за сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня слаб­ка

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ко­ли­шній ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти остан­ні ти­жні пе­ре­бу­ває під до­ма­шнім аре­штом. Та­кий за­по­бі­жний за­хід обрав для Іго­ря Лі­кар­чу­ка Пе­чер­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва до кін­ця ли­пня. На­ра­зі суд­ді роз­гля­да­ють так зва­ну спра­ву ЗНО та по­стій­но ого­ло­шу­ють пе­ре­р­ву в за­сі­да­н­нях.

На­га­да­є­мо, Лі­кар­чу­ка пі­до­зрю­ють у від­ми­ван­ні дер­жав­них гро­шей та ство­рен­ні зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня, що ні­би­то фаль­си­фі­ку­ва­ло ре­зуль­та­ти те­стів. У йо­го при­че­тність до зло­чин­них схем не ві­рять ні ко­ле­ги, ні дру­зі, ні ке­рів­ни­цтво Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки. Оскіль­ки спра­ва сто­су­є­ться си­сте­ми зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня, екс­пер­ти не від­ки­да­ють спро­би її дис­кре­ди­та­ції в та­кий спо­сіб. З ін­шо­го бо­ку, спра­ва по­ру­ше­на про­ти за­снов­ни­ка си­сте­ми те­сту­ва­н­ня, що на­га­дує по­лі­ти­чну роз­пра­ву за твер­ду по­зи­цію.

ЗНУЩАЛЬНЕ СЛІДСТВО

Як ко­мен­ту­ва­ла «Дню» ра­ні­ше го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­чка ро­сту: осві­та і на­у­ка» Сві­тла­на Бла­го­дє­тє­лє­ва-Вовк, ця спра­ва має за­мов­ний ха­ра­ктер. Мо­жли­во, во­на біль­ше спря­мо­ва­на про­ти осо­би­сто Іго­ря Лі­кар­чу­ка — че­рез йо­го прин­ци­по­вість та від­мо­ву під­ро­би­ти те­сти для ді­тей ви­со­ко­по­са­дов­ців, адже то­рік, на по­са­ді ди­ре­кто­ра УЦОЯО, він за­яв­ляв про спро­би та­ких до­мов­ле­но­стей.

З усім цим мав би ро­зі­бра­тись суд. Та весь рік від мо­мен­ту по­ру­ше­н­ня справи (ли­пень 2015 ро­ку) слід­чі пра­цю­ва­ли ти­хо, осо­бли­во не роз­го­ло­шу­ю­чи ре­зуль­та­тів. А ко­ли до­бі­гли кін­ця тер­мі­ни до­су­до­во­го слід­ства, за спра­ву з но­вою си­лою взяв­ся Пе­чер­ський ра­йон­ний суд та Ген­про­ку­ра­ту­ра, при цьо­му пра­ва сто­ро­ни за­хи­сту сут­тє­во обме­жу­ю­ться.

« Про тя гом оди над ця ти мі ся - ців по­тен­цій­ні пі­до­зрю­ва­ні три­ма­ю­ться в ста­ту­сі свід­ків, — ко­мен­тує ад во кат Іго ря Лі кар чу ка Ки - ри­ло Ан­то­нов. — Ко­ли у слід­ства за вер шу єть ся два над ця ти мі сяч - ний тер­мін, пе­ред­ба­че­ний на до­су­до ве роз слі ду ван ня ( кі нець лип - ня), ра­птом низ­ці свід­ків по­ві­дом­ля­ють про пі­до­зру, тут же вру­ча­ють по­ві­дом­ле­н­ня про за­вер­ше­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня і про на­да­н­ня для озна­йом­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів справи. Зну­ща­н­ням ви­гля­дає про­по­зи­ція слід­ства до сто­ро­ни за­хис ту по ді ли ти ся « зі бра ни ми до - ка­за­ми», які не бу­ло мо­жли­во­сті зби­ра­ти, адже ни­ні­шні пі­до­зрю­ва­ні рік бу ли у ста ту сі свід ків. По­мо є му, ми стрім ко йде мо до роз - гля ду справ трій ка ми про тя гом дня, не­гай­но­го ого­ло­ше­н­ня ви­ро­ку та йо­го ви­ко­на­н­ня у ту ж ніч».

СУДЯТЬ ЧЕ­РЕЗ... НЕОТРИМАНІ МЕ­ДА­ЛІ

Ігор Лі­кар­чук на­ра­зі утри­му­є­ться від ко­мен­та­рів для ЗМІ, пе­ре­біг справи опи­сує че­рез свою сто­рін­ку у Facebook. За йо­го да­ни­ми, у «спра­ві ЗНО» — 54 то­ми до­ку­мен­тів та шість те­ра­бай­тів ін­фор­ма­ції на еле­ктрон­них но­сі­ях, ко­трі тре­ба пе­ре­гля­ну­ти до 28 ли­пня. Сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня за­бу­ває чи не хо­че ви­кли­ка­ти до су­ду по­тер­пі­лих, про яких ста­ло ві­до­мо у за­лі су­ду, а до­ка­зо­ва ба­за по спра­ві до­сить слаб­ка.

При­мі­ром, в апе­ля­цій­ній скар­зі ГПУ до Пе­чер­сько­го рай­су­ду з при­во­ду обра­н­ня мі­ри за­по­бі­жно­го за­хо­ду се­ред до­ка­зів — уря­до­ві рі­ше­н­ня, яки­ми Лі­кар­чук звіль­няв­ся чи при­зна чав ся на по са ду ди рек то ра УЦОЯО, на­ка­зи ди­ре­кто­ра УЦОЯО про роз­по­діл обов’яз­ків між пра­ців­ни­ка­ми цен­тру, а та­кож скрин­шот Facebook-сто­рін­ки си­на Іго­ря Лі­кар­чу­ка Ко­стян­ти­на з оцін­ка­ми дій ГПУ.

«Уже рік три­ває ме­ту­шня нав­ко­ло ці­єї справи, — ко­мен­тує Ігор Лі­кар­чук у со­цме­ре­жі. — Со­тні лю­дей так чи іна­кше бу­ли вклю­че­ні в цей про­цес. Про­ве­де­ні де­ся­тки до­ро­гих екс­пер­тиз та ін­ших так зва­них «слід­чих» дій. І за­ра­ди чо­го? Щоб вста­но­ви­ти, що хтось отри­мав чи не отри­мав зо­ло­ті або срі­бні ме­да­лі, чи не­за­кон­но став сту­ден­том?».

«ТЕ­СТУ­ВА­Н­НЯ ЗАВАЖАЄ У БОРОТЬБІ ЗА СТУДЕНТІВ»

За­ра­ди чо­го за­ті­я­на ця спра­ва — пи­та­н­ня, ва­жли­ве для су­спіль­ства. Як за­зна­чив ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду «Ін­сти­тут роз­ви­тку осві­ти» Ге­ор­гій Ка­сья­нов, за ча­сів мі­ні­стра осві­ти та на­у­ки Дми­тра Та­ба­чни­ка (як офі­цій­но, так і в опо­зи­цій­но­му уря­ді) зав­да­н­ня зни­щи­ти ЗНО бу­ло зро­зумі­лим, Ігор Лі­кар­чук був пер­со­наль­ним во­ро­гом си­сте­ми. Ек­сперт від­зна­чає, що рік то­му «спра­ву ЗНО» по­ру­шив то­ді­шній Ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін, і но­во­го ви­тка во­на на бу ває за ін шо го ке рів ни ка слу­жби — Юрія Лу­цен­ка. При цьо­му ті, хто вва­жа­ють це ти­ском на си­сте­му оці­ню­ва­н­ня, не отри­му­ють спро­сту­ва­н­ня. Во­че­видь, має роз­по­ча­тись дис­ку­сія — це вій­на про­ти ЗНО чи осо­би­сто про­ти Лі­кар­чу­ка?

«Су­спіль­на до­ві­ра до си­сте­ми ЗНО по­при все ви­со­ка, — роз­мір­ко­вує Ге­ор­гій Ка­сья­нов. — За­раз ву­зів біль­ше, ніж абі­ту­рі­єн­тів, то­му йде сер­йо­зна бо­роть­ба за сту­ден­та. Де­я­кі ви­ші ве­дуть її че­сно, че­рез якість та со­ці­аль­ну ре­кла­му, а де­я­кі за­ці­кав­ле­ні у по­вер­нен­ні схем, ко­ли за­клад ви­зна­чав вну­трі­шні пра­ви­ла всту­пу і на цьо­му за­ро­бляв. При­пу­скаю, че­рез це ча­сти­на ре­кто­рів зацікавлена у дис­кре­ди­та­ції ЗНО. Оче­ви­дно, до си­сте­ми ЗНО існує якась си­стем­на опо­зи­ція, а спра­ва про­ти ке­рів­ни­цтва цен­тру ви­ко­ри­сто­ву­є­ться са­ме для цьо­го. Та ре­зю­ме одне: си­сте­му ЗНО не мо­жна ска­со­ву­ва­ти, її тре­ба вдо­ско­на­лю­ва­ти та роз­ви­ва­ти. Якщо хтось хо­тів за­ва­ли­ти ЗНО, то цьо­го не ви­йшло. Си­сте­ма нор­маль­на, і су­спіль­ство в ній за­ці­кав­ле­не».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.